Kommentar på Alltainers rapport


Alltainer publicerade den 22 november 2023 bolagets delårsrapport för sitt första kvartal 2023/2024, avseende perioden 2023-07-01 till 2023-09-30. Följande är några punkter vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Låg omsättning under kvartalet
  • Hög marknadsbearbetning – stärker utsikterna framåt
  • Negativt rörelseresultat

Låg omsättning under Alltainers första kvartal

Under Alltainers första kvartal år 2023/2024 uppgick nettoomsättningen till 0,2 MSEK (7,7), vilket motsvarar en minskning om 97 % Y-Y och 92 % Q-Q. Förklaringen till den låga omsättningen under kvartalet är att bolaget inte har levererat någon containerlösning under perioden, vilket delvis kan förklaras av en mer avvaktande hållning från kunder, där potentiella affärer antas ta längre tid än beräknat. Samtidigt ska det tilläggas att Alltainer har bibehållet ett högt tempo i marknadsbearbetning med fokus på USA, Sverige och Australien, vilket antas ha resulterat i en hög offertstock per dagens dato. Detta, i kombination med Alltainers effektiva ledtider och förbättrade produktkvalitet, pekar på att försäljningen snabbt kan ta fart igen. Sammantaget är Alltainers omsättning under bolagets första kvartal 2023/2024 lägre än vad Analyst Group hade estimerat, vilket dock förklaras av en mer avvaktande hållning på marknaden rent generellt. Därtill ska det tilläggas att Alltainers omsättning rent kvartalsmässigt kan fluktuera kraftigt beroende på just vilken period ordrar tilldelas och levereras, varför Analyst Group ser kvartalet mer som ett hack i tillväxtkurvan.

Hög marknadsbearbetning – stärker utsikterna framåt

Likt tidigare nämnt har Alltainer fortsatt marknadsbearbetningen, där bolaget har ett stort fokus på USA, Sverige och Australien. Efter kvartalet utgång meddelade Alltainer att bolaget har tecknat RLC Service Group till att bli en ny återförsäljare av Alltainers produkter i USA, vilka även ska bistå Alltainer med certifieringen av boendecontainers. RLC Service Group är verksamma i Asheville, North Carolina, USA och har tidigare erfarenhet av certifiering för boendecontainers. Vid erhållen certifiering breddas marknaden i USA väsentligt och innebär att större köpare som fastighetsutvecklare, RV Parks och offentliga myndigheter kan köpa Alltainers boendecontainer i syfte att minska den stora bostadsbristen. Certifieringsarbetet förväntas påbörjas under december månad, det vill säga i slutet av Alltainers andra kvartal 2023/2024, och förväntas utgöra en betydande tillväxtdrivare. Fram tills certifiering erhålls ska det dock tilläggas att marknaden i USA kan fortfarande bearbetas genom försäljning av kontorscontainers, samt bostadscontainer till mindre fastighetsutvecklare och privatpersoner, där bolaget redan idag har ett brett nätverk av återförsäljare.

I Sverige och övriga Skandinavien bearbetas även marknaden via återförsäljare samt via bolagets etablerade kontaktnät. Under kvartalet tecknades ett återförsäljaravtal med Morgan Nyman AB, vilka är en väletablerad aktör med en bred kundbas på den svenska marknaden. Efter kvartalets utgång meddelade även Alltainer att bolaget avser att uppställa boendecontainers i Norrland, vilka avses att hyras ut till byggarbetare på närliggande fabriksbyggen. Givet att bolaget levererar och ställer upp 24 boendecontainers (48 lägenheter), estimeras hyresintäkterna per år uppgå till över 4 MSEK utifrån dagens hyresnivåer, vilket skulle innebära en återkommande och stabil intäktsström för Alltainer. Parallellt besitter Alltainer en god prospektlista på den skandinaviska marknaden, där flertalet större byggprojekt och närliggande områden har en hög bostadsbrist.

Brutto- och rörelseresultat

Under Q1 2023/2024 uppgick Alltainers bruttokostnader (COGS) till -0,4 MSEK, vilket i förhållande till försäljningen om 0,2 MSEK motsvarar en negativ bruttomarginal. Sett till Alltainers totala rörelsekostnader uppgick dessa till 2,7 MSEK (2,1), vilket innebär en ökning om 0,6 MSEK i absoluta tal i jämförelse mot motsvarande period föregående år. Dock sett i relation till genomsnittet per kvartal under Alltainers räkenskapsår 2022/2023 var bolagets totala rörelsekostnader under kvartalet marginellt högre, där genomsnittet uppgick till 2,5 MSEK. I och med de lägre intäkterna under kvartalet, har rörelseresultatet (EBITDA och EBIT) tyngts, varav EBITDA-resultatet uppgick till -2,9 MSEK (1,5) och EBIT-resultatet till -3,4 MSEK (1,2).

Genomfört företrädesemission efter kvartalets utgång – tillförs 1,3 MSEK

Vid utgången av september månad uppgick kassan till ca 0,3 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 0,8 MSEK, motsvarande en minskning om 0,6 MSEK. Trots att Alltainer gör en EBITDA förlust om -2,9 MSEK upprätthåller Alltainer en låg kapitalförburkning, vilket Analyst Group ser positivt på. Den låga kapitalförbrukningen under kvartalet förklaras av en positiv förändring av rörelsekapitalet, där bland annat bolagets ”övriga omsättningstillgångar” har minskat från 9,0 MSEK vid utgången av föregående kvartal (Q4 2022/2023) till 6,5 MSEK vid utgången av september månad. Därutöver har Alltainer efter kvartalets utgång genomfört en företrädesemission med en teckningsperiod som löpte från den 12 oktober och till den 26 oktober, vilket vi tidigare har kommenterat, se kommentaren här. Utfallet av företrädesemission blev att totalt 525 205 aktier tecknades, motsvarande en teckningsgrad om 13,3 % och innebär att Alltainer tillförs ca 1,3 MSEK. Trots att teckningsgraden var lägre än vad Analyst Group hade estimerat, förväntas Alltainer fortsatt kunna exekvera på de tillväxtmöjligheter bolaget besitter, dock möjligt i en något lägre takt än tidigare beräknat.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Alltainer.