Kommentar på Zoomabilitys Q3-rapport


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) publicerade den 22 november 2023 bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Hack i tillväxtkurvan
  • Flera positiva nyheter har kommunicerats – MOU-avtalet möjliggör en mer konkurrenskraftig produkt på sikt
  • Får in 2,9 MSEK i den senaste kapitalanskaffningen – motsvarande en teckningsgrad om ca 36 %

Hack i tillväxtkurvan

För det tredje kvartalet 2023 rapporterade Zoomability en nettoomsättning om ca 1,1 MSEK (1,4), vilket motsvarar en negativ tillväxt om ca 20 % Y-Y och en minskning med 43 % Q-Q. Det tredje kvartalet är ett säsongsmässigt svagare kvartal för Zoomability, vilket delvis förklarar den sekventiella nedgången, samtidigt som bolagets begränsade ekonomiska resurser har försvårat möjligheterna att investera för en ökad tillväxt genom marknadsföring och produktion. I rapporten kan vi utläsa att utvecklingen i USA har varit trög under kvartalet, vilket är en förklarande faktor bakom omsättningsminskningen jämfört med fjolåret. Bolaget uppger att försäljningen i USA har inletts betydligt starkare under det fjärde kvartalet, vilket, givet att den amerikanska marknaden är bolagets största sett till försäljning, indikerar att Zoomability kan få ett starkare försäljningsmässigt slut på år 2023.

Analyst Group bedömer utfallet avseende nettoomsättningen under det tredje kvartalet som en direkt konsekvens av Zoomabilitys begränsade medel att satsa på marknadsföring och event, vilket även syns i kostnadsposten övriga externa kostnader, vilka minskade till 1,2 MSEK under Q3-23, från 1,7 MSEK under jämförbart kvartal föregående år. Minskade resurser till att satsa på diverse marknadsföringsaktiviteter har därmed begränsat expansionstakten under kvartalet, något vi även belyste i samband med Q2-rapporten. Att Zoomability därutöver har ägnat en stor del av det operationella fokuset på administrativa uppgifter, såsom kapitalanskaffning, bedöms vidare ha haft en negativ påverkan på tillväxten.

Försäljningsutfallet om 1,1 MSEK under Q3-23 innebär att nettoomsättningen under året första nio månader uppgår till 4,7 MSEK, vilket följaktligen betyder att Zoomability skulle behöva leverera en nettoomsättning om ca 2,5 MSEK under det fjärde kvartalet för att infria våra helårsprognoser om 7,2 MSEK. Trots bolagets indikationer på att Q4-23 har inletts starkare, bedömer Analyst Group, givet att Zoomability endast fick in 36 % av de belopp som ämnades tas in i senaste företrädesemissionen, att Zoomability även framgent behöver navigera återhållsamt, varför vi kommer att behöva se över våra omsättningsprognoser.

Kommunicerat flertalet positiva nyheter under senaste tiden

Utöver arbetet med att säkerställa en långsiktig finansiering, har Zoomability visat på framsteg rent operativt, vilka bygger vidare på försäljningspotentialen. Exempelvis har Zoomability kommunicerat att bolaget har påbörjat en FDA-ansökningsprocess avseende Zoom Uphill, deltagit i 2023 års konferens för State Park Directors i USA, erhållit en offertförfrågan från Göteborg Stad avseende två Zoom Uphills, ingått MOU gällande ny batteriteknologi, återupptagit JV-processen i Kina samt tecknat ny distributör på Island. Samtliga affärshändelser positionerar Zoomability för en starkare försäljningstillväxt framgent, vilket i sin tur ställer högre krav på rörelsekapitalet, då det är avgörande för hur stor del av potentialen som de facto kan exekveras på.

Analyst Group har tidigare kommenterat på FDA-ansökan, du hittar den här. Potentialen till subventionering på den amerikanska marknaden medför en kraftigt förstärkt potential för försäljning inom landet och skulle potentiellt öppna dörrar för nya affärsmöjligheter samt stärka bolagets konkurrenskraft inom branschen för medicinsk utrustning. Att bolaget därtill regelbundet nätverkar med diverse organisationer och marknadsaktörer, tillsammans med ett nära samarbete med befintliga distributörer såsom McCabe Outdoor, är viktiga pusselbitar för att lyckas med den amerikanska satsningen.

