Camanio Care värderas till ca 30 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 3,5 kr.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Det finns ett stort behov av lösningar som kan bidra med bättre hjälp och assistans inom vården. Den digitala omställning pågår inom flera vertikaler, både inom privat samt offentlig sektor. Den digital omställningen kommer att ta tid, vilket en investerare måste vara medveten om. Det finns dock flera exempel på aktörer som tar nya steg och i allt högre grad digitaliserar sin verksamhet. I ett Bull scenario förväntas Camanio Care växa i en högre takt. Vad som kan motivera en högre tillväxttakt är en gynnsam strukturell marknadstillväxt som drivs på av bl.a. en åldrande befolkning och således ett allt högre behov av digitala, innovativa och teknologiska lösningar. Antalet sålda BikeAround och Bestic förväntas öka i en högre takt relativt angivet Base scenario, vilket resulterar i en högre omsättningen i ett Bull scenario. Högre produktion antas ge skalfördelar och således förbättrad bruttomarginal. Samtidigt kan den egna organisationen behöva växa något, för att underhålla den högre tillväxten. Det resulterar i något lägre rörelsemarginal, men högre än angivet Base scenario. Likt tidigare Base scenario kan Camanio Care komma att erhålla ökade intäkter från andra produktområden, t.ex. från försäljningen av tillsynsroboten Giraff. Giraff kan underlätta för hemvården och marknaden är omfattande redan idag, både i Europa och resten av världen. Det finns således utrymme att växa och givet att privata och offentliga aktörer inser nyttan av produkten och hur den kan underlätta och effektivisera vården kan försäljningen av Giraff öka. Givet en diskonteringsränta om 10 %, en målmultipel om P/S 1,8 på 2022 års försäljning, vilket motiveras av högre tillväxt än angivet Base scenario, ger det ett nuvärde per aktie om 5,3 kr, i ett Bull scenario. Det ska noteras att prognoserna sträcker över fem år, vilket innebär att flera händelser fortfarande ska inträffa. Vid avvikelsen från gjorda antaganden som kan komma att ske över tid, både i positiv och negativ bemärkelse, måste antaganden förändras vilket då påverkar nuvärdet på Bolagets aktie. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Det är tydligt att det i dagens samhälle och kommande år finns ett stort behov av den typ av produkter och lösningar som aktörer likt Camanio Care erbjuder. Marknaden är dock trögrörlig vilket gör att implementering av denna typ av lösningar kan ta längre tid än väntat. Det finns flera faktorer som kan avgöra det, finansiella, politiska m.fl. och således inte något Bolaget direkt kan kontrollera. Diffusion of Innovations utgör ett teoretiskt ramverk som avser förklara hur, varför och i vilken takt nya idéer och teknologier sprider sig. Spridning avgörs av själva innovationen, kommunikation, tid och sociala system. En produktcykel beskrivs inledas med Innovators, de som är först med att ta till sig innovationen. Hur snabbt utvecklingen därifrån sker, kommer till stor del avgöra Camanio Cares försäljningspotential. Camanio Care arbetar idag dels med direktförsäljning till slutkund, dels med utvalda distributörer. För att Bolaget ska växa kommer nätverket av återförsäljare samt den egna organisationen behöva skalas upp. CAPEX förväntas därmed stiga framgent. I ett långsiktigt Bear scenario utvecklas inte försäljningen i tillräckligt hög grad och de fasta kostnaderna tynger Bolagets kassaflöden. I absoluta tal förväntas dock rörelsekostnaderna vara lägre relativt tidigare angivna scenarion, som följd av att Bolaget måste hålla igen på utgifterna. I ett Bear scenario kan Camanio Care fortfarande växa, men i en lägre takt, och resultatet fortsätter vara negativt. Givet en diskonteringsränta om 10 %, en målmultipel om P/S 1,0 på 2022 års försäljning, motiverat av en lägre tillväxt än tidigare två scenarion, ger det ett nuvärde per aktie om 1,4 kr, i ett Bear scenario. I angivet scenario blir Camanio Care inte lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till år 2022. Med tanke på det låga resultatet, och hur rörelsekapitalbehovet ser ut, kan det inte uteslutas att Camanio Care kan komma att behöva inhämta nytt externt kapital, t.ex. genom nyemission, för att fortsatt finansiera verksamheten. Vid utgången av Q2-18 uppgick likvida medel till ca 1,1 MSEK. I Q2-rapporten 2018 skrev Camanio Care att de efter perioden upptagit ett kortsiktigt lån. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Intressant förvärv av VITAL Integration

Camanio Care har under juli 2018 förvärvat VITAL Integration, ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi. Genom förvärvet erhåller Camanio Care en digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda boenden. Med VITAL:s lösningar som en plattform kan Camanio ta en starkare position på den digitala omsorgsmarknaden i hemmet. Intressant är att en SaaS-modell kan upprättas, vilket innebära återkommande intäkter med god marginal.

  • Åldrande befolkning kräver nya lösningar

Andelen åldrande befolkning i världen är på väg att gå in i en exponentiell tillväxtfas, där antalet personer över 60 år i världen prognostiseras att uppgå till 2,1 miljarder 2050. Vid den tidpunkten uppskattas det motsvara ca 20 % av världens befolkning. För att adressera problematiken med en åldrande befolkning, och en relativt mindre andel som kan ta hand om den, har nya robotik- och tekniklösningar växt fram för att effektivisera och förbättra äldrevården. Camanio Care har en befintlig produktportfölj som kan adressera just denna marknadstrend.

  • Tidig position inför pågående marknadsskifte

Camanio Care har tagit en tidig position i ett potentiellt strukturellt skifte inom hur äldrevården ser ut. Givet att marknaden ställer om och acceptansgraden för robotik inom äldrevården ökar, har Camanio Care möjlighet att kapitalisera på detta. Bolaget har idag närvaro både i och utanför Sverige, där USA och Kina bedöms vara viktiga marknader under de kommande åren.

  • Viktigt med rätt nyckelpersoner

Catharina Borgenstierna (VD) har 20 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning på ledande positioner inom medicinteknik- och telekombranschen. Pia Engholm, ordförande, har lång erfarenhet av att ta bolag från start-up till en etablerad verksamhet. Under 2018 anslöt Johanna Rastad till styrelsen, Johanna arbetar idag som affärsutvecklingschef på Humana och har tidigare haft ledarroller på Kry och Team Olivia Group.

  • Risken bedöms främst vara finansiell

Idag är resultatet negativt och försäljningen blygsam. Under Q2-18 var resultatet -4,7 MSEK, och vid utgången av juni 2018 uppgick kassan till 1,1 MSEK. Efter Q2-18 har Camanio Care tagit ett kortsiktigt lån.