Toleranzias läkemedelskandidat, TOL2, riktar sig mot den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis, och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännande, väntas läkemedlet kunna bota eller kraftigt lindra sjukdomen. Den klassificeras som en orphan-sjukdom, vilket är ett segment som möjliggör hög prissättning och stort intresse från stora läkemedelsbolag p.g.a. skattelättnader och lägre utvecklingskostnader. Prekliniska studier av TOL2 har indikerat botande effekt av myastenia gravis och inte uppvisat några tecken på biverkningar. Toleranzias strategi är att etablera ett partnerskap för utlicensiering av läkemedelskandidaten TOL2 efter klinisk fas I/IIa, vilket väntas ske 2020. Givet att TOL2 når marknaden och erhåller ett partnerskap värderas Toleranzia till ett riskjusterat nuvärde om 7,5 kr i Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas att alla kliniska faser ger positivt resultat och att TOL2 erhåller läkemedelsgodkännande samt väntas nå marknaden om åtta år, vilket innebär potentiell lansering 2026. I detta scenario antas Toleranzia hitta partner som lanserar TOL2 på samtliga marknader där det finns patentskydd och eller särläkemedelsstatus, d.v.s. Europa, USA, Japan, Australien och Kina. Den adresserbara marknaden för dessa länder uppgår till ca 569 000 personer 2017, ca 581 000 personer 2026E och 582 000 personer 2032E. Detta baseras på befolkningssiffror från World Data Bank och estimat på sjukdomsprevalens från National Center for Biotechnology Information. Vidare antas priset uppgå till 60 000 USD per patient och år, motsvarande ca 480 000 SEK. 2026 estimeras läkemedlet nå 1 % av den adresserbara marknaden. Därefter antas andelen öka exponentiellt till 2029 och därefter avta till 2032, då läkemedlet prognostiseras ha nått en marknadsandel om 15 %. Givet ett försäljningspris om 320 000 SEK per patient estimeras omsättningen uppgå till ca 1,9 mdSEK 2026E och 28 mdSEK 2032E. Likt tidigare antas Toleranzia utlicensiera TOL2 efter fas I/IIa. Således kommer Bolaget endast ha kliniska kostnader fram till och med fas I/IIa och därefter kommer kassaflödena vara positiva i form av milestones och intäkter från royalties. Vidare antas övriga variabler vara som i Base scenario. Givet gjorda antaganden värderas Bolagets kassaflöden i ett Bull scenario till ett riskjusterat nuvärde om 30,4 kr. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario uppvisar TOL2 inte önskad effekt under klinisk fas I/IIa och väntas inte nå marknaden. Läkemedelskandidater mot autoimmuna sjukdomar har historiskt varit behäftade med låg sannolikhet att nå läkemedelsgodkännande. Enligt Biotechnology Innovation Group (2016) är sannolikheten, inom segmentet orphan-sjukdomar, för en läkemedelskandidat att lyckas i fas I ca 76 %. Vidare är sannolikheten att klara samtliga kliniska faser, för orphan-sjukdomar, och nå ett läkemedelsgodkännande ca 25 %. Således kommer Toleranzia inte erhålla milestones och royaltyintäkter i ett Bear scenario eftersom dessa baseras på försäljning efter lansering. Givet gjorda antaganden värderas Toleranzia i ett Bear scenario till ett riskjusterat nuvärde om 0,7 kr MSEK. Trots att läkemedlet inte når ett läkemedelsgodkännande och marknadslansering, finns ett värde i Bolagets kassa. Vidare har Bolaget immateriella tillgångar bestående av patent och aktiverade utvecklingskostnader som uppgår till ett värde av ca 9 MSEK. Detta är värden som Toleranzia kan använda sig av till annan läkemedelsutveckling och beaktas därför i värderingen. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

  • Stort marknadsvärde och särläkemedelsstatus

Myastenia gravis klassificeras som en s.k. orphan-sjukdom. Inom segmentet orphan-sjukdomar finns det möjligheter till hög prissättning och i exempelvis USA uppgår medianpriset till 84 000 USD för läkemedel inom segmentet. Vidare finns det en tydlig incitamentsstruktur från större läkemedelsbolag då segmentet innebär skattelättnader, lägre utvecklingskostnader och möjligheter till hög prissättning. I ett Base scenario bedöms läkemedlet säljas på den amerikanska och europeiska marknaden, där antalet patienter uppskattas uppgå till ca 200 000 personer 2017.

  • Kompetent ledning med internationellt nätverk

Ledning och styrelse består av personer med goda meriter och mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling, klinisk utveckling och börsnoterade läkemedelsbolag. Vidare har Bolaget exponering mot ett internationellt nätverk av forskare och kliniker, däribland James Howard, som brukar omnämnas som världsledande forskare inom myastenia gravis. Sammantaget bedöms ledningens meriter och Bolagets globala nätverk ge goda förutsättningar för att sluta ett eventuellt samarbetsavtal.

  • I Base senario värderas Toleranzia till ett riskjusterat nuvärde om 7,5 kr

Bolaget har som ambition att utlicensiera efter fas I/IIa och givet att TOL2 når marknaden, där Toleranzia erhåller milestones-betalningar och senare royaltyintäkter, estimeras Toleranzia kassaflöden till ett riskjusterat nuvärde om cirka 7,5 kr i ett Base scenario. I ett Bull scenario uppgår motsvarande värde till 30,4 kr och i ett Bear scenario till 0,7 kr.

  • Risk för kapitalanförskaffning under klinisk fas I/IIa

Bolaget har i dagsläget en kassa om ca 26 MSEK. Klinisk fas I/IIa förväntas påbörjas under 2019, och kostnaderna för denna fas inklusive GMP-produktion uppskattas till ca 30 MSEK. Således räcker inte befintlig kassa för att finansiera klinisk fas I/IIa.