Kommentar på EPTIs Q1-rapport


EPTI har publicerat bolagets delårsrapport för det första kvartalet år 2023. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Blir ett renodlat investmentbolag och ser stora möjligheter inom AI
  • Avyttrar andra delar av verksamheten
  • Substansvärdet vid utgången av mars 2023 uppgick till 328 MSEK – aktien handlas till en substansrabatt om 91 %

Tidigare i vår meddelade EPTI att de antagit en ny strategi om att bli ett renodlat investmentbolag med fokus på artificiell intelligens (AI). Den nya inriktningen syftar till att befästa EPTIs position som en branschledande aktör inom AI och att det i förlängningen ska möjliggöra en ökad och uthållig tillväxt såväl som lönsamhet. Vidare förväntas den nya verksamhetsinriktningen att resultera i minskade kostnader motsvarande ca 14 MSEK på årsbasis i moderbolaget, vilket således skapar ett bättre kassaflöde och ökade möjligheter till ytterligare investeringar.

Gällande AI-spåret så har EPTI under Q1-23 lanserat portföljbolaget Oodash, vilket förenklat kan beskrivas som ett ChatGPT för företagsdata, där den AI-baserade tjänsten möjliggör för företagsledare och beslutsfattare att ”prata med sitt företag”. Totalt sett består EPTIs portfölj av 16 teknikorienterade företag som i olika grad nyttjar AI-teknik.

Till följd av den nya strategin avser EPTI att avyttra affärsområdet Service och andra tillgångar utan tydlig koppling till den nya inriktningen. Det förväntas således stärka kassan och kan därmed bidra till att EPTI kan växla upp ytterligare framgent. Sett tills EPTIs inkubationsdel – Idea Lab – kvarstår denna, vilken syftar till att göra verklighet av idéer där EPTI främjar och underlättar nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Oodash, InBanner och Apotekamo är några exempel på företag som är ett resultat av Idea Lab. Gällande Apotekamo har företaget en pågående kapitalanskaffning där Apotekamo värderas till ca 215 MSEK (pre-money), vilket baserat på EPTIs ägarandel om 41,5 % innebär ett värde om 89 MSEK. Detta enskilda innehav överstiger således EPTIs hela börsvärde med en faktor om 2.9x, vilket vi menar tydligt belyser den potential vad gäller uppsida i EPTIs aktie från nuvarande nivåer.

Sammantaget ser vi positivt på att EPTI stöper om verksamheten till ett renodlat investmentbolag med ett tydligt AI-fokus. Vid utgången av mars 2023 hade EPTI finansiella tillgångar till ett bokfört värde om 133 MSEK, med ett substansvärde om ca 328 MSEK. I förhållande till nuvarande börsvärde (Market Cap) om ca 30 MSEK, innebär det att EPTI i skrivande stund värderas till en substansrabatt om 91 %.