AlphaHelix Q3-22


Starkare kvartal runt hörnet

Techtum står idag för ca 90 % av Bolagets omsättning och är en etablerad distributör av medicinteknisk utrustning som har genererat, och väntas fortsätta generera, stabila kassaflöden framgent. Därutöver står dotterbolaget CyberGene i startgroparna för en spännande tillväxtresa. Genom att erbjuda marknaden ett snabbt, säkert och billigt test för fosterdiagnostik, som dessutom täcker in en stor andel av de vanligaste defekterna, förväntas CyberGene ta marknadsandelar på en global nivå. Baserat på en sumof-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 1,3 kr i ett Base scenario för AlphaHelix.

  • Nya produktlinjer väntas bidra till starkare omsättning för Techtum framgent

Under Q3-22 uppgick omsättningen för koncernen till 5,5 MSEK (6,7) motsvarande en minskning om -17,3 %, vilket är något lägre än vi estimerat. De primära orsakerna till den lägre omsättningen anses dels vara leveransförseningar, dels långa ledtider inom produktområdet diagnostik för Techtum. Dotterbolaget har flertalet nya produktlinjer i sin pipeline vilka har visat sig ta längre tid att få ut på marknaden än väntat. Analyst Group estimerar dock att försäljningen av dessa produkter, främst inom diagnostik, tar fart under Q4-22 samt under år 2023, vilket väntas innebära att dotterbolaget uppvisar en starkare omsättningstillväxt framgent. Givet ovan resonemang samt att Q4 säsongsmässigt är att starkare kvartal för Techtum väntar vi oss att dotterbolaget uppnår våra prognoser för år 2022.

  • Fortsatt god utveckling för CyberGene

CyberGene levererade under Q3-22 i linje med våra förväntningar med en tillväxt om 25 %. Under år 2022 har CyberGene tecknat avtal med sex nya distributörer i sju olika länder vilket innebär att dotterbolaget nu bedriver försäljning i 34 länder. Särskilt stor potential ser Analyst Group i avtalen i Indonesien och Indien, vilka är befolkningstäta länder. Vi estimerar inte att de distributionsavtal som har tecknats under år 2022 har fått full effekt på omsättningen ännu, utan väntar oss se detta under Q4-22 och främst år 2023. Med CyberGenes ChromoQuant kan foster diagnostiseras både snabbare och till ett lägre pris än konkurrerande tekniker, samtidigt som en stor andel defekter täcks in. Det ger en tydlig konkurrensfördel för ChromoQuant-plattformen, varför vi fortsatt väntar oss en stark tillväxt för CyberGene framgent.

  • Oförändrat värderingsintervall

Givet att CyberGene under det tredje kvartalet utvecklats i linje med prognoser samt att ett starkt fjärde kvartal väntas för Techtum, väljer vi att stå fast vid våra prognoser för helåret 2022, och därmed upprepar vi även vårt värderingsintervall.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.