Uppföljning av Chordate Medicals Q4-rapport 20182019-02-28

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 28 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten och uppföljning av prognos.

Sammanfattningsvis kom rapporten in i linje med våra förväntningar, försäljningen och tillhörande intäkter var något lägre än vi estimerat men på kostnadssidan presterade Chordate i linje med vår prognos. Vid utgången av december 2018 uppgick kassan till ca 0,5 MSEK, varför det är viktigt att Chordate fortsätter utvecklas med god kostnadskontroll. Under januari 2019 genomförde Chordate en riktad emission vilken tillförde Bolaget ca 5,3 MSEK före emissionskostnader och som kan tillföra ytterligare som högst 6,9 MSEK före emissionskostnader via tillhörande teckningsoptioner. Kassan har således stärkt, men likviditeten är ändå fortsatt ansträngd.

Justerat för det lån som upptagits i kassaflödet om 2 MSEK, uppgick Chordates burn rate till ca 0,9 MSEK/månad under Q4-18, att jämföra med 3,2 MSEK/månad under Q3-18. Chordate sänkte således sin kapitalförbrukning rejält under avslutningen av 2018, något vi ser mycket positivt på.

Chordate gör just nu en satsning inom migrän, där studier pågår. Chordate räknar med att kunna presentera resultat från en interimanalys under Q2-19 och det slutliga studieresultatet under Q4-19.

”Vår bedömning är att ett framgångsrikt resultat från vår första migränstudie skulle accelerera våra affärsmöjligheter avsevärt”, säger VD Anders Weilandt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.

 

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.