AlphaHelix Molecular Diagnostics


Lönsam tillväxt att vänta

Techtum står idag för ca 90 % av Bolagets omsättning och är en etablerad distributör av medicinteknisk utrustning som har genererat, och väntas fortsätta generera, stabila kassaflöden framgent. Därutöver står dotterbolaget CyberGene i startgroparna för en spännande tillväxtresa. Genom att erbjuda marknaden ett snabbt, säkert och billigt test för fosterdiagnostik, som dessutom täcker in en stor andel av de vanligaste defekterna, förväntas CyberGene ta marknadsandelar på en global nivå. Baserat på en sumof-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 1,3 kr i ett Base scenario för AlphaHelix.

  • Investeringar väntas driva CyberGenes marknad

Den globala marknaden för prenatala tester, vilken CyberGene är verksamma inom, estimeras växa med en CAGR om 12,9 % fram till år 2028. Detta väntas främst vara drivet av investeringar i digitala hälsotekniker vilket Analyst Group anser att CyberGene kan kapitalisera på genom att kliniker investerar i den unika produkt som CyberGene erbjuder. På den globala marknaden för molekylär diagnostik, vilken Techtum adresserar, väntas en negativ tillväxt kommande år, drivet av minskad spridning av covid-19. Analyst Group estimerar dock en positiv tillväxt för Techtum kommande år, givet en bred produktportfölj, där andra tekniker än den som använts för covid-19 väntas uppvisa tillväxt.

  • Unik bolagsmix

Techtum är en etablerad distributör av medicinteknisk utrustning och bidrar med stabila kassaflöden, samtidigt som CyberGene står i startgroparna för en spännande tillväxtresa. För ett mindre medicinteknikbolag likt AlphaHelix skapar detta en unik bolagsmix. Denna mix leder till att AlphaHelix kan växa organiskt och investera i framtida tillväxt med hjälp av egna medel, istället för att behöva vända sig till kapitalmarknaderna, vilket anses vara fördelaktigt i tider likt dessa.

  • CyberGene står inför en spännande tillväxtresa

Efter förvärv av ett patent som medför att CyberGenes tester för fosterdiagnostik nu även kan upptäcka en medfödd hjärtdefekt kan dotterbolaget erbjuda en unik produkt till marknaden. Med CyberGenes ChromoQuant kan foster diagnostiseras både snabbare och till ett lägre pris än konkurrerande tekniker, samtidigt som en stor andel defekter täcks in. Det ger en tydlig konkurrensfördel för ChromoQuant-plattformen.

  • Har tecknat flera distributionsavtal

Under år 2022 har CyberGene tecknat avtal med sex nya distributörer i sju olika länder vilket innebär att dotterbolaget nu bedriver försäljning i 34 länder. Särskilt stor potential ser Analyst Group i avtalen i Indonesien och Indien, vilka är befolkningstäta länder. Dessutom väntar vi oss att nya distributionsavtal tecknas framgent, där exempelvis Kina kan vara en potentiell ny marknad.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.