Chordate Medical Q1-20


Gynnas av en kostnadseffektiv organisation

Mellan 110 och 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän. Chordate utvecklar just nu en ny metod som genom nervstimulering ska kunna behandla kronisk migrän och den adresserbara marknaden är minst sagt omfattande. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och inledd kommersialisering under 2020 öppnas helt nya möjligheter för Chordate. I samband med den nyligen presenterade Q1-rapporten behåller vi vårt tidigare värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde per aktie om 1,4 kr.

  • Visar ökad försäljning under Q1

Omsättningen uppgick under Q1-20 till ca 0,5 MSEK (0,06) och var således i linje med våra estimat om en ökad försäljning, där vi ser försäljningsökningen om närmare 8x som ett tydligt tecken på att Chordates kommersialisering har börjat fått fäste. Italien stod för merparten av ökningen jämte en mindre del från de svenska franchiseklinikerna. Till följd av Covid-19 har dock Chordates kommersiella verksamhet påverkats under de senaste månaderna vilket Analyst Group räknar med kommer visa på effekter i Q2-försäljningen.

  • Covid-19 försenar studier….

Sista patienten i migränstudien var tidigare beräknad att gå ur studien under Q2-20, men till följd av Covid-19 har förseningar uppstått varför vi tålmodigt får vänta tills effekterna av pandemin har mattats av. Chordate skriver att det förmodligen är en fråga om en begränsad tid, men exakt hur länge det rör sig om kan såklart ingen säga med säkerhet ännu. Vi får helt enkelt se exakt när i tiden migränstudien kan färdigställas och när studiedata kan börja analyseras. Därefter kan resultaten omsättas till en vetenskaplig artikel och när den artikeln sedan får godkännande att publiceras från en vetenskaplig tidskrift så kan Chordate offentliggöra studieresultaten. Det statistiska utfallet från studien behövs för att Chordate också ska kunna få användningsområdet migrän CE-märkt.

  • … men resulterar samtidigt i lägre kostnader

Covid-19 resulterar i lägre studiekostnader för Chordate samt lägre kostnader för resor, marknadsföring och annat som kan vänta, vilket minskar Bolagets burn rate och således ökar kassans uthållighet. Då Bolagets kassautflöde går ner, så har även tidpunkten för nästa emission flyttats fram i motsvarande grad och Chordate ser det inte som en alltför stor utmaning att få den emissionen på plats i tid.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

Även om Covid-19 bromsar vissa processer väljer vi att i dagsläget behålla vårt tidigare värderingsintervall. Den enskilt mest intressanta händelsen att bevaka är fortsatt hur arbetet kring migränstudien utvecklas, samt hur Chordate kommer arbeta för att säkra sin likviditet.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.