Kommentar på SDS Q4-rapport


SDS publicerade den 28 februari 2022 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen och EBITDA-resultatet var i linje med den vinstvarning som delgavs den 8 februari
  • Lägger grunden för en effektivare affärsmodell framgent
  • Är i fortsatta dialoger för att säkra finansiering på både kort och lång sikt

Nettoomsättningen och EBITDA inkom i linje med tidigare kommunicerad vinstvarning

År 2022 var utmanande för SDS till följd av ett osäkert omvärldsläge, vilket har föranlett till vissa försenade investeringsbeslut bland telekomoperatörerna. Den 8 februari meddelade SDS att bolaget vinstvarnar för det fjärde kvartalet 2022 till följd av förseningar av projekt och att två tidigare intäktsförda projekt under år 2022 blivit uppsagda av kund, motsvarande intäkter om 12 MSEK som därmed annullerats. Som ett resultat av projektförseningarna går SDS in i år 2023 med en orderstock från nyförsäljning om 37 MSEK, med förväntad leverans under H1-23.

Q4-rapporten kom in i linje med tidigare kommunicerade siffror, där omsättningen och EBITDA-resultatet uppgick till 37,4 MSEK respektive -34,1 MSEK, vilket var betydligt lägre än vad Analyst Group estimerat (78,8 MSEK respektive 19,7 MSEK). För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till ca 245 MSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt om -15 % jämfört med år 2021, samtidigt som EBITDA-resultatet minskade med ca 85 % Y-Y, uppgående till 9,8 MSEK, till följd av utfallet under Q4-22.

Kortsiktig finansiell press, men lägger grunden för en effektivare affärsmodell framgent

Analyst Group anser att utvecklingen under år 2022, rent finansiellt, har varit i underkant, även om utfallet i stor utsträckning beror på periodiseringar av intäkter och ett osäkert omvärldsläge som för bolaget är svåra att styra över givet den marknad som adresseras. En ökad kostnadskostym som ett resultat av historiskt genomförda förvärv har därtill föranlett en ökad sårbarhet i EBITDA-resultatet när omsättningen fluktuerar, vilket utfallet i Q4-22 är ett tydligt kvitto på. Däremot har SDS ökat andelen återkommande intäkter med ca 12 % till ca 121 MSEK under år 2022, från ca 108 MSEK år 2021, vilket är en positiv datapunkt och medför en ökad förutsägbarhet i Bolagets intäktsströmmar och kassaflöde framöver.

Analyst Group bedömer dock, givet gjord intervju med tf VD Martin Schedin (se här) samt SDS:s strategibyte vad gäller nyförsäljning till kund och initierade kostnadsbesparingsåtgärder, i kombination med ett fortsatt osäkert omvärldsläge, att omsättningen kommer att hållas tillbaka något under primärt H1-23. SDS ämnar även att åta sig mindre risker framöver, vilket generellt större projekt är förknippade med, något som ytterligare talar, enligt Analyst Group, tillsammans med en minskning av antalet anställda med 20-25 %, för att omsättningen hålls tillbaka i det korta perspektivet. Följaktligen bedömer vi att detta komma att sätta sina spår i EBITDA-resultatet, men successivt förbättras i takt med kostnadsbesparingsåtgärderna bär frukt och omsättningen återhämtar sig.

I den positiva vågskålen bedömer Analyst Group att SDS ökade fokus på att leverera standardiserad mjukvara i högre grad i samband med nyförsäljning är rätt väg att gå för att kapitalisera på affärsmodellens underliggande skalbarhet, minska kapitalbindning, öka produktmarginaler och därigenom stärka det organiska kassaflödet. SDS har investerat ansenligt i R&D CAPEX under flera år och arbetat med flera kundunika lösningar, vilket å ena sidan har resulterat i hög kundnöjdhet, å andra sidan varit ett ineffektivt sätt för att investera i utveckling och att nå hög skalbarhet, vilket således pressat kassaflödet. Genom att eftersträva en högre grad av standardisering och fokusera mer på produktfokus snarare än kundspecifik utveckling framgent, tillåts SDS nå en ökad operationell effektivitet, högre marginaler och starkare kassaflöden över tid. Viktigt blir dock att finna en väl avvägd balans mellan standardiserad och skräddarsydd mjukvara till kunder för att säkerställa att den höga kundnöjdheten som bolaget har uppvisat historisk även bibehålls framgent. Som en effekt av denna omställning genomförde SDS en utvärdering av bolagets balanserade utvecklingskostnader, vilket resulterade i en nedskrivning om ca 10 MSEK för de aktiveringar som bolaget ansågs vara för kundspecifikt.

Är i fortsatta dialoger för att säkra finansiering på både kort och lång sikt

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till 7,2 MSEK, vilket motsvarar en minskning om ca -2,8 MSEK jämfört med föregående kvartal. Som annonserat den 8 februari 2023 har SDS inlett dialoger med bolagets obligationsägare och större aktieägare till följd av vinstvarningen i syfte att säkerställa och stärka bolagets likviditet och egna kapital. Dialogerna pågår ännu och styrelsen bedömer att ändringar av obligationsvillkoren i bolagets utgivna obligationer är en förutsättning som möjliggör för SDS att skyndsamt lyckas tillskjuta ytterligare kapital till bolaget. Givet aktiekursutvecklingen under året 2023 ser Analyst Group att ett kommande kapitaltillskott kan komma att medföra en större utspädning, vilket i sig är negativt för aktieägarna, men säkerställer samtidigt en långsiktig finansiering, där SDS ges utrymme att, genom effektivare CAPEX R&D-investeringar och initierade kostnadsbesparingsåtgärder, leverera positivt kassaflöde på kontinuerlig basis framgent.

Till följd av senaste händelserna kommer Analyst Group att se över gjorda prognoser.

Analyst Group kommer att återkomma med en uppdaterad analys.