Analyst Group kommenterar SDS preliminära siffror för det fjärde kvartalet


Seamless Distribution Systems (”SDS eller “bolaget) meddelade den 8 februari 2023 preliminära siffror för det fjärde kvartalet samt att ett kostnadsbesparingsprogram har inletts. SDS för även dialog med bolagets obligations- och aktieägare, för att såväl säkerställa som stärka likviditeten samt det egna kapitalet. Därtill väntas bolagets nyförsäljning i en högre grad utgöras av standardiserad mjukvara, i syfte att stärka lönsamhetsprofilen och minska kapitalbindningen.

Till följd av förseningar av projekt som förväntades både färdigställas och intäktsföras under det fjärde kvartalet, i kombination med att två tidigare intäktsförda projekt under år 2022 blivit uppsagda av kund, minskade SDS:s omsättning, tillika resultat, ansenligt under Q4-22. Enligt bolagets preliminära siffror förväntas omsättningen och EBITDA-resultatet uppgå till 37 MSEK respektive -34 MSEK, vilket står i stark kontrast till vad bolaget historiskt har uppvisat och därtill betydligt lägre än vad vi hade estimerat för kvartalet (78,8 MSEK respektive 19,7 MSEK). Sett till omsättningen är utfallet i Q4-22 mer eller mindre hälften av vad SDS har taktat på kvartalsbasis sedan år 2020 (med vissa undantag) samtidigt som den preliminära EBITDA-förlusten om -34 MSEK tydligt påvisar hur SDS:s ökade kostnadskostym i takt med genomförda förvärv, slår hårt när omsättningen viker.

Utfallet under det fjärde kvartalet härleds dock till stor del av förseningar av projekt, varför SDS har större inneliggande orders i ryggen. SDS har en lång historik av hög kundtillfredsställelse, varför de två uppsägningarna av tidigare intäktsförda projekt i en första anblick inte ser särskilt positivt ut. Analyst Group tolkar däremot att uppsägningarna (givet nedan intervju och PM) kan ha vara en effekt av SDS:s strategibyte mot ett utökat fokus på lönsamhet och kassaflöde, som i viss utsträckning sker på bekostnad av för hög grad av kundunika lösningar av lägre lönsamhet, vilket kan ha varit en bakomliggande orsak till uppsägningarna. Det som blir viktigt framöver för SDS är att finna en väl avvägd balans mellan standardiserad och skräddarsydd mjukvara till kunder för att säkerställa att den höga kundnöjdheten som bolaget har uppvisat historisk även bibehålls framgent.

Det försämrade EBITDA-resultatet under Q4-22 innebär att SDS sannolikt kommer att bryta mot dess kovenanter i villkoren för utgivna obligationer, varför bolaget har inlett dialoger både med obligationsägare och större aktieägare, i syfte att säkerställa bolagets finansiering på kort och lång sikt.

SDS meddelade även att bolaget ska inleda ett kostnadsbesparingsprogram, med målsättning att generera årliga besparingar om över 45 MSEK, där en märkbar effekt väntas synas under Q2-23 och full effekt under Q1-24. Som ett led i detta avser SDS att avskeda 20–25 % av de anställda. Vidare, för att förbättra såväl marginaler som effektivitet och samtidigt minska på kapitalbindningen framöver, avser SDS att ha en högre grad av standardiserad mjukvara vid nyförsäljning. SDS har byggt mycket av bolagets framgång på att vara lyhörda för kundernas önskemål, vilket har resulterat i många kundunika projekt, men som samtidigt inneburit längre ledtider från order till kassaflöde och minskad skalbarhet i affärsmodellen. Genom att öka standardiseringen i levererad mjukvara tillåts SDS att öka skalbarheten avseende bolagets teknologi och affärsmodell, vilket möjliggör såväl starkare kassaflöden som tillväxtmöjligheter på längre sikt, således skapas en bättre grund för att förbättra balansräkningen, vilket är av stor vikt enligt Analyst Group.


Vi har även tagit tillfället i akt att intervjua tf VD Martin Schedin med anledning till de preliminära siffrorna för Q4-22 samt bolagets initierade kostnadsbesparingsåtgärder.

Givet b.la. långa ledtider hos era kunder samt att nykundsförsäljning ännu utgör en större del av intäktsmixen, ska SDS inte bedömas på kvartalsbasis utan utifrån ett längre perspektiv. De preliminära siffrorna som ni nu meddelar avseende Q4-22 skiljer sig dock markant från den volatilitet avseende er omsättning och resultat som t.ex. försenade investeringsbeslut hos era kunder har medfört historiskt sett. Kan du berätta lite mer om bakgrunden till utfallet under det fjärde kvartalet samt vad investerare kan förvänta sig framöver?

Under år 2022 hade vi 130 MSEK i återkommande intäkter, vi räknar med att detta kommer att fortsätta och växa något under det kommande året. Vi går också in i året med 4 MUSD i backlog. Vi förväntar oss att vår nyförsäljning blir något lägre än tidigare beställningar som bokats för nyförsäljning. Historiskt sett har vi tagit kanske en stor affär på 1-2 miljoner dollar per år. Vi kommer att ta mindre risker framöver, varför stora projekt som detta kommer att vara mer osannolika, så du kan uppskatta vår nya försäljning baserat på historiskt genomsnitt minus någon procent av stora affärer.

Ni meddelar nu även att ett kostnadsreduktionsprogram ska lanseras i syfte att driva effektivitets-, marginal- och kassaflödesförbättringar. Som ett resultat av kostnadsbesparingsprogrammet, väntas nyförsäljningen framöver i högre grad bestå av standardiserad mjukvara. Kan man då anta att ni kommer att investera mindre i produktutveckling framöver? Om ja, vad tror du att det kommer att leda till på längre sikt och få för effekter på er konkurrenskraft?

Historiskt har vår nya utveckling och därmed vår R&D CAPEX kommit genom utveckling mot en ledande kund och därefter har vi försökt skala denna utveckling mot flera kunder. Som en del av saneringen av vår balansräkning inser vi att detta var ett ineffektivt sätt att utveckla och skala eftersom vi har blivit tvungna att skriva av eftersom delar av utvecklingen blev för specifik för en viss kund. Vi kommer nu att fokusera våra FoU-utgifter mot en roadmap, en minsta gemensam nämnare, för vad vi vet att många kunder vill ha eller borde ha. Vi kommer därför inte att bromsa FoU eller bli mindre konkurrenskraftiga, bara mycket mer effektiva i våra FoU-utgifter, få mer per spenderad dollar, och FoU-utgifterna kommer att bli lättare att skala över flera kunder och underhålla efteråt eftersom vi bara har en release.

Hur ser ni på marknaden och era kunders investeringsvilja under inledningen på år 2023?

Vi som kund fortsätter att investera i försäljning och distribution och året verkar börja ok. Vi ser tydligt att smart S&D och smart capex positionerar oss som en strategisk partner till kunden eftersom vi ofta kan samarbeta med CCOs och CTIOs i strategiska diskussioner.

Om vi ska blicka längre fram, vad bedömer du att dessa kostnadsåtgärder samt byte av nyförsäljningstrategi kommer att medföra på längre sikt?

Kortsiktigt kanske vi begränsar försäljningen lite, men långsiktigt kommer kostnadsoptimeringen att tillåta oss att över tid återinvestera i en framgångsrik affärsmodell som fångar nya möjligheter på ett mer disciplinerat sätt, och går tillbaka till snabbare tillväxt över tid.