HomeMaid


Förbisedd serieförvärvare

HomeMaid AB (”HomeMaid” eller ”Bolaget”) är en serieförvärvare inom städbranschen vars erbjudande riktas till såväl privatpersoner som företag. Bolaget har kommunicerat en strategi innefattande utveckling av befintlig verksamhet samt med ett stort fokus på att växa B2B via förvärv. Marknaden befinner sig i stark tillväxt och genom en aktiv förvärvsstrategi estimerar Analyst Group att HomeMaid kan accelerera tillväxttakten och stärka marginalerna kommande två åren. Med bakgrund till ovan estimeras rörelseresultatet uppgå till 28,9 MSEK år 2023, motsvarande en EBIT-marginal om 6,7 % vilket resulterar i en estimerad EV/EBIT-multipel om 6,1x. Baserat på en relativ-värdering appliceras en målmultipel om 10,2x EV/EBIT på 2023 års EBIT vilket motiverar ett värde per aktie om 16,8 SEK år 2023 i ett Base scenario.

  • Förvärvsfokus inom lönsamma företagssegmentet

B2B-marknaden värderas till ca 41,9 mdSEK och väntas, enligt Global Information, växa 2,5 % årligen vilket resulterar i en total marknad om 44 mdSEK  år 2023. Senaste året har tre förvärv genomförts där den sammantagna EBIT-marginalen uppgår till 16,7 %, vilket är högre än Bolagets historiska marginal samtidigt som förvärven gjordes till låga värderingar om ca 4,5x EBIT. Bolagets kassa uppgår till 22,6 MSEK vilket möjliggör ytterligare förvärv i närtid. Med ett uttalat fokus att växa förvärvsdrivet inom B2B förväntar sig Analyst Group ytterligare förvärv samt estimerar en marginalexpansion från femårssnittet avseende EBIT-marginalen om 4,5 % till 6,7 % år 2023.

  • Stark marknadstillväxt inom B2C framgent

Marknaden för hemstäd svarar för 71 % av totala andelen RUT-utbetalningar vilket innebar 9,9 mdSEK år 2021. B2C-marknaden har vuxit med en CAGR om 14,9 % mellan åren 2011-2021 och påvisat en fortsatt stark tillväxt om 21 % under H2-22 relativt år 2021. Därutöver förväntas problemen kopplade till pandemin avtagit, varför Analyst Group estimerar att Bolagets omsättning kommer att stiga från 332,6 MSEK år 2021 till 431,2 MSEK år 2023, vilket motsvarar en CAGR om 13,9 %.

  • Större efterfrågan på rengöring efter Covid-19

I spåren av pandemin sätts allt högre krav på renhållning på offentliga platser. Undersökningar visar att omkring 68 % vill se mer städning vilket Analyst Group förväntar sig kommer leda till en stigande efterfrågan inom segmentet företagsstäd. Vidare antas segmentet uppvisa starkare lönsamhet relativt privatsegmentet och bidra med längre samt marginalstarka kontrakt som säkrar omsättning vid eventuellt konjunkturellt sämre tider.

  • Hög kundnöjdhet en förutsättning

För att bygga upp en lojal kundbas krävs hög kundnöjdhet, vilket Bolaget presterar med 5,5 av 6 möjliga poäng i Bolagets egna kundundersökningar. Bolaget har utvecklat ett digitalt utbildningssystem för att fortlöpande utbilda personal och därmed säkerställa en hög kvalitet på utförda tjänster.