Även om offertförfrågan från Göteborg ännu inte är en konkret order, illustrerar detta en fortsatt positiv utveckling inom svenska kommuner, där Zoom Uphill och dess unika egenskaper väcker ett allt större intresse. Zoomability har sedan tidigare visat god framgång inom just kommuner och ideella organisationer såsom Fritidsbanken, där bolaget tidigare erhållit ordrar från t.ex. Karlstad kommun och Höganas Kommun. Analyst Group ser dock att bolaget behöver erlägga utökade resurser för att såväl bibehålla som öka detta momentum inom kommuner, t.ex. genom samarbetet med Fritidsbanken, för att bolaget ska kunna exekvera på den potential som finns i de över 120 kommuner som har en Fritidsbank.

Det ingångna MOU-avtalet samt de återupptagna förhandlingarna om ett JV i Kina är två andra intressanta nyheter som bolaget har presenterat. Det tecknade MOU-avtalet avseende en ny batteriteknologi har slutits med en internationell batteritillverkare, vilka tillhandahåller nästa generations batterier som besitter en högre säkerhetsprofil, ingen brandrisk, snabbare laddningstid och en längre räckvidd. Dessa batterier är även upp till 95 % återvinningsbara. Samarbetet medför en än mer konkurrenskraftig produkt över tid, i takt med att dessa batterier implementeras i bolagets tillverkning, jämfört med andra globala aktörer som finns idag. Vidare har batteritillverkaren uttryckt ett intresse att investera mer kapital direkt i Zoomabilitys operativa verksamhet, utöver de redan investerade 1,5 MSEK genom senaste emissionen, i syfte att möjliggöra en högre produktionstakt av Zoom Uphill, något som gynnar båda parter på såväl kort som lång sikt.

Senaste kapitalanskaffningen, vilken inbringade en nettolikvid om ca 2,3 MSEK, bedöms däremot inte vara tillräckligt för att tillvarata på såväl ovannämnda som tidigare gjorda framsteg, givet bolagets nuvarande burn rate. Om den internationella batteritillverkaren skulle investera ytterligare kapital i Zoomability, vilket som nämnt skulle gynna samarbetet på sikt, ges Zoomability förbättrade möjligheter att exekvera på den potential som bolaget under en längre tid har lagt grunden för.

Bruttomarginalen fortsätter att vara volatil

Under Q3-23 uppgick bruttomarginalen (justerat för balanserade utgifter) till 9,5 %, vilket är dels en försämring mot motsvarande kvartal föregående år (18 %), dels en försämring jämfört med Q2-23 (63,6 %). Zoomabilitys försäljning ligger fortfarande på relativt låga nivåer, vilket gör att bruttomarginalen varierar från kvartal till kvartal. För att exemplifiera, under Q2-18 och Q3-20 översteg bolagets bruttomarginal                 90 %, parallellt som bolagets bruttomarginal har varit negativ under andra kvartal (t.ex. Q4-20 och Q4-21). Denna variation representerar inte en ”stabiliserad” bruttomarginal, utan bedöms bero på lagerförändringar eller bokföringspraxis. Det är därför svårt att tolka den kvartalsvisa bruttomarginalen till dess att försäljningen ökar och blir mer jämn, samt att Zoomability skalar upp produktionen. På rullande tolv månader uppgår bruttomarginalen till 24,7 %, vilket är en förbättring jämfört motsvarande period föregående år om 16,7 %. Analyst Group ser en högre underliggande lönsamhet i Zoomability än så, där vi ser en potential för bolaget att leverera en bruttomarginal i spannet av 30–50 %, beroende på om bolaget genomför försäljning på egen hand eller via distributörer. För att nå dessa nivåer krävs däremot högre försäljningsvolymer, varigenom Economies of Scale kan uppnås i kombination med att bolaget ges en förbättrad position att förhandla leverantörsvillkor genom ökade beställda volymer.

Fortsatt återhållsamhet och kostnadsfokus höll nere rörelsekostnaderna

Rörelsekostnaderna (exkl. COGS och avskrivningar) uppgick till 2 MSEK under kvartalet, motsvarande en minskning om ca 17 % Y-Y och en ökning om ca 8 % Q-Q, vilket var mer eller mindre i linje med vad Analyst Group estimerat, om än något högre, då vi hade tagit höjd för att Zoomability skulle vara mer återhållsamma avseende marknadsföringssatsningarna till dess att en ny finansieringslösning var på plats. Analyst Group bedömer att denna återhållsamhet kommer att behöva fortgå även under kommande kvartal givet utfallet i den senaste företrädesemissionen om ingen ytterligare ny finansiering kommer på plats. Om Zoomability lyckats säkra ytterligare finansiering förväntar Analyst Group att rörelsekostnaderna kommer att stiga i takt med ökade operationella satsningar, såsom marknadsföring och nyrekrytering, vilket är något bolaget har behövts hålla tillbaka på under år 2023. EBIT-resultatet uppgick till -2,3 MSEK under Q3-23, vilket markerar en mindre förbättring mot fjolåret (-2,7) men är samtidigt en klar försämring mot föregående kvartal (-1,1), vilket härleds till den minskade försäljningen och den försämrade bruttomarginalen.

