Analyst Group kommenterar Astor Groups Q2-rapport


Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”) publicerade den 25 augusti år 2023 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 22,1 MSEK (18,3)
  • Hög affärsaktivitet under Q2-23
  • Tar kliv mot kommersialisering av Astor IV
  • EBITDA-resultatet uppgår till -1,2 MSEK under Q2-23

Astor Group har under det första halvåret presterat över våra förväntningar, där omsättningstillväxten bland annat under Q2-23 uppgår till 21 % Y-Y och 34 % Q-Q. Astor Group har därutöver haft ett högt affärstempo med flertalet vunna ordrar, vilket har inneburit att orderingången under kvartalet uppgår till ca 52 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 106 % i jämförelse med samma period föregående år. Orderstocken uppgår vid kvartalets utgång till 96 MSEK, vilket i kombination med ytterligare kliv mot kommersialisering av radarstörningssystemet Astor IV utgör en stark position för ytterligare tillväxt under det andra halvåret 2023”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Nettoomsättningen uppgick till 22,1 MSEK – tillväxt om 34 % Q-Q

Astor Group redovisade under årets andra kvartal 2023 en nettoomsättning uppgående till 22,1 MSEK (18,3), motsvarande en ökning om 21 % respektive 3,8 MSEK i absoluta tal i jämförelse mot samma period föregående år. Astor Groups dotterbolag inom komposit, Marstrom Composite och resterande 40 % av kompositföretaget JPC Composite, tillträddes under april 2022, vilket gör jämförbar period föregående år till en rättvisande jämförelse. Under föregående kvartal (Q1-23) uppgick nettoomsättningen till 16,5 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 34 % Q-Q, där intäktsökningen motsvarar ca 5,6 MSEK i absoluta tal. Därmed kan vi konstatera att Astor Group har tagit stora operativa kliv sedan noteringen i januari månad 2023, med en omsättning uppgående till 10,9 MSEK i Q4-22, till 16,5 MSEK i Q1-23 och nu 22,1 MSEK under Q2-23. Trots att marginella säsongseffekter kan ha påverkat intäktsföringen, har Astor Group ökat intäkterna med ca 6 MSEK per kvartal, vilket påvisar den höga aktivitetsnivå Astor Group har haft under H1-23.

För det första halvåret 2023 uppgår Astor Groups nettoomsättning till 38,7 MSEK (20,8), där det ska tilläggas att förvärvade verksamheter tillträdes under april 2022, vilket gör jämförelse mot fjolåret missvisande. Den höga aktiviteten som Astor Group har bibehållit bekräftats av orderingången som uppgick till ca 52 MSEK (25,1) under Q2-23, vilket innebär att Astor Group har dubblerat orderingången i jämförelse med samma period föregående år, ökningen uppgår till 106 %. Vidare uppvisas en hög orderstock vid utgången av kvartalet, vilken uppgick till 96,0 MSEK (58,8) och motsvarar en ökning om 63 % mot samma tidpunkt föregående år.

Hög affärsaktivitet under Q2-23

Det andra kvartalet 2023 har varit ett intensivt kvartal för Astor Group där bolaget har uppvisat ett starkt affärsmomentum, genom att bland annat ha stärkt bolagets positioner som en försvarsindustrigrupp med högteknologisk expertis, där Astor Group erhöll en order från BAE Systems om 5,3 MSEK inom kompositverksamheten och tecknade ett ramavtal med FMV och FM inom affärsområdet elektronisk krigföring (dotterbolaget My-Konsult) där det initiala värdet uppgår till 10,8 MSEK. Astor Groups VD, Odd Werin, uppger även i delårsrapporten att bolaget har erhållit avropbeställningar inom affärsområdet elektronisk krigföring till ett värde om ca 2,5 MSEK under sommaren. Inom Astor Groups kompositverksamhet har dotterbolaget Marstrom Composite även erhållit den största ordern i bolagets historia, uppgående till 26,4 MSEK, vilket vi tidigare har kommenterat här. I slutet av juni månad erhöll Marstrom Composite även en order om ca 10 MSEK, något vi kommenterade här. Det bör även tilläggas att Astor Group besitter optioner kopplat till ordrar inom komposit och ramavtalet med FMV och FM, vilket innefattar ett förlängt avtal med FMV samt uppföljningsordrar av lättviktshus till NKT. Det summerade optionsvärde uppgår till totalt 42 MSEK, vilket innebär att avtalen sammantaget, med de erhållna ordrar under kvartalet, har ett potentiellt värde om ca 94 MSEK.

