Kommentar på Blick Globals Q4-rapport


Blick Global publicerade den 28 februari år 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen ökade med 40 % Q-Q
  • Stärker lönsamheten under kvartalet
  • Slutlikvid för förvärvet av Brand Legends

Nettoomsättningsökning under det fjärde kvartalet

Blick Global redovisade under det fjärde kvartalet 2022 en nettoomsättning uppgående till 9,1 MSEK (3,5), motsvarande en tillväxt om 158 % mot jämförbart kvartal år 2021. Dock ska det tilläggas att förvärvet av Brand Legends tillträdes i maj månad 2022 och därav inte ingick i koncernen, varför vi väljer att jämföra mot föregående kvartal (Q3-22). Under föregående kvartal (Q3-22) uppgick nettoomsättningen till 6,5 MSEK, vilket motsvarar en ökning om ca 2,6 MSEK i absoluta tal och en tillväxt om 40 % Q-Q. Under januari månad 2023 kommunicerade Blick Globals preliminära försäljnings- och resultatsiffror, vartefter Analyst Group kommenterade och publicerade en aktieanalys, vilken kan läsas här. De preliminära siffrorna var i linje med det faktiska utfallet och intäktsökningen härleds i synnerhet till den ökade marknadsaktiviteten under Fotbolls-VM. Samtidigt, som vi tidigare har kommunicerat, antas Wigets kunder bibehålla en hög aktivitet för att behålla nytillkomna kunder i samband med Fotbolls-VM. Därutöver innebar Fotbolls-VM en fördröjning av de större europeiska fotbollsligorna som pausades under Fotbolls-VM, H1-23 kommer därav innefatta fler matcher än historiskt, vilket förväntas kunna driva en hög marknadsaktivitet bland Wigets kunder framgent. Blick Global redovisar nu sitt tredje kvartal i rad med tillväxt både Y-Y och Q-Q, vilket påvisar den starka underliggande tillväxten i bolagets dotterbolag. För helåret 2022 uppgår nettoomsättning till 24,7 MSEK (16,5), vilket motsvarar en tillväxt om 50 %, vilket Analyst Group anser är en stark prestation.

Blick Globals tillväxt illustreras tydligt på LTM-basis. Dotterbolaget Brand Legends tillträddes under maj månad 2022.

Erik Ahlberg, VD för Blick Global, skriver i delårsrapporten att koncernens spelstudio, OMI Gaming, under 2022 huvudsakligen har fokuserat på att färdigställa första spelet av fyra till en av de största distributörerna inom online spel, vilka har sitt säte i USA. OMI uppges inom en snar framtid kunna meddela ett lanseringsdatum för det första spelet, samtidigt som man hittills har erhållit positiv respons från kund, vilket Analyst Group ser positivt på och möjliggör för OMI att kunna bli inkomstgenerande under år 2023. Därutöver förväntas OMI kunna starta utveckling av ett andra spel under det första kvartalet 2023.

 

EBITDA-marginalen uppgick till 12 % under det fjärde kvartalet

EBITDA-resultatet uppgick under det fjärde kvartalet till 1,2 MSEK, vilket är en förbättring både mot föregående kvartal (0,7), tillika motsvarande period föregående år (-0,9), då Brand Legends inte ingick i koncernen. EBITDA-marginalen uppgick till 12 % under det fjärde kvartalet, vilket även är den högsta marginalen på kvartalsbasis under 2022. Sett till bolagets totala rörelsekostnader uppgick dessa till 8,1 MSEK, vilket kan jämföras mot föregående kvartal om 6,1 MSEK, motsvarande en ökning om 2 MSEK i absoluta tal. Trots ökningen om 2 MSEK minskar de totala rörelsekostnaderna i relation till omsättning, vilket Analyst Group ser positivt på och påvisar skalbarheten inom koncernens vertikaler. För helåret 2022 uppgår EBITDA-resultatet till 1,5 MSEK (2,1), med en EBITDA-marginal om 6 % (11 %). Brand Legends tillträdes under maj månad 2022 och uppges bidra med ett positivt kassaflöde och en god lönsamhet till koncernen, vilket även styrks av grafen som illustrerar koncernens nettoomsättning, EBITDA och EBITDA-marginal för de senaste 6 kvartalen (Q3-21 – Q4-22).

Slutlikvid för förvärvet av Brand Legends

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till 2,9 MSEK, vilket kan jämföras mot föregående kvartal då kassan uppgick till 2,2 MSEK, motsvarande en ökning om ca 0,8 MSEK. Efter kvartalets utgång har Blick Global genomfört en företrädesemission och en riktad emission för att betala slutlikviden av förvärvet av Brand Legends. Utfallet av företrädesemission blev en teckningsgrad om 61,5 %, varav ca 23,7 % tecknades med och utan stöd av uniträtter och ca 37,9 % tecknats via emissionsgaranter. Genom företrädesemission tillförs Blick Global 15,3 MSEK. Därtill genomförde Blick Global en riktad emission vilket tillförde Blick Global 4 MSEK. Bolagets aktier har därmed ökat från ca 4,7 miljoner aktier till ca 9,6 miljoner aktier efter emissionerna och bolaget har totalt tillförs 19,3 MSEK före emissionskostnader. Därmed har slutlikviden för förvärvet av Brand Legends finansierats genom en kombination av riktad och företrädesemission där likviden i sin helhet kommer att vara reglerad under februari 2023, vilket även innebär att bolaget stärker sin balansräkning. Därtill ska det tilläggas att koncernen som helhet uppvisar en lönsam tillväxt och förväntas göra det framgent, vilket möjliggör för Blick Global att bygga en kassa som stärker den organiska tillväxten, såväl som förbättrar möjligheten för potentiella förvärv.

Sammantaget har Blick Global visat på tillväxt och ökad lönsamhet under det fjärde kvartalet, vilket Analyst Group anser är ett styrketecken. Fotbolls-VM har stärkt marknadsföringsaktiviteten bland Wigets kunder under kvartalet, vilket har bidragit till en kraftig tillväxt, parallellt som det bäddar för en fortsatt hög aktivitet framgent, dessutom när Blick Global kan komplettera erbjudandet med Brand Legends SEO (Search Egine Optimization). Utöver Wiget och Brand Legend närmar sig OMI en lansering av det första online-spelet och förväntas påbörja utvecklingen av ett andra spel, vilket bäddar för intäktsgenerande. Sammantaget anser Analyst Group att Blick Global står inför ett spännande 2023 och besitter en bra position för att fortsättningsvis uppvisa lönsam tillväxt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Blick Global.