Analytikerkommentar på SensoDetects Q2-rapport 20182018-08-20

SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 20 augusti 2018 sin delårsrapport för andra kvartalet 2018. 

Likt väntat var omsättningen låg, där SensoDetects nettoomsättning var noll och övriga rörelseintäkter uppgick till 102 tSEK, vilket således utgjorde Bolagets totala intäkter för perioden. Det kan jämföras med vår prognos om ca 81 tSEK i totala intäkter.

Rörelsekostnaderna (exklusive av- och nedskrivningar) om 2 MSEK är i linje med föregående kvartal (1,98 MSEK), och således lägre än 2,8 MSEK som vi räknat med. Det får anses positivt att SensoDetect har en kontrollerad kostnadsutveckling under kvartalet. Kassan uppgick vid utgången av perioden till ca 6,6 MSEK, att jämföra med 9,4 MSEK vid utgången av Q1-18. Baserat på en fortsatt burn rate i linje med senaste kvartalet (-2,8 MSEK), är SensoDetect finansierade till omkring årsskiftet 2018/2019, allt annat lika.

Följande information framgår i rapporten angående SensoDetects finansiella situation:

”Under första kvartalet genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget ca 8 Mkr vilket gett en stabil bas för fortsatt arbete enligt den plan som presenterats. Bolaget har således inte akut behov av kapital. Bolaget räknar med att försäljning skall komma igång och därmed ytterligare kunna stärka kassan.”

Uppföljning finansiell prognos inför Q2-18

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys

OM SENSODETECT

SensoDetect AB är ett medicinteknikbolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa. 14 ljudkombinationer och tillhörande teknik har patenterats och teknologin kom att döpas till BERA. BERA-teknologin har validerats genom en omfattande och oberoende studie av Uppsala Universitet. SensoDetect står nu i startgroparna att lansera BERA 3.0, en optimerad version, med global potential. Huvudfokus är sjukdomarna ADHD, Schizofreni och Autism.