Kommentar på Intellegos senaste avtal


Intellego meddelade under gårdagen den 27 oktober 2022 att det licensavtal som bolaget tecknade i maj 2022 med HAI Solutions (vidare ”HAI”), har omsatts till ett leverantörsavtal. Intellego blir enligt avtalet exklusiv leverantör av ett specifikt fotokromatiskt bläck. Enligt HAI:s försäljningsprognos kommer avtalet generera intäkter om minst 1,5 miljarder SEK över en nioårsperiod för Intellego, där en maximal intäkt för Intellego under perioden beräknas till 4 miljarder SEK.

Under Q3-21 meddelade Intellego att bolaget ingått ett LOI med HAI, med avsikt att trycka bolagets fotokromatiska bläck på en desinfektionsmodul som används för att bekräfta desinfektion av olika delar av sjukvårdsutrustning, för att på så sätt hindra att t.ex. infektioner kommer in i patienters blodflöde. Lite drygt två månader efter att Intellego kommunicerade avsiktsförklaringen erhöll bolaget en villkorad order från HAI, efter en lyckad utvärdering av Intellegos teknik. Ordern, vilken uppgick till USD 60 000, är villkorad av att FDA ska godkänna HAI:s produkt för avsett användningsområde, ett godkännande som Intellego räknar med inom 12 månader. Efter en tids diskussion följdes avsiktsförklaringen upp av ett licensavtal, men där parterna nu istället är överens om ett leverantörsavtal. Enligt Intellego bedöms ett leverantörsavtal, till skillnad från ett licensavtal, kunna underlätta framför allt den regulatoriska processen framåt. Avtalet förväntas även minska både risker och kostnader för Intellego, och innebär därutöver att Intellego kan generera högre intäkter jämfört med ett licensavtal.

I pressmeddelandet avseende leverantörsavtalet framkommer det att HAI:s försäljningsprognoser estimeras generera intäkter för Intellego om minst 1,5 mdSEK över en nioårsperiod, samtidigt som en maximal intäkt för Intellego under perioden beräknas till 4 mdSEK, motsvarande intäkter för Intellego om 167 – 444 MSEK per år. Värt att notera dock är att vi estimerar en succesiv ökning i intäkter från HAI.

I samband med Intellegos pressmeddelande har vi valt att intervjua bolagets VD, Claes Lindahl:

Ni meddelade idag att ni ingått ett leverantörsavtal med HAI Solutions, skulle du kunna berätta lite mer om vad det är ni skall leverera för ett specifikt fotokromatiskt bläck. Skulle du kunna berätta lite mer kring hur det fotokromatiska bläcket används?

Bläcket kommer att användas på en speciell plastkapsyl som HAI säljer vilken indikerar när en desinfektionsprocess blivit korrekt genomförd. HAI Solutions nya QIKcap-desinfektionsenhet är designad för att desinficera ytan på en patients intravenösa anslutning och intravenösa åtkomstpunkter för att förhindra mikrobiell inträngning.

Initialt fördes diskussioner kring ett licensavtal, nu blev det istället ett leverantörsavtal. Kan du utveckla vad skillnaden är samt hur ni avser leverera på avtalet?

Vid ett licensavtal så hade vi gett all information om produktionen och vårt bläck till HAI och dem hade stått för allt inköp och produktion. Detta kan vara en mödosam process då mycket information skall föras över och samtidigt vill Intellego säkerställa att informationen inte hamnar i fel händer. Med ett leverantörsavtal så producerar Intellego bläcket och säljer det till HAI som sedan sköter själva tryckningen och distributionen av slutprodukten. Vi har redan påbörjat arbetet och vi ser att vi kommer att växa marknaden och leveranser med tiden.