Kommentar Astor Groups Q1-rapport


Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”) publicerade den 11 maj år 2023 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,5 MSEK (2,5)
  • Framgångsrika tester i skarp miljö med Astor IV
  • Produktutveckling av Astor IV tynger rörelseresultatet

Nettoomsättningen uppgick till 16,5 MSEK – en tillväxt om 52 % Q-Q

Astor Group redovisade under årets första kvartal 2023 en nettoomsättning uppgående till 16,5 MSEK (2,5), motsvarande en ökning om 558 % respektive 14 MSEK i absoluta tal i jämförelse mot samma period föregående år. Det ska dock tilläggas att Astor Groups dotterbolag inom komposit, Marstrom Composite och resterande 40 % av kompositföretaget JPC Composite, tillträdes under april 2022 och därmed inte inkluderas i jämförbar period föregående år. Jämförbara siffror är därav missvisande då förvärvad verksamhet inom komposit inte är konsoliderade och bör därför jämföras med föregående kvartal (Q4-22) för att ge en mer rättvisande utveckling av verksamheten. Under föregående kvartal uppgick nettoomsättningen till 10,9 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om hela 52 % Q-Q, där intäktsökningen motsvarar ca 5,7 MSEK i absoluta tal. Under föregående kvartal uppgav Odd Werin, VD för Astor Group, att Astor Group redan, i princip, har fulla orderböcker för år 2023 och upplevde en hög efterfrågan för kompositverksamheten, i synnerhet inom affärsområdet Försvar. Delårsrapporten för det första kvartalet bekräftar de tidigare tongångarna och Astor Group har levererat en hög intjäningsförmåga på bolagets orderbok, varav nettoomsättning är i linje med Analyst Groups estimat.

Efter kvartalets utgång, i mitten av april månad, meddelade Astor Group att bolaget har erhållit en order om 5,3 MSEK från den globala försvarsaktören BAE Systems. Ordern bekräftar dels den höga efterfrågan från försvarssektorn inom kompositverksamheten, som förväntas utgöra en större andel av de totala intäkterna inom kompositvertikalen, dels bolagets position och kvalitet, då ordern är från en ledande global försvarsaktör, något vi kommenterat här.

Inom Astor Groups andra försvarsben, radarstörningssystem, har dotterbolaget My-konsult erhållit en order från FMV (försvarets materielverk) om 0,5 MSEK. Ordern är inom bolagets eftermarknadsaffär a affärsområdet radarstörningssystem och avser service och uppgradering av tidigare levererade Astor III-system. Ordern bekräftar Astor Groups intäktsmodell, där intäktstjäning förlängs genom att förlänga livslängden på levererade radarstörningssystem, vilket även kommer att vara aktuellt när det mer avancerade radarstörningssystemet Astor IV säljs framgent.

Genomfört framgångsrika tester i skarp miljö med Astor IV

I slutet av april månad presenterade Astor Group att dotterbolaget My-Konsult har genomfört framgångsrika tester i skarp miljö med radarstörningssystemet Astor IV. Testerna genomfördes mot en radarstation i FMV:s regi i syfte att mäta uteffekt, känslighet och ett urval störtekniker. Utvärderingen genomfördes som ett led inför leverans av systemet till Astor Groups franska samarbetspartner, målflygbolaget SDTS. Analyst Group ser positivt på att Astor Group har kunnat uppnå ytterligare en milstolpe inför kommersialisering av Astor IV. Testerna som genomfördes framgångsrikt ingjuter förtroende för både systemets funktionalitet och de affärsdiskussionerna som nu genomförs med potentiella kunder. Astor Group har ett aktivt samarbete med den franska motsvarigheten till FMV (DIA), det franska flygvapnet och målflygbolaget SDTS och nästa steg för kommersialisering av Astor IV avser leverans av radarstörningssystem för att genomföra testflygning, vilket förväntas ske under maj månad.

Vidare har Astor Group förstärkt säljorganisationen genom att rekrytera Bo Wallander, med omfattande erfarenhet inom försvarssektorn med bland annat bakgrund som kommendör inom flottan och marin rådgivare åt Saab Surveillance, för att intensifiera kommersialiseringen.

Astor IV innebär en betydande affärspotential för Astor Group och givet lyckade tester med målflygbolaget SDTS, likväl som fortsatta positiva affärsdiskussioner, finns goda förutsättningar för kommersialisering och försäljning av Astor IV inom närtid, vilket innebär en stark värdedrivare framgent.

Produktutveckling av Astor IV tynger resultatet

Astor Groups bruttomarginal uppgick till 62 % under årets första kvartal, där bruttoresultatet uppgick till 11,9 MSEK (3,2). Jämförelsen mot motsvarande period föregående år (Y-Y) blir missvisande, eftersom förvärven av kompositverksamheterna inte inkluderas i jämförelsesiffrorna. Vid jämförelse mot föregående månad (Q4) har bruttomarginal förstärkts från 46 % till 62 %. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå (inkl. aktiverat arbete) uppgick till -0,9 MSEK (-0,4) under årets första kvartal och innebär en resultatförsämring om ca 0,5 MSEK. Rörelseresultatet på EBIT-nivå (inkl. aktiverat arbete) uppgick till -1,6 MSEK (-1,1) under Q1-23 och innebär en resultatförsämring om ca 0,5 MSEK. Likt tidigare nämnt blir jämförelsen mot motsvarande period föregående år missvisande. Astor Group uppger att affärsområdet kompositverksamhet genererar positiv resultat, samtidigt fortskrider produktutvecklingen av Astor IV vilket kräver investeringar då radarstörningssystemet inte är kommersialiserat än, vilket bidrar till koncernens negativa kassaflöde och negativa resultat.

Kapitalinjektion via TO1 under mars 2023

Vid utgången av Q1-23 uppgick kassan (inkl. kortfristiga placering) till 2,8 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 2,1 MSEK, motsvarande en ökning om ca 0,7 MSEK. Astor Group har under kvartalet genomfört inlösen av teckningsoptioner (TO1) som tillförde bolaget ca 8 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna nyttjades till en teckningsgrad om ca 72,2 % och därutöver använde Astor Group toppgarantiåtaganden om resterande ca 27,8 %. Därtill ska det tilläggas att det ingjuter förtroende att bolagets VD och styrelse valde att teckna ca 25 % av likviden avseende TO1, vilket även stärkte det totala insynsägandet i Astor Group.

Sammantaget har Astor Group inlett år 2023 med hög fart och ett starkt momentum. Koncernen uppvisar en stark intjäningsförmåga vilket resulterat i en tillväxt om 52 % mot föregående kvartal, där bolaget har vunnit ordrar inom både komposit- och radarstörningssystem-verksamheten, därtill är orderböckerna inom kompositverksamheterna fulla för år 2023. Utveckling av det avancerade radarstörningssystemet Astor IV gör fortsatta framsteg, där bolaget under kvartalet har tagit emot en delegation från Frankrike för att demonstrera Astor IV samt genomfört framgångsrika tester i skarp miljö, vilket utgör en betydande milstolpe. Astor Group besitter därmed goda förutsättning för att framgångsrikt kommersialisera Astor IV inom en snar framtid och fortsätta växa inom kompositvertikalen.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Astor Group.