Analyst Group kommenterar MTI Investments avtal om att utöka ägarandelen i FinTech Africa AB


MTI Investment SE (”MTI” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 maj 2024 att Bolaget har ingått villkorade avtal om att förvärva 22 666 aktier, motsvarande ca 24 % av utomstående aktier, i MTIs portföljbolag FinTech Africa AB (”FTA”). Säljarna är Bolagets VD och medgrundare, Pontus Engström, samt medgrundaren och ordförande Trond Randøy. Köpeskillingen för transaktionen har fastställts till cirka 3,6 MSEK och är baserat på en värdering utfört av ett oberoende värderingsinstitut. Transaktionen avses att betalas i form av cirka 2,1 miljoner aktier som ska emitteras i MTI till säljarna genom en riktad apportemission. Säljