Intervju med Opters VD Viktor Edlund


2023-05-30


VD Viktor Edlund

För de som inte tidigare har hört talas om Opter, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Opter är ett SaaS-bolag inom transportplanering som erbjuder en mjukvara vilken hjälper transportföretag att ta emot, planera och fakturera sina bokningar samt kommunicera med chaufförer och kunder. Således hjälper vår egenutvecklade mjukvara kunderna att automatisera och digitalisera hela processen, från att de får in en transportbokning till att transportuppdraget fakturerats.

Våra kunder består primärt av nordiska transportföretag som transporterar gods på vägar, vilka uppgår till över 450 till antalet. Opter är marknadsledande i Sverige samt Norge men bedriver även verksamhet i Danmark samt Finland där vi har etablerat lokala dotterbolag på samtliga fyra marknader.

Vad har Opter för mål på kort- och medellång sikt och vilka blir viktiga faktorer för att nå dessa? Vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Opters finansiella mål är:

  • Omsättningstillväxt om cirka 15 % i genomsnitt på kort- till medellång sikt
  • Totala intäkter om 100 MSEK år 2025
  • EBIT-marginal om lägst 30 % på medellång sikt
  • Utdelning om lägst 60 % av resultatet efter skatt

Den viktigaste faktorn för att nå våra finansiella mål blir att fortsätta attrahera nya kunder i Norden. Givet att Opter inte har någon större uppförsäljning på befintliga kunder, utöver att vi växer med dem då vi tar betalt per fordon, så behöver vi fortsätta öka antalet kunder för att fortsätta växa. Därutöver vill vi fortsätta flytta över kunder till vår lösning för molndrift, vilken innebär att Opter övertar ansvaret för driften av kundens Opter-system. Detta underlättar för kunden då de inte längre har ansvar för drift av servrar och underlättar uppdateringar.

De största utmaningarna för Opter som bolag blir att behålla och fortsätta rekrytera kompetent personal. Vidare blir det fortsatt viktigt att bevaka den makroekonomiska situationen och konjunkturen i allmänhet, viktigt att poängtera är att vi idag vi inte har sett någon ökad churn eller att kunder avvaktar med att köpa system.

I din förra intervju med Analyst Group, vilken går att läsa här, beskrev du att en viktig faktor för framtida tillväxt är en fortsatt geografisk expansion, initialt genom en stärkt position i Danmark och Finland. Hur har utvecklingen sett ut på dessa marknader under det senaste året?

I vår Q4-rapport kommunicerades det att under år 2022 så tecknades 22 % av kunderna under året i Danmark och Finland. Således står fortsatt våra huvudmarknader Sverige och Norge för merparten av tillväxten men vi är nöjda med att se kundtillströmningen även i Danmark och Finland, då vi vill fortsätta bygga en kundbas och en varumärkeskännedom på dessa marknader.

Hur har det förändrade makroekonomiska klimatet under det senaste dryga året påverkat transportbranschen i stort och Opter som bolag?

Det man kan säga är att branschen var den första att påverkas av inflationen, då bränslepriser var något av det första att stiga kraftigt, varför branschen i stort har levt i en miljö med högre priser under en längre tid nu. Däremot har många av våra kunder ett drivmedelstillägg, vilket betyder att de i sina avtal med kunder kan höja eller sänka priser med hänsyn till drivmedelspriserna, vilket således minskar påverkan när drivmedelspriser stiger.

Beträffande Opter så ser vi att vi har en fortsatt god tillströmning av kunder, där vi under årets första kvartal fick in ca 30 nya kunder, varför vi ser en fortsatt vilja från kunder att investera i vår produkt.

Vi anser att vår mjukvara är lite av hjärtat i kundernas verksamhet samt att den effektiviserar arbetet, varför kunderna i regel inte vill sluta använda vår produkt även vid ett tuffare ekonomiskt läge. Således ser vi inte att kunder skulle säga upp vår tjänst för att spara pengar. Dessutom kan ett tuffare ekonomiskt klimat för våra potentiella kunder medföra att de ser sig om efter potentiella investeringar som kan effektivisera verksamheten, där Opter kan vara en sådan, samt att välkapitaliserade potentiella kunder vid lägre ekonomisk aktivitet har mer tid och energi att implementera lösningar likt Opters, varför en sämre konjunktur också skulle kunna påverka oss positivt.

Kan du nämna tre anledningar till att Opter är en bra investering idag?

  1. Vi gör indexjusteringar på våra månatliga avgifter.
  2. Vi är skuldfria, vilket medför att vi har minimala räntekostnader.
  3. Vi växer med lönsamhet.