AdCityMedia Q4-18


Fokus på tillväxt snarare än marginalökning 2019

Efter intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt tillväxt. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och en allt högre efterfrågan av digital utomhusreklam bäddar för en ljus framtid. Omsättningen 2018 ökade med ca 45 % till 175 MSEK, och estimeras stiga under 2019 med ytterligare 30 % till att nå 227 MSEK med ett EBIT-resultat omkring 23 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10 %. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling och en målmultipel om EV/EBIT 12, erhålls ett värde om 152 kr per aktie på 2019 års prognos i ett Base scenario.


  • Godkänd avslutning på 2018

Under Q4-18 ökade ACM omsättningen till 55 MSEK (37), men en EBIT-marginal om 14,8 % (19,7 %). Tillväxten om ca 50 %, varav 17 % organisk tillväxt, var i linje med våra estimat. Däremot var bruttomarginalen något lägre än väntat, vilket förklaras av gjorda investeringar under kvartalet och att det norska dotterbolaget Prego Media ännu har en bit kvar med att ställa om från analogt till digitalt utbud.

  • Marknaden för utomhusreklam fortsätter växa

Under perioden Q4-18 visade Mediabyråbarometern en ökning av investering i utomhusreklam med 10 %, vilket är i linje med Q3-18. Anledningen till att utomhusreklam är attraktiv är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att särskilt rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas en längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under juni 2018 tillträdde ACM förvärvade Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och samtidigt är gjorda förvärv även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan ACM koordinera marknads-föringskampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till över 600 MSEK. 2019 estimeras Bolaget omsätta ca 227 MSEK, vilket påvisar att ACM ännu har kapacitet att generera betydligt högre omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen, All in Media, Bitlogic Media och Prego Media har integrerats väl och synergieffekter har setts under 2018. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

4

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

1

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.