Investeringsviljan för ny välfärdsteknik blir allt högre och idag värderas Camanio Care till ca 20 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Förvärvet av VITAL möjliggör en attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter och stabilare kassaflöden. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt under kommande år och baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett fundamentalt nuvärde per aktie om 2,0 kr.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Det finns ett stort behov av lösningar som kan bidra med bättre hjälp och assistans inom vården. Den digitala omställning pågår inom flera vertikaler, både inom privat samt offentlig sektor. Den digital omställningen kommer att ta tid, vilket en investerare måste vara medveten om. Det finns dock flera exempel på aktörer som tar nya steg och i allt högre grad digitaliserar sin verksamhet. I ett Bull scenario förväntas Camanio Care växa i en högre takt. Vad som kan motivera en högre tillväxttakt är en gynnsam strukturell marknadstillväxt som drivs på av bl.a. en åldrande befolkning och således ett allt högre behov av digitala, innovativa och teknologiska lösningar. Antalet sålda BikeAround och Bestic förväntas öka i en högre takt relativt angivet Base scenario, vilket resulterar i en högre omsättningen i ett Bull scenario. Högre produktion antas ge skalfördelar och således förbättrad bruttomarginal. Samtidigt kan den egna organisationen behöva växa något, för att underhålla den högre tillväxten. Det resulterar i något lägre rörelsemarginal, men högre än angivet Base scenario. Likt tidigare Base scenario kan Camanio Care komma att erhålla ökade intäkter från andra produktområden, t.ex. från försäljningen av tillsynsroboten Giraff. Giraff kan underlätta för hemvården och marknaden är omfattande redan idag, både i Europa och resten av världen. Det finns således utrymme att växa och givet att privata och offentliga aktörer inser nyttan av produkten och hur den kan underlätta och effektivisera vården kan försäljningen av Giraff öka. Givet en diskonteringsränta om 10 %, en målmultipel om P/S 1,2 på 2022 års försäljning (i nära linje med vad Camanio Care värderas till 12 månader rullande, 2019-03-04), vilket motiveras av högre tillväxt än angivet Base scenario, ger det ett nuvärde per aktie om 3 kr, i ett Bull scenario. Det ska noteras att prognoserna sträcker över fem år, vilket innebär att flera händelser fortfarande ska inträffa. Vid avvikelsen från gjorda antaganden som kan komma att ske över tid, både i positiv och negativ bemärkelse, måste antaganden förändras vilket då påverkar nuvärdet på Bolagets aktie.

Bearcase

Det är tydligt att det i dagens samhälle och kommande år finns ett stort behov av den typ av produkter och lösningar som aktörer likt Camanio Care erbjuder. Marknaden är dock trögrörlig vilket gör att implementering av denna typ av lösningar kan ta längre tid än väntat. Det finns flera faktorer som kan avgöra det, finansiella, politiska m.fl. och således inte något Bolaget direkt kan kontrollera. Diffusion of Innovations utgör ett teoretiskt ramverk som avser förklara hur, varför och i vilken takt nya idéer och teknologier sprider sig. Spridning avgörs av själva innovationen, kommunikation, tid och sociala system. En produktcykel beskrivs inledas med Innovators, de som är först med att ta till sig innovationen. Hur snabbt utvecklingen därifrån sker, kommer till stor del avgöra Camanio Cares försäljningspotential. Camanio Care arbetar idag dels med direktförsäljning till slutkund, dels med utvalda distributörer. För att Bolaget ska växa kommer nätverket av återförsäljare samt den egna organisationen behöva skalas upp. CAPEX förväntas därmed stiga framgent. I ett långsiktigt Bear scenario utvecklas inte försäljningen i tillräckligt hög grad och de fasta kostnaderna tynger Bolagets kassaflöden. I absoluta tal förväntas dock rörelsekostnaderna vara lägre relativt tidigare angivna scenarion, som följd av att Bolaget måste hålla igen på utgifterna. I ett Bear scenario kan Camanio Care fortfarande växa, men i en lägre takt, och resultatet fortsätter vara negativt. Givet en diskonteringsränta om 10 %, en målmultipel om P/S 0,5 på 2022 års försäljning, motiverat av en lägre tillväxt än tidigare två scenarion och högre riskbild (delvis p.g.a. rådande finansiella situation och flytt till observationslistan), ger det ett nuvärde per aktie om 0,6 kr, i ett Bear scenario. I angivet scenario blir Camanio Care inte lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till år 2022. Med tanke på det låga resultatet, och hur rörelsekapitalbehovet ser ut, kan det inte uteslutas att Camanio Care vid upprepade tillfällen kan komma att behöva inhämta nytt externt kapital, t.ex. genom nyemission, för att fortsatt finansiera verksamheten. Vid utgången av Q4-18 uppgick likvida medel till ca 2,5 MSEK. Likviditeten är således låg idag och under februari kommunicerade Camanio Care att de avser att genomföra en nyemission senast april 2019.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Har under året etablerat två affärsben

Under 2018 har Camanio  Care etablerat två tydliga affärsben: dels traditionella intäkter från försäljning av produkter (BikeAround, Bestic, Giraff etc.), dels via förvärvet av VITAL som öppnar upp möjligheten för återkommande intäkter baserat på antal brukare och tjänster. Teknikmässigt ska Camanio Care fortsatt ligga i framkant där det kan nämnas att Vinnova under Q4-18 beviljade en finansiering om 0,7 MSEK för Camanio Cares satsning på 5G för uppkopplad välfärdsteknik.

  • Ökad acceptansgrad för välfärdsteknik under 2018

Under Q4-18 uppgick Camanio Cares nettoförsäljning till ca 4,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 130 % mot jämförbart kvartal 2017. Den primära drivaren till försäljningsökningen är att Camanio Care ser en ökande efterfråga på sina lösningar, samt en ökad investeringsvilja hos svenska kommuner. Det är tydligt att svenska kommuner i allt högre grad ökar investeringstakten i välfärdsteknik.

  • VITAL-erbjudandet är viktigt för att stärka kassaflödet

Genom VITAL:s plattform kan olika produkter och tjänster kopplas samman och upp mot ”molnet”. Camanio Care kan även integrera data genom en hälsohubb som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet för att sedan leverera data till vården för patienter med kroniska sjukdomar. Dessa förutsättningar skapar en helt ny typ av affärs- och intäktsmodell för Camanio Care, en modell vi bedömer bidrar till bättre kassaflöden.

  • Risken bedöms fortsatt vara den finansiella situationen och likviditeten i aktien

Idag är resultatet negativt och försäljningen, om än växande, är ännu relativt låg. Vid utgången av Q4-18 uppgick kassan till 2,5 MSEK. Camanio Care kommer genomföra en nyemission senast under april 2019, och har nyligen blivit flyttade till observationslistan till följd av rådande finansiella situation. Det i sin tur anser vi höjer den aktiespecifika risken och således motiverar en högre värderingsrabatt. Vi väljer att idag sänka vårt värderingsintervall, där vi sänker vårt Base scenario från 3,5 kr per aktie till 2,0 kr per aktie.