Kapitaltillskottet i Q4-22 ger ett tillfälligt andrum

Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan till 0,2 MSEK exkl. checkräkningskredit*, vilket motsvarade en minskning om ca 0,1 MSEK jämfört med utgången av Q2-23. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ca -0,5 MSEK, efter en gynnsam utveckling i rörelsekapitalet, samtidigt som bolaget utökade lånestrukturen med ca 0,4 MSEK.

Efter kvartalets utgång har Zoomability däremot tillförts ca 2,9 MSEK (2,3 MSEK netto) från genomförd företrädesemission, vilken tecknades till totalt ca 36 %, varav en extern investerare (vilket var den internationella batteritillverkaren) tecknade för ca 1,5 MSEK, eller 18,8 % av det totala erbjudandet. Vidare tecknade VD och övriga styrelsemedlemmar för totalt 0,3 MSEK, eller 3,8 % av det totala erbjudandet. Utfallet i emissionen är ett tydligt kvitto på den rådande tuffa miljön för olönsamma småbolag, däremot bedömer Analyst Group att teckningsgraden potentiellt hade kunnat vara ännu högre, således tillförd emissionslikvid, om teckningskursen hade satts till en lägre, mer attraktiv, kurs, även om det i sin tur hade medfört en högre utspädning för befintliga aktieägare. Detta eftersom ett större kapitaltillskott är vad Zoomability behöver enligt Analyst Group för att kunna exekvera på den försäljningspotential som bolaget har lagt grunden för, och därigenom undvika att falla in i det historiska mönstret kännetecknat av att bolaget endast kan ”gå på halvfart” till dess att ytterligare kapital behövs. Samtidigt ska det poängteras att företrädesemissionen även innehöll teckningsoptioner av serie TO4 i unitpriset om 0,90 kr. Dessa ger innehavaren av en TO4 rätten att lösa in dessa till aktiekursen 1,20 kr under maj månad 2024, vilket troligtvis var anledning bakom den teckningskurs som sattes, då det potentiellt kan ge en god uppsida om Zoomability fortsätter att göra framsteg rent operationellt.

Givet senast rapporterat kassa, med hänsyn tagen till nettolikviden om 2,3 MSEK från företrädesemissionen, och en konservativt antagen burn rate om -0,4 MSEK per månad, vilket motsvarar en något högre nivå än uppvisat YTD (-0,24) men lägre än det treåriga genomsnittet (-0,65), skulle Zoomability behöver stärka likviditeten under slutet av Q1-24, allt annat lika. Således kan ytterligare kapitalanskaffning under kommande 12 månader inte uteslutas. Potentiellt kapitaltillskott via utestående TO4 kan maximalt tillföra bolaget 3,8 MSEK under maj 2024.

I den positiva vågskålen har den externa investeraren, med andra ord batteritillverkaren, indikerat en vilja att investera ytterligare kapital i Zoomability, vilket därmed potentiellt skulle kunna ge bolaget den ekonomiska tryggheten att våga investera mer aggressivt framgent för att över tid visa ett positivt resultat.

Sammanfattningsvis kan Analyst Group konstatera att medan det finansiella utveckling var en besvikelse i termer av omsättning och resultat, har Zoomability samtidigt byggt på bolagets försäljningspotential givet de senaste operationella framstegen med nya samarbeten, distributörer och event som bolaget har närvarat på. Som vi skrev i anslutning till Q2-rapporten 2023, ser vi fortsatt att det är av stor vikt att Zoomability säkrar ett betydande kapitaltillskott, där senaste kapitalinjektionen inte bedöms vara tillräckligt för att exekvera på bolagets tillväxtambitioner. Därför bedömer Analyst Group att Zoomability även framgent behöver operera återhållsamt givet bolagets begränsade ekonomiska resurser tills dess att ett större kapital säkras. Analyst Group ser den externa investeraren (batteritillverkaren) som en strategisk och finansiellt viktig trigger kommande kvartal och om aktören skulle investera ytterligare ett par miljoner i Zoomability skulle bolaget möjliggöras bättre förutsättningar att ta vara på den potential och marknadsefterfrågan som Zoom Uphill har.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Zoomability.

*Zoomability har en beviljad kreditlimit om 1 MSEK vilken bolaget kan nyttja vid behov.