Kommentar på ChargePanels Q3-rapport


ChargePanel publicerade den 21 november år 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,9 MSEK (0,2) – minskade onboardingintäkter
  • Antalet ladduttag fortsätter att öka – bäddar för stabilare intjäning framgent
  • Ökad EBIT-förlust

Nettoomsättningen uppgick till 0,9 MSEK under det tredje kvartalet

ChargePanel redovisade under det tredje kvartalet 2022 en nettoomsättning uppgående till 0,9 MSEK (0,2), motsvarande en tillväxt om 370 % mot jämförbart kvartal år 2021. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-22) minskade dock nettoomsättningen med ca 37 %, då nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK. Minskningen Q-Q kan härledas till minskade engångsintäkter i samband onboarding av nya kunder under kvartalet. Engångsintäkter har historiskt utgjort en majoritet av ChargePanels intäkter, vilket ger upphov till en relativt fluktuerande omsättning kvartal till kvartal. Trots en minskad nettoomsättning Q-Q, förklarat av minskade onboarding-intäkter, har ChargePanel ökat intäkterna LTM vilket påvisar en underliggande tillväxt.

Diagrammet nedan visar bolagets nettoomsättning på LTM-basis, justerat för en jämförelsestörande post under Q2-21 (engångsintäkt om 1,5 MSEK, avseende försäljning av källkod).

En positiv datapunkt från rapporten var att bolagets återkommande intäkter avseende abonnemang, uppkopplade uttag och andra kringliggande tjänster ökade med ca 170 % jämfört med samma period föregående år. Den substantiella ökningen av återkommande intäkter bäddar för stabilare kassaflöden och kontinuitet i bolagets intjäning framgent. Därtill har bolaget ökat antalet uppkopplade laddningspunkter med ca 160 % Y-Y. Antalet uppkopplade laddpunkter till ChargePanels SaaS-plattform utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter och enligt Analyst Groups estimat har bolaget kontinuerligt ökat antalet uppkopplade laddpunkter.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade uppkopplade ladduttag av ackumulerat antal per år 2020–2021 och Q1 – Q3-2022. Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

ChargePanel har under kvartalet presenterat ett avtal med Africa E-Mobolity Solutions SARL, vilka är verksamma i Marocko med uttalade expansionsplaner i nordvästra Afrika. Efter kvartalets utgång presenterade bolaget även ett avtal med en av Storbritanniens största laddstationsoperatörer, vilket vi kommenterade under oktober månad, läs här. Ur kvartalsrapporten går det även att urskilja att bolaget har påbörjat arbetet med att optimera affärsmodellen mot en mer renodlad SaaS-modell, vilket antas bygga ytterligare långsiktigt värde, genom att engångsintäkterna i samband med onboarding fasas ut för att ersättas i större utsträckning av återkommande intäkter genom bolagets plattform.

Ökad EBIT-förlust under det tredje kvartalet

EBIT-resultatet uppgick under det tredje kvartalet till -3,7 MSEK, vilket är en försämring både mot föregående kvartal (-3,5), tillika motsvarande period föregående år (-2,7). Vid en närmare titt på bolagets kostnadskostym kan vi dock urskilja att övriga externa kostnader har minskat med ca 0,3 MSEK Q-Q, från 1,6 MSEK (Q2-22) till 1,3 MSEK (Q3-22), samtidigt som personalkostnaderna är i linje med föregående kvartal. Utöver ovan har bolaget sedan utgången av Q3-22 minskat personalstyrkan för att säkerställa behovet av rörelsekapital för att möjliggöra omställningen i affärsmodellen. Bolaget har därmed utvecklats med en något förbättrad kostnadskontroll Q-Q, där den ökade EBIT-förlusten snarare är ett resultat av en minskad nettoomsättning under kvartalet.

Fortsatt hög kapitalförbrukning

Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan till 14,2 MSEK, vilket kan jämföras mot föregående kvartal då kassan uppgick till 18,2 MSEK, motsvarande en minskning om ca 4,0 MSEK. Bolagets burn rate (efter förändringar av rörelsekapital) uppgick under Q3-22 till -4,0 MSEK (-1,3 MSEK/månad), vilket är en marginell ökning mot föregående kvartal vilken uppgick till -3,5 MSEK (-1,2 MSEK/månad). ChargePanel har som tidigare nämnt minskat personalstyrkan och kassalikviditeten är fortsatt god, därutöver har bolaget inga långfristiga skulder samt en soliditet som uppgår till ca 90 %. Givet bolagets kassa och kapitalförbrukning under det tredje kvartalet, skulle ChargePanel vara finansierade fram tills H2-2023, allt annat lika. Däremot bör det tilläggas att bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtresa och givet att bolaget uppehåller en god kostnadskontroll, samt i takt med att de återkommande intäkterna skalas upp, förväntas bolagets finansiella ställning stärkas.

Sammantaget anser Analyst Group att ChargePanel har utvecklats väl under det tredje kvartalet och trots minskade intäkter Q-Q fortsätter bolaget att öka de återkommande intäkter samt antalet uppkopplade ladduttag, vilket Analyst Group ser positivt på och är en viktig datapunkt för de återkommande intäkterna. Bolagets nuvarande intäktsmodell resulterar i intäktsfluktuationer mellan kvartalen, och givet ett mindre antal onboardade kunder minskar engångsintäkterna och därmed bolagets totala nettoomsättning under kvartalet. Bolaget ämnar dock transformera affärsmodellen för att ytterligare renodla intjäningen genom återkommande intäkter, vilket antas stabilisera bolagets intjäning framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChargePanel.