Kommentar på Alltainers företrädesemission


Alltainer meddelade den 3 oktober att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden inleddes igår (den 12 oktober) och löper tills den 26 oktober 2023, teckningskursen uppgår till 2,5 kr per aktie, motsvarande en Pre Money-värdering om cirka 27,2 MSEK.

Syftet med emissionen är att fortskrida Alltainers expansion på den amerikanska marknaden, intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter samt stärka bolagets balansräkning. Alltainer avser att fördela emissionslikviden enligt följande:

  • Arbeta med att få bolagets produkter inom containerhem certifierade av amerikanska myndigheter för att påbörja volymförsäljning av boendecontainrar i USA (cirka 40 %)
  • Etablera ”mancamps” vid större svenska fabriksbyggen, för att sedan sälja dem på plats (cirka 30 %)
  • Rörelsekapital och amortering av lån (30 %)

Certifiering av boendecontainer utvidgar den amerikanska marknaden

Redan idag har Alltainer en etablerad position i USA, bland annat genom förvärvet av Container Solutions Worldwide, bolagets tidigare exklusiva återförsäljare i USA, återförsäljaravtal samtidigt som bolaget redan har levererat ett flertal boendecontainer till sina distributörer i USA, varför Alltainers förväntas snabbt kunna skala upp intäkterna på den amerikanska marknaden vid en certifiering. Alltainer arbetar nu för en certifiering ”Modular Manufacturer” av bolagets boendecontainer i USA och 40 % av emissionslikviden avses att användas för att fortskrida samt påskynda certifieringen från amerikanska myndigheter. I dagsläget bor det cirka 28 miljoner amerikaner i s.k. trailerparks och i hela USA råder det bostadsbrist där flera hundra tusen är hemlösa. En certifiering av Alltainers boendecontainer skulle innebära en utvidgad adresserbar marknad i USA, då boendecontainers kan säljas som permanentboende.

Stor potential vid större byggprojekt i Sverige

Alltainer har tidigare bearbetat den svenska byggmarknaden och bolaget tecknade bland annat under år 2023 ett återförsäljaravtal med Morgan Nyman AB avseende arbetsbostäder för den svenska marknaden. Flertalet större fabriksbyggen och byggprojekt som idag pågår i Sverige innebär en tydlig tillväxtmöjlighet för Alltainer. Bolaget avser att använda 30 % av emissionslikviden för att etablera ”mancamps” vid större svenska fabriksbyggen, för att sedan sälja dem på plats. På flera av dessa orter råder det stor brist på boenden. Containerparkerna är enkla att montera, kräver minimalt underhåll, kan flyttas mellan olika fabriksbyggen och bär ett andrahandsvärde efter uthyrningsperioden. Alltainer förväntas erhålla hyresintäkter, och på sikt även kunna sälja av etableringarna på plats eller i mindre delar. För att finansiera etableringar vid fabriksbyggen avser Alltainer stå för en del av den initiala kostnaden för att producera containern.

Helägd fabrik kan möta ökad orderingång

Alltainer erbjuder containerlösningar till konkurrenskraftiga priser med hög kvalitet i jämförelse med konkurrerande lösning, vilket möjliggörs via bolagets produktion i den helägda fabriken i Vietnam. Nuvarande fabrik tillträdes 2021 och har en kapacitet att producera 60 containrar i månaden, motsvarande en omsättning om 12–18 MSEK. Vietnam har i dagsläget låga inflationsnivåer i relativa mått samt ett överskott av arbetskraft vilket kan bidra till ytterligare lönsamhetsförbättring. Därutöver har Alltainer under år 2023 fokuserat på utökad kvalitet genom systematisering av bolagets produktion i Vietnam, vilket förväntas medföra högre produktkvalitet samt effektivisering och skalbarhet vid högre volymer.

Sammantaget anser Analyst Group att Alltainer besitter en stor potential och där emissionslikviden förväntas kunna möjliggöra en betydlig ökning av Alltainers intäkter samt ta bolaget till lönsamhet. Därutöver ska det tilläggas att Alltainer uppvisade ett starkt räkenskapsår 2022/2023 med en tillväxt om 111 %, uppgående till 16,5 MSEK (7,8) och där EBITDA-resultatet förbättrades med ca 4 MSEK, som uppgick till -0,4 MSEK (-4,4). Med hänsyn till Alltainers position med tydliga tillväxtmöjligheter i USA och Sverige, skalbarhet vid högre ordervolymer, samt nuvarande Pre Money-värdering om 23,7 MSEK, motsvarande en P/S multipel om 1,6 (LTM), anser Analyst Group att emissionsvillkoren bjuder in till en attraktiv risk/reward.


Om Emissionen

Alltainer genomför just nu en företrädesemission, där bolaget förväntas tillföras cirka 10 MSEK, före emissionskostnader (vilka uppgår till ca 750 tSEK), vid full teckning. Nyemissionen görs med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare samt till allmänheten, varav aktieägare med aktier på avstämningsdagen 10 oktober 2023 har rätt att teckna aktie med företrädesrätt. Innehavare av en (1) aktie berättigare till en (1) teckningsrätt, varav elva (11) teckningsrätter ger rätten att teckna fyra (4) nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår till 2,5 kr per aktie, vilket motsvarar en Pre Money-värdering om 27,2 MSEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemission innebär, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 26,7% av rösterna och kapitalet i bolaget.