Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 35 MSEK år 2018. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6 kr på 2018 års prognos.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Hoylu verkar i en marknad med god tillväxt, där företag blir allt mer digitala. Resultat ska levereras snabbt och arbetsstyrkor och individer blir alltmer spridda, samtidigt som arbetsredskap ska ha samma enkelhet som mobilapplikationer istället för avancerade system och processer. Det skapar ett behov av nya förutsättningar och lösningar för att organisationer ska kunna samarbeta och förmedla information på ett effektivt vis. Hoylu har sedan 2016 byggt upp den egna organisationen och med produkterna på plats bevisat att dessa är kommersiellt gångbara. Hoylus adresserbara marknad är omfattande i storlek, och att Hoylu Suite är ett s.k. agnostiskt system (fungerar med i stort sett all hårdvara), är enkel att använda och möjliggör distanssamarbete i realtid, bedöms därmed erbjudandet vara konkurrenskraftigt. Under 2018 och 2019 växer Hoylu i en högre takt än angivet Base scenario. Det motiveras primärt av en högre andel licensförsäljning där mjukvaran Hoylu Suite når ut till allt fler användare. Den ökade försäljningen av mjukvara relativt hårdvara förväntas driva rörelsemarginalerna uppåt. I takt med att Hoylu växer och går närmare break-even förväntas Bolaget utöka den egna personalstyrkan, vilket bidrar till högre kostnadsmassa. Det förväntas dock ske i relativt lägre takt än den förväntade omsättningstillväxten. Då Hoylu i ett Bull scenario antas växa i högre takt och nå högre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en högre värdering. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls följande värdering: 7,0 SEK per aktie år 2018E. 11,2 SEK per aktie år 2019E. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Hoylu skrev i sin Q2-rapport 2018 att de inte nådde sitt intäktsmål för kvartalet, där de underskattat de längre försäljningscyklerna i stora företag och att större åtaganden normalt är föremål för mer noggrann utvärdering. Q3-18 såg bättre ut men Hoylu är fortfarande ett relativt litet bolag, och en situation likt den under Q2-18 kan komma att ske vid fler tillfällen. Utmaningen Hoylu står inför är att skala upp tidigare pilotorders och öka antalet återkommande kunder. Bolaget har flera potentiella affärer och leads, i ett Bear scenario konverteras inte dessa i tillräckligt hög grad till försäljning. Ett exempel på viktig order är den till lärosätena i Förenade Arabemiraten med potential om 15 MSEK 2018. Vid otillräckliga affärer och för få återkommande orders, resulterar det i en lägre omsättning, vilket gör att Hoylu inte kan skala upp den egna organisationen. I ett Bear scenario antas således kostnadsmassan på rörelsenivå vara relativt konstant, men den låga försäljningen innebär fortsatt förlustresultat. Hoylu har under senaste året gjort flera emissioner, vilket för noterade tillväxtbolag förvisso inte är ovanligt. I ett Bear scenario, innefattande låg försäljning och fortsatt förlust, kan upprepade kapitalanskaffningsrundor komma att späda ut befintliga aktieägare, något som värderingen på själva Bolaget kan få svårt att väga upp i ett Bear scenario. Då Hoylu i ett Bear scenario antas växa i lägre takt och med sämre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en lägre värdering. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls följande värdering: 3,3 SEK per aktie år 2018E. 3,1 SEK per aktie år 2019E. Med tanke på det låga resultatet, nuvarande kassa och hur rörelsekapitalbehovet ser ut, kan det inte uteslutas att Hoylu behöver inhämta nytt externt kapital framgent. Vid utgången av Q3-18 uppgick likvida medel till ca 1,3 MSEK. Efter perioden, under oktober, inhämtade Hoylu 10 MSEK via utställande av ett konvertibelt lån. Kassan är således påfylld, något som minskar den finansiella risken på kort sikt. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • För fjärde kvartalet prognostiseras en tillväxt om 25 %

Hoylu har totalt kommunicerat 11 orders under 2018. Analyst Group bedömer att dessa kommunicerade ordervärden per 2018-11-19, tillsammans med vissa tidigare orders från 2017, motsvarar en orderbok under Q4-18 om ca 12,2 MSEK. Det kvarstår fortfarande 1,5 månad av kvartalet, vilket innebär möjlighet för ytterligare orders. För Q4-18 prognostiseras en tillväxt om ca 25 %, motsvarande en omsättning om 14,3 MSEK.

  • Marknaden för Enterprise Collaboration fortsätter växa

Den globala marknaden för Enterprise Collaboration förväntas växa med 13,1 % per år till 2021, för att då uppgå till ett värde om 49,5 mdUSD. Marknaden för mjukvarusystem som används inom Enterprise Collaboration förväntas nå ett värde om 8,4 mdUSD år 2020. Hoylu gynnas av dessa marknadstrender.

  • Hoylu har byggt upp organisationen på kort tid – tecknat flera intressanta kundavtal

Sedan förra året har Hoylu genomgått en intensiv uppbyggnadsfas av organisationen. Under perioden februari-april 2017 gjorde Hoylu flera förvärv, bl.a. mjukvarubolaget We-inspire, Creative Minds Consulting och produkten Huddlewall från Scaleable Display Technologies. Hoylu äger även 10 % i VR-och AR-bolaget VR Global. Idag har Hoylu kunder som Proctor & Gamble, Holland America Line, Daimler samt tio av världens största byggföretag, t.ex. Skanska, Suffolk m.fl.

  • Skalbar affärsmodell

Hoylus långsiktiga affärsmodellen innebär att Hoylus mjukvara erbjuds via traditionell licensiering, där abonnemangsmodellen innebär återkommande intäkter och förutsägbara kassaflöden. Då mjukvaran enkelt kan installeras av kunden, utan några direkta kostnader, är affärsmodellen skalbar med höga bruttomarginaler.

  • Hoylu är inte lönsamma idag

I slutet av september 2018 uppgick kassan till ca 1,3 MSEK och under oktober 2018 upptog Hoylu ett konvertibelt lån om 10 MSEK. Det minskar den finansiella risken på kort sikt.