Kommentar på AcouSorts Q3-rapport


AcouSort publicerade den 23:e november 2022 bolagets delårsrapport för Q3-22. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

Försäljningens utveckling

Under Q3-22 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 0,33 (0,12) MSEK. Nettoomsättningen utgjordes av produktförsäljning om 0,23 MSEK samt kundprojekt om 0,10 MSEK. Vidare så genererade AcouSort övriga rörelseintäkter om 1,0 (0,6) MSEK som utgjordes av offentlig projektfinansiering. Försäljningen under kvartalet var något under förväntan, enligt våra prognoser så förväntar vi oss en nettoomsättning kring 4,6 – 6,6 MSEK för helåret, där AcouSort i dagsläget ser ut att leverera enligt estimat. Nettoomsättningen för årets nio första månader uppgick till ca 2,9 MSEK, och AcouSort förväntas erhålla ca 0,7 MSEK från Blue4Therapy-projektet samt ca 1,5 MSEK från cellterapisamarbetet med den globala life science-aktören under Q4-22.

Totala rörelsekostnader och rörelseresultat

Totala rörelsekostnader uppgick under Q3-22 till 5,5 (4,1) MSEK, vilket är i linje med våra förväntningar där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt god kostnadskontroll. Visserligen är det en ökning om 33 % jämfört med Q3-22, men jämfört med föregående kvartal Q2-22 så är det en minskning om -5 %. Detta kan hänföras till en minskning i personalkostnader om ca 0,4 MSEK jämfört med föregående kvartal, dock ökade övriga externa kostnader något med ca 0,1 MSEK. Framgent estimerar vi att AcouSorts rörelsekostnader kan komma att öka i takt med fortsatt expansion där vi estimerat totala rörelsekostnader om ca 23,3 MSEK för helåret. Fortsätter AcouSort i samma takt som tidigare med att bibehålla en kostnadsbas omkring 5,5 MSEK på kvartalsbasis estimeras dock bolaget att komma in på en lägre nivå för helåret. AcouSorts rörelseresultat under kvartalet uppgick till -4,2 MSEK, vilket kan jämföras med -3,4 MSEK för Q3-21 och -4,0 MSEK för Q2-22.

Finansiell ställning och burn rate

Vid utgången av Q3-22 uppgick AcouSorts kassa till 19,0 MSEK, vilket kan jämföras med 24,1 MSEK vid utgången av föregående kvartal. AcouSorts burn rate per månad uppgick till ca -1,7 MSEK under Q3-22, jämfört med ca -1,5 MSEK under Q2-22, något som huvudsakligen kunde hänföras till förändringar i rörelsekapital, vilket bidrog till ett lägre operativt kassaflöde än föregående kvartal, och således en högre burn rate. Givet nuvarande kassa om 19,0 MSEK och en antagen burn rate om ca -1,5 MSEK per månad är bolaget kapitaliserade tills början på Q4-23, allt annat lika. Detta är dock en konservativ uppskattning, beroende på hur försäljningstillskott och forskningsanslag bidrar till likviditeten kan dock AcouSort komma att vara finansierade under en längre period än estimerat, givet nuvarande kassa och burn rate. Till exempel väntas forskningsanslaget för AcouSome-projektet om 12,2 MSEK som offentliggjordes den 13:e augusti betalas ut inom senast 36 månader, det framgår dock inte exakt när enligt PM, men det är fullt möjligt att AcouSort kommer erhålla en större klumpsumma inom 12 månader för att resterande betalas ut vid ett senare skede. Det skall även tilläggas att AcouSort har ca 1,9 miljoner antal utestående teckningsoptioner av serie TO1 med ett lösenpris om 25 kr, vilket vid fullt utnyttjande förväntas inbringa en bruttolikvid om ca 15,7 MSEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna inleds i början av december år 2022. Sammantaget ser Analyst Group att AcouSorts finansiella ställning är mycket god vilket ger bolaget ett fortsatt bra utgångsläge att kapitalisera på befintliga samt nya kommersiella möjligheter.

AcouSort expanderar bolagets roll i Blue4Therapy-projektet – erhåller 0,7 MSEK under 2022

AcouSort meddelade i oktober 2022 att bolagets roll i Blue4Therapy-projektet expanderat där ytterligare 700 000 SEK i intäkter kommer att erhållas under 2022. Projektet Blue4Therapy initierades i maj 2020 med ambitionen att utveckla kliniska applikationer inom cellterapi och stamcellsbehandlingar – två områden med stor kommersiell potential. Bakom projektet står Syddansk Universitet, BlueCell Therapeutics, Novozymes och AcouSort. AcouSort bidrag till projektet har varit att utveckla en modul för rening av stamceller i patientnära miljö, så kallad Point-of-Care (POC). Partnerföretaget BlueCell Therapeutics i Köpenhamn ansvarar för att utveckla de olika terapierna och skulle ursprungligen även ha tagit fram den första kompletta prototypen, men BlueCell har istället givit AcouSort uppdraget att utföra detta arbete. Uppdraget kommer att generera intäkter om 0,7 MSEK under 2022 utöver de 0,3 MEUR som AcouSort erhåller från Vinnova inom ramen för projektet. Analyst Group ser positivt på att AcouSort fortsätter generera projektintäkter inom sitt affärsområde för cellterapi, dels för att det vidimerar behovet av ny teknologi inom detta område, dels för att det stärker bolagets finansiella position och minskar behovet för extern kapitalanskaffning.

AcouSort expanderar inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag

AcouSort meddelade i november 2022 att bolaget expanderar verksamheten inom cellterapi och etablerar ett samarbete med ett globalt life science-bolag. Cellterapi är ett område där AcouSort ser stor potential för bolagets teknologi, primärt avser AcouSort att möjliggöra automatisering av cellterapiberedning med bolagets AcouWash-teknik. I ett andra steg är ambitionen att öka tillgängligheten till cellterapibehandlingar genom minskade produktionskostnader. AcouSort har nu ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapi, där det initiala syftet är att visa hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för industriell användning och integreras som OEM-komponenter i partnerbolagets kommande cellterapiprodukter och instrument. Detta första samarbetsprojekt genererar intäkter om 0,15 MEUR för AcouSort under år 2022. Det industriella samarbetet är ett resultat av en tvåårsperiod där AcouSort har varit involverat i akademiska projekt med liknande ambitioner att utveckla cellterapilösningar för kliniskt bruk. Analyst Groups syn på samarbetet kan läsas här.

Värdedrivare för AcouSort

Följande är ett axplock av aktiviteter som kan driva värde för AcouSort framgent:

  • Nya potentiella OEM-samarbeten eller avtal med life science-bolag inom affärsbenen för patientnära diagnostik och cellterapi
  • Nya produktlanseringar eller uppgraderingar av befintliga produkter
  • Intensifiering av kommersiella aktiviteter i USA, Europa och Japan
  • Fortsatta framsteg av OEM-samarbetet med Werfen

Sammanfattningsvis ser vi att AcouSort fortsätter ta kliv från utvecklingsstadiet till en bredare kommersialisering och är i en fördelaktig position för att uppnå framtida milstolpar samt etableras i marknaden som en ledande leverantör av teknologi inom automatiserad provberedning för både patientnära testning och cellterapi.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.