Greater Than har samlat data i över 15 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till ca 14 MSEK. Nyligen tecknat avtal med FIA förväntas vara en stark värdedrivare i investeringscaset. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 8 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 51 kr i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Försäkringsbranschen befinner sig i ett strukturellt skifte, och Greater Than har ett first mover advantage. Den medvind som råder kan således komma att bidra till snabbare tillväxt för Greater Than, vilket visar sig i ökat antal slutanvändare anslutna till Enerfy-plattformen. Greater Than har en uttalad affärsmodell att mot en månatlig avgift per slutanvändare tillhandahålla kompletta digitala försäkringslösningar, som avser att hjälpa traditionella försäkringsbolag att digitalisera och genom en AI-baserad premiemodell sätta priser som ger lägre skadeutfall. Greater Than säger sig själva kunna hjälpa försäkringsbolag att sänka skadekostnader med 40 %, vilket är en stark ”selling point”. Greater Than arbetar med direktförsäljning mot försäkringsbolag, där avtal finns med bl.a. Moderna Försäkringar, Tryg (Norge och Danmark), LähiTapiola (Finland) m.fl. I ett Bull scenario kan det tänkas att Greater Than även etablerar samarbete med en strategisk partner. Ett sådant samarbete kan korta ned tider för införsäljning mot försäkringsbolag, och således bidra till ökat antal anslutna slutanvändare. Dock kan det antas att intäkten per slutanvändare för Greater Than blir lägre, något som vägs upp av en högre volym. Avtalet med FIA kan på sätt och vis ses som ett avtal med strategisk partner, ett samarbetet som antas resultera i en snabbare expansion för Bolaget. I takt med att organisationen växer, förväntas Greater Than behöva anställa mer personal vilket således genererar en högre kostnadsmassa även i ett Bull scenario. Dessutom kommer resurser troligen behöva investeras i olika marknadsinsatser för att driva på utvecklingen och försäljningen av Enerfy-plattformen till försäkringsbolag. Då dessa kostnader inte förväntas växa i takt med omsättningen, prognostiseras rörelsemarginalen stiga framöver. Det har gjorts flera uppköp av aktörer som har likheter med Greater Than. Exempelvis förvärvades Automatic för ca 115 MUSD (Automatic Labs omsätter ca 0,8 MUSD) under maj 2017. Det motsvarar en P/S-multipel om x144 (!). Det kan tänkas att det finns köpare som dels är intresserade av försäkringsdelen, dels Greater Thans databas och teknologi. Givet en diskonteringsränta om 8 %, en målmultipel om P/S 7 på 2022 års försäljning, ger det ett nuvärde per aktie om 69 kr, i ett Bull scenario. Det ska noteras att prognoserna sträcker över fem år, vilket innebär att flera händelser fortfarande ska inträffa. Vid avvikelse från gjorda antaganden som kan komma att ske över tid, både i positiv och negativ bemärkelse, måste antaganden förändras vilket då påverkar nuvärdet på Bolagets aktie. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Greater Than verkar på en marknad som ännu inte har uppnått mognadsstadiet och som kan komma att uppvisa oförutsägbara rörelser med olika riktningar. Osäkerhetsfaktorerna är flera, och Greater Than är fortfarande en relativt liten aktör i marknaden. I ett Bear scenario lyckas inte Greater Than nå fler slutanvändare till Enerfy-plattformen i tillräckligt hög takt, vilket resulterar i lägre tillväxt. Faktorer bakom detta kan härröras från både den egna organisationens förmåga, men även från branschen som helhet. Om omställningen till en mer digital försäkringsbransch tar längre tid än väntat, kan det bidra till att Bolaget fortsätter dras med förlustresultat. I en sådan situation kan upprepad extern finansiering komma att bli nödvändigt. Givet en diskonteringsränta om 8 %, en målmultipel om P/S 6,5 på 2022 års försäljning, vilket motiveras av lägre tillväxt än angivet Base scenario, ger det ett nuvärde per aktie om 28 kr, i ett Bear scenario. I angivet Bear scenario blir Greater Than inte lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till år 2022. Med tanke på det låga resultatet, och hur rörelsekapitalbehovet ser ut, kan det inte uteslutas att Greater Than kan komma att behöva inhämta nytt externt kapital, t.ex. genom nyemission, för att fortsatt finansiera verksamheten. Under januari 2019 genomförde dock Greater Than en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK, något som stärkt kassan betydligt. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • 8:e kvartalet i rad med ökad omsättning

Med Q4-rapporten publicerad står det klart att Greater Than har ökat omsättningen för åttonde kvartalet i rad. Under Q4-18 uppgick omsättningen till ca 4 MSEK, en ökning med 49 % mot jämförbar period 2017 och 15 % mot föregående kvartal i år. Den fortsatt stigande omsättningen förklaras av Greater Thans intäktsmodell som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen.

  • Kassan påfylld med 25 MSEK

Under januari 2019 genomförde Greater Than en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Den finansiella ställningen är således stark och kostnadskontrollen är fortsatt god med en burn rate om ca 1-1,5 MSEK/månad. Sammantaget sänker det den bolagsspecifika risken och öppnar upp för en premie i värderingen.

  • Avtal med FIA ger Greater Than nya möjligheter att växa i en snabbare takt

FIA har över 80 miljoner medlemmar i 145 länder. Att den internationella motorsportsvärlden väljer samma teknik som Greater Thans försäkringskunder är ett genombrott på global nivå. Med den validering Greater Thans teknik  får underlättas Bolagets införsäljning mot nya försäkringsbolag. Ett samarbete med en sådan stor och internationell organisation som FIA sänder starka signaler till potentiellt nya försäkringskunder och är att anse som en dörröppnare för Greater Than.

  • Flera genombrottsavtal tecknade senaste året

Greater Than har sålt till aktörer som Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Danmark, Tryg Norge och LähiTapiola i Finland. Under 2018 har även avtal tecknats med Zurich Insurance UK och Sixt på Irland som  innefattar att Sixt Irland integrerar Greater Thans plattformslösning i hela sin bilflotta på Irland som består av ca 3 500 fordon. I Singapore kommer ComfortDelGro erbjuda sina kunder digitala bilförsäkringar baserade på Greater Thans teknik. ComfortDelGro har totalt på sina marknader runtom i världen en flotta på över 42 000 fordon.