Kommentar på Astor Groups Q4-rapport


Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”) publicerade den 26 februari år 2024 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningstillväxten uppgick till 57 % under helåret 2023
  • Hög orderstock om 150 MSEK bäddar för ett starkt år 2024
  • Stärkta utsikter inom Astor Industry och Astor Tech
  • Uppvisar positivt justerat EBITDA-resultat

Nettoomsättningen uppgick till 21,3 MSEK – tillväxt om 22 % Y-Y

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick Astor Groups nettoomsättning till 21,3 MSEK (17,5), motsvarande en tillväxt om 22 % respektive 3,8 MSEK i absoluta tal i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under det fjärde kvartalet år 2023 förvärvade Astor Group bolaget Mikroponent till koncernens affärsområde Astor Industry, ett industribolag inom laserskärning och etsning med hög precision, vilket konsoliderades under december månad år 2023. Under kvartalet bidrog Mikroponent med en nettoomsättning om 2,9 MSEK, den organiska tillväxten för koncernen uppgick därmed till 5 % Y-Y. Den organiska intäktsökningen härleds till en god leveransförmåga och därmed tillväxt inom Astor Industry, där kompositverksamheten har samordnats under år 2023 och uppvisat en hög aktivitetsnivå, vilket blir extra tydligt sett till orderingången under år 2023. I jämförelse mot föregående kvartal (Q3-23) uppgick nettoomsättningen till 23,1 MSEK, vilket motsvarar en minskning om 8 % Q-Q, varav -20% organiskt, varpå minskning estimeras bero på säsongseffekter inom kompositverksamheten i affärsområdet Astor Industry. Orderingången under kvartalet uppgick till cirka 56 MSEK (22), vilket motsvarar en ökning om hela 157 % och utgör en bekräftelse på det starka affärsmomentum Astor Group besitter, samt är den högsta rapporterade orderingången historiskt för Astor Group. Under kvartalet har dotterbolaget Marstrom Composite inom affärsområdet Astor Industry erhållit en order om cirka 22 MSEK inom marinsegmentet, vilket vi kommenterade här.

För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 83 MSEK (53), vilket motsvarar en tillväxt om hela 57 %. Astor Group genomförde under år 2022 förvärv av Marstrom Composite och resterande 40 % av kompositföretaget JPC Composite, vilka tillträddes under april 2022, varför jämförelsen mot föregående år blir något missvisande, den organiska tillväxten uppgick till 20 %, vilket är ett resultat på den höga affärsaktiviteten bolaget har uppvisat under år 2023, primärt inom kompositverksamheten. Omsättningen för helåret var dock lägre än våra estimat om 90 MSEK, Astor Group har dock uppvisat en hög aktivitet, vilket blir extra tydlig sett till orderingången under år 2023 vilken uppgick till cirka 133 MSEK (74), motsvarande en ökning om 80 % mot föregående år. Därtill meddelade Astor Group i slutet av januari månad 2024 de reviderade siffrorna för dotterbolaget Mikroponent för helåret 2023, där dotterbolagets omsättning uppgick till 50 MSEK, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om cirka 13 % och innebär en nettoomsättning pro forma om 133 MSEK för helåret 2023.

Trots god leveransförmåga under år 2023 har den höga orderingången under år 2023 resulterat i att den utgående orderstocken nådde en ny rekordnivå, vilken vid utgången av kvartalet uppgick till cirka 150 MSEK. Dock, likt tidigare nämnt, förvärvade Astor Group bolaget Mikroponent under december månad 2023 och i samband med annonserande av förvärvet hade Mikroponent en orderstock om cirka 17,5 MSEK, vilket var i början av november månad år 2023. Samtidigt har Astor Group uppgivit att den förväntade leveransen av orderboken för år 2024 förväntas vara cirka 121 MSEK av orderboken levereras, vilket utgör en stark position för att fortsätta leverera tillväxt under år 2024. Den förväntade leverans av orderboken under år 2024 om 121 MSEK kan sättas i relation till nettoomsättningen under år 2024 om 83 MSEK eller nettoomsättning pro forma om cirka 133 MSEK, där det ska tilläggas att den utgående orderboken och de förväntade leveranserna endast utgör ordrar som Astor Group har mottagit under år 2023 och givet ett fortsatt högt affärstempo inom Astor Industry, samt det höga intresset för Astor Tech, affärsområdet med tjänster och produkter inom EW (Electronic Warfare), estimerar Analyst Group en fortsatt stark orderingång under år 2024 som kan komma att levereras under år 2024 och 2025.

Framflyttade positioner inom både Astor Industry och Astor Tech – stark position för år 2024

Under februari månad meddelade Astor Group att bolaget har infört en ny koncernstruktur för fortsatt tillväxt, lönsamhet och utveckling. Astor Groups koncernstruktur består av två affärsområden: Astor Industry och Astor Tech. Astor Industry agerar som underleverantörer avseende komponenter samt närliggande tjänster till försvarsindustrin samt flera andra industrisegment såsom fordons-, verkstads- och maritima industrin med flera. Affärsområdet består av dotterbolagen Marstrom Composite och JPC Composite inom kompositverksamhet och Mikroponent inom laserskärning och etsning med hög precision.

Astor Tech levererar färdiga produkter och tjänster som är kritiska för ett modernt försvarslandskap. Affärsområdet består av dotterbolagen My-konsult System och My-konsult Teknik, vilka fokuserar på att leverera tjänster och produkter inom Electronic Warfare (EW), däribland radarstörningssystemet Astor IV, där försäljning av Astor IV utgör en stark och tydlig värdedrivare framgent.

Under kvartalet har Astor Group genomfört förvärvet av Mikroponent, vilka är verksamma inom laserskärning och etsning med hög precision. Mikroponent har en tydlig exponering mot försvarsmarknaden, där bland annat dotterbolagets kundbas överlappar med Astor Group och stärker den redan väletablerade positionen Astor Group besitter. Mikroponent konsoliderades under december månad 2023 och full effekt av förvärvet kommer först under år 2024. Mikroponent har dessutom en positiv trend med tillväxt inom både intäkterna och lönsamheten. Givet att Astor Group redan har ett etablerat och kompletterande kontaktnät inom försvarsmarknaden, estimeras Astor Group skapa goda synergier och dotterbolaget utgör en ytterligare värdedrivare inom Astor Industry.

Därutöver upplever Astor Group en kraftigt ökad efterfråga inom Astor Industry och i synnerhet inom kompositverksamheten. För att möta produktionsbehovet kommer investeringar att genomföras inom Astor Industry, vilket innefattar en utökad maskinpark som möjliggör ökad automation. Marstrom Composite har bland annat avtalat en storskalig CNC-maskin, vilken kan automatisera flera delar av tillverkningen och öppnar upp för egen formtillverkning av kompositdelar. Genom formtillverkning av kompositdelar kommer Marstrom Composite att kunna kontrollera en större del av värdekedjan och på så vis öka marginalerna, vilket förväntas stärka den redan starka positionen.

Under år 2023 implementerades även radarstörningssystemet Astor IV i Frankrike för integration och tester, vilket innebar ett steg mot en kommersialisering och försäljning av Astor IV, vilket utgör en betydande värdedrivare för Astor Group framgent. Testerna av Astor IV fortlöper med goda resultat och har skapat ett ökat intresse från marknaden enligt bolaget. Investeringar fortlöper i färdigställandet av Astor IV, men likväl för ett nytt applikationsområde inom drönarstörning. Astor Tech och arbetet med samarbetspartnern i Frankrike har skapat ett globalt intresse, vilket bland annat har resulterat i att Astor Group har tecknat MoU (Memorandum of Understanding) för anti-drönarteknik med en industriell aktör i Ukraina under kvartalet, där det primära målet initialt är utveckling och utvärdering av en prototyp för anti-drönarstörning. Samarbetsprojektet med det ukrainska bolaget innebär att Astor Group anpassar delar av befintlig teknik från teknikgeneratorn (TG) i Astor IV för drönarstörning och innebär att Astor Group breddar produktutbudet inom Astor Tech. Därutöver har Astor Group stärk säljorganisationen och fortsatt ökat aktivitetsnivån inom Astor Tech, vilket bekräftas av att dotterbolaget My-Konsult har etablerat en säljorganisation i Kanada och Grekland, genom att kontrakterat TDA Connect Inc (Kanada) och Nextron (Grekland). Därmed har Astor Group flyttat fram positionerna inom Astor Tech och tar steg för en kommersialisering och försäljning av Astor IV.

Uppvisar positivt justerat EBITDA-resultat

Astor Groups bruttokostnader uppgick till 6,4 MSEK (9,5) under det fjärde kvartalet och innebär att bruttomarginalen (justerad för förändring av lager, aktiverat arbetet och övriga rörelseintäkter) uppgick till 70 % (45) och innebär en klar förbättring Y-Y, i jämförelse med förgående kvartal (Q3-23) då bruttokostnaderna uppgick till 10,1 MSEK och bruttomarginalen till 56 % har Astor Group även förbättrat bruttomarginalen från föregående kvartal. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå (inkl. förändring av lager, aktiverat arbetet och övriga rörelseintäkter) uppgick till -0,7 MSEK (-7,2) under Q4-23 och innebär en förbättring om 6,5 MSEK i absoluta tal Y-Y. I jämförelse med föregående kvartal, då EBITDA-resultatet uppgick till 1,9 MSEK, försämrades rörelseresultat med cirka 2,6 MSEK. Under kvartalet har Astor Group haft jämförelsestörande poster, vilket under perioden utgörs av nedskrivningar i lager och övriga fordringar, om totalt 1,2 MSEK, vilket innebär att det justerade EBITDA-resultatet uppgick till cirka 0,5 MSEK (-0,2), vilket innebär en förbättring om 0,7 MSEK i absoluta tal och motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 2 %. Exkluderat för förändring av lager, aktiverat arbetet och övriga rörelseintäkter uppgick EBITDA-resultatet till -2,9 MSEK (-5,2), vilket innebär en förbättring om 2,3 MSEK.

För helåret 2023 uppgick bruttomarginalen (justerad för förändring av lager, aktiverat arbetet och övriga rörelseintäkter) till cirka 60 % (51), vilket innebär en förbättring om 18 % mot föregående år. Sett till rörelseresultatet på EBITDA-nivå (inkl. förändring av lager, aktiverat arbetet och övriga rörelseintäkter), uppgick det till -0,9 MSEK (-6,2) och innebar en förbättring om 5,3 MSEK i absoluta tal. Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 0,9 MSEK (0,8), vilket innebar en marginell förbättring mot föregående år. De totala rörelsekostnaderna (exkl. COGS och av- och nedskrivningar) uppgick under helåret 2023 till cirka 58 MSEK (47), vilket innebär en ökning om 23 % och kan sättas i relation med Astor Groups nettoomsättning som under motsvarande period ökade med 57 %. Samtidigt har Astor Group förvärvat Marstrom Composite, resterande 40 % av kompositföretaget JPC Composite och Mikroponent under år 2022 och 2023, vilket påverkar jämförelsen mellan helåret 2023 och föregående år (2022), något som påverkar de övriga externa kostnaderna och resulterar i att övriga externa kostnader ökade med cirka 4,8 MSEK under år 2023, varpå bolaget uppger att resterande kostnadsökning är planerad och följer koncernens starka tillväxt.

Baserat på de reviderade siffrorna för dotterbolaget Mikroponent för helåret 2023 som Astor Group publicerade i slutet av januari månad, står det klart att det förvärvade dotterbolaget uppvisar en god lönsamhet. Under helåret 2023 uppgick EBITDA-resultatet till 5,9 MSEK, vilket innebär en EBITDA-marginal om 12 %, Mikroponent uppges ha växt EBITDA resultatet med hela 25 % i jämförelse med föregående år. Mikroponents resultat efter finansiella poster uppgick under helåret 2023 till 5 MSEK. Detta innebär även att hela beloppet av tilläggsköpeskillingen om 10 MSEK kommer att aktiveras och den totala köpeskillingen för förvärvet av Mikroponent uppgår således till 40 MSEK.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q4-23 uppgick kassan (inkl. kortfristig placering) till 15,6 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 6,4 MSEK, motsvarande en ökning om ca 8,9 MSEK. Ökningen av kassan härleds till att Astor Group under kvartalet genomförde riktade emissioner, vilket totalt tillförde bolaget 36 MSEK före emissionskostnader och genomfördes i syfte att delfinansiera förvärvet av Mikroponent. Givet att Mikroponents EBITDA-resultat översteg 5 MSEK, vilket innebär att hela beloppet av tilläggsköpeskillingen om 10 MSEK kommer att aktiveras och den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår således till 40 MSEK. De riktade emissionerna innefattar även en teckningsoption av serie TO 2, varav teckningsperioden av serie TO 2 avses äga rum under perioden 13 maj – 30 maj 2024 och vid fullt utnyttjande kan Astor Group stärka kassan ytterligare med 18 – 27 MSEK beroende på teckningskurs. Kapitalet från TO 2 innebär att Astor Group med marginal täcker tilläggsköpeskillingen om 10 MSEK, vilket även estimeras stärka rörelsekapital under år 2024 och minskar risken för ytterligare kapitalbehov under år 2024.

Under det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till ca -3,5 MSEK, vilket primärt ökat till följd av en ökning av varulagret. De totala räntebärande skulder uppgick vid kvartalet till 35,2 MSEK, vilket kan jämföras med 21,1 MSEK vid utgången av föregående kvartal. Ökningen förklaras av det förvärvslån om 15 MSEK Astor Group upptog i samband med förvärvet av Mikroponent. Dotterbolagen, Marstrom Composite och Mikroponent, har checkkrediter om totalt 7 MSEK, vilka är vid kvartalets utgång outnyttjade.

Sammantaget uppvisar Astor Group en hög aktivitetsnivå i samtliga affärsområden med en kraftigt ökad efterfrågan inom Astor Industry, inklusive en stärkt position genom förvärvet av Mikroponent, och framflyttade positioner inom Astor Tech. Trots att nettoomsättning kom in under våra förväntningar, ser vi att Astor Group har levererat ett starkt år 2023, där tillväxten uppgick till 57 % och 20 % organiskt. Den höga affärsaktiviteten bekräftas även av den starka positionen bolaget besitter med en rekordhög orderingång och utgående orderstock, vilket bäddar för ett starkt år 2024.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Astor Group.