Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario estimerar Analyst Group att Camanio Cares internationella expansion, produktutveckling och förvärvsstrategi leda till höjda marginaler samt kraftig tillväxt och omsättning om 130 MSEK på 2020E. Genom bruttomarginaler om 70 % och 60 % för flaggskeppsprodukterna jDome respektive Bestic och kostnadseffektiv försäljning via distributörer uppnår bolaget positiv EBITDA-marginal redan 2017 och på 2020E estimeras den 20 %. Med stark tillväxt och höga marginaler motiveras rimligen en hög EV/EBITDA-multipel, exempelvis 15, vilket skulle innebära ett EV om 390 MSEK 2020. Vid ett avkastningskrav om 15 %, skulle det motsvara ett EV om ca 190 MSEK idag, vilken kan jämföras med nuvarande EV om ca 60.8 MSEK. Med samma resonemang, men utifrån en applicerad EV/S-multipel om 3 år 2020, skulle det genera samma EV på ca 190 MSEK idag. Uppsidan är således stor i ett bull-scenario, givet att gjorda antaganden håller.

Bearcase

I ett bear-scenario estimerar Analyst Group att Camanio Care misslyckas med delar av sin tillväxtstrategi och växer i upptrappande fart fram till 2020 då de estimeras omsätta 50 MSEK. På grund av höga kostnader för produktutveckling och kostnadsineffektiv internationell expansion förblir EBITDA-marginalen negativ fram till 2018 då den stiger till 5 %. Trots att bolaget estimeras klara sig med nuvarande kassa fram till sent 2018 kan ytterligare kapitalinjektioner inte uteslutas i detta scenario. Camanio Care vän samma EBITDA-marginal som i bull-scenariot, men tillväxttakten är lägre vilket leder till omsättning om 50 MSEK på 2020E. Då bolaget inte växer lika mycket antas lägre multiplar 2020, EV/EBITDA om 7.5 och EV/S om 1.5. Med samma metod som ovan, resulterar det i ett EV idag på ca 40 MSEK, vilket därmed skulle innebära att uppsidan försvinner.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Camanio Care - Fusion skapar flera möjligheter för tillväxt

Stark underliggande marknadstillväxt. Makrotrenden med åldrande befolkning är påtaglig, både i Sverige och internationellt, och robotteknik väntas utgöra en central roll inom äldrevården framgent. FN förväntar sig att antalet personen över 60 och 80 år i västvärlden kommer öka med 250 % respektive 600 % fram till 2050.

Välrenommerad styrelse och försäljningsinriktat management. Flertalet styrelsemedlemmar har framgångsrikt grundat och drivit bolag av liknande karaktär som Camanio Care. VD Catharina Borgenstierna har lång erfarenhet inom marknadsföring och försäljning, vilket sannolikt ligger till grund för Camanio Cares frekventa figurering i media. Detta bedöms vara essentiellt för att bolaget ska lyckas med sin kommande tillväxtfas.

Produktutveckling, internationell expansion och potentiella förvärv bäddar för EV/EBITDA om 8.9 och 3.8 på 2019E respektive 2020E. Bolaget avser att expandera brett under 2017 och med uttalad förvärvsstrategi väntas stark omsättningstillväxt framgent. I ett bull-scenario estimeras ovanstående utmynna i EV/EBITDA om 8.9 och 3.8 på 2019E respektive 2020E.

Diversifierad intäktsbas begränsar den operationella risken. Då Camanio Cares intäkter är förhållandevis diversifierade och 48 % av bolagets omsättning utgörs av kunder inom offentlig sektor bedöms den operationella risken något begränsad. Samtidigt föreligger det en risk i behovet att bygga upp organisationen i takt med att bolaget växer.