Under kvartalet har även dotterbolaget JPC Composite expanderat verksamheten genom större lokaler, vilket förväntas medföra en utökad produktionskapacitet och Economies of Scale samt en förbättrad effektivitet i verksamheten. Sammantaget kan Analyst Group fastställa att Astor Group har en hög efterfrågan på produkter och tjänster och därmed bibehållit ett högt affärstempo under kvartalet, vilket har inneburit att bolaget presterar en stark orderingång, samtidigt som positionerna stärkts inom både kompositverksamheterna och affärsområdet för elektronisk krigsföring.

Tar kliv mot kommersialisering av Astor IV

I mitten av juni månad meddelade Astor Group att bolaget framgångsrikt har levererat radarstörningssystemet Astor IV till samarbetspartnern SDTS i Frankrike, vilket innebär att testning och integrering har påbörjats. En omfattande testperiod har inletts vilket innebär att Astor Group tar strategiska kliv mot en stundande kommersialisering av Astor IV, något som är en viktig milstolpe att uppnå. Det ska dock tilläggas att Astor Group inte kommer att presentera ytterligare information om testernas genomförande på grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen. Framgångsrika resultat från testningen och integreringen i Frankrike innebär stärkta möjligheter för affärsdiskussioner som förts med olika partners. Kommersialiseringen och försäljningen av Astor IV utgör enligt Analyst Group en betydande värdedrivare för Astor Group framgent.

EBITDA-resultatet uppgår till -1,2 MSEK under Q2-23

Astor Groups bruttomarginal uppgick till 59 % (64) under årets andra kvartal, där bruttoresultatet uppgick till 13,8 MSEK (14,5). Vid exkludering av aktiverat arbete för egen räkning uppgår dock bruttomarginalen till 56 % under Q2-23 (58), vilket är i linje med föregående kvartal (Q1-23) om 56 %. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå (inkl. aktiverat arbete) uppgick till -1,2 MSEK (2,2) under Q2-23 och innebär en resultatförsämring om ca 3 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år. Dock vid jämförelse mot föregående kvartal innebär det enbart en försämring om ca 0,3 MSEK, då EBITDA-resultatet uppgick till -0,9 MSEK. Rörelseresultatet på EBIT-nivå (inkl. aktiverat arbete) uppgick till -2,2 MSEK (0,9) under Q2-23. Likt tidigare kommenterat bedrivs fortfarande utvecklingsarbetet av Astor IV, vilket intensifierades under H1-23 och antas förklara resultatförsämringen. Utvecklingsarbetet av Astor IV kräver investeringar då radarstörningssystemet inte är kommersialiserat än, vilket bidrar till koncernens negativa resultat.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q2-23 uppgick kassan (inkl. kortfristiga placering) till 5,4 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 2,8 MSEK, motsvarande en ökning om ca 2,6 MSEK. Under kvartalet har kassaflödet från den löpande verksamheten uppgått till ca -6,3 MSEK, motsvarande ca -2,1 MSEK per månad. Astor Group har under kvartalet genomfört en riktad emission om 2 409 337 aktier till en teckningskurs om 2,55 kr per aktie. Teckningskursen motsvarade en rabatt om ca 14,7 % i förhållande till stängningskursen den 24 maj (2,99 kr/aktie). Genom emissionen tillfördes bolaget ca 6,1 MSEK före emissionskostnader och inklusive kvittning om 1 MSEK från styrelseledamot. I den riktade emission ska det belysas att Wictor Billström, styrelseledamot och CFO i Astor Group, kvitterade Astor Groups tidigare skuld mot aktier i emissionen om 1 MSEK, motsvarande 392 157 aktier. Samt så har Odd Werin, VD i Astor Group, tecknat 200 000 aktier i emissionen, motsvarande ca 510 tSEK (0,5 MSEK). Sammantaget har Wictor Billström och Odd Werin därmed tecknat 592 157 aktier i emission, motsvarande ca 1,5 MSEK, vilket därmed motsvarar ca 25 % av den genomförda emissionen.

Sammantaget har Astor Group presterat ett starkt första halvår 2023 med ett högt affärstempo, där orderingången uppgår till hela 64,5 MSEK under det första halvåret, vilket Analyst Group ser som ett starkt kvitto på den höga efterfrågan Astor Group besitter. Därutöver har Astor Group uppvisat en sekventiell tillväxt där intäkterna ökat med 34 % Q-Q vilken uppgick till 22,1 MSEK. Den höga orderstocken vid kvartalets utgång, ett starkt affärsmomentum samt att Astor Group närmar kommersialisering av Astor IV besitter Astor Group en god position, vilket bäddar för en händelserik höst. Efter kvartalets utgång nådde även Sverige en uppgörelse med Turkiet som innebär att Sverige närmare sig ett NATO-medlemskap. Astor Group adresserar tydligt försvarssektorn, genom både kompositverksamheten och genom affärsområdet inom elektronisk krigföring, vilket vid ett NATO-medlemskap innebär att Astor Group kan öka den adresserbara marknaden betydligt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Astor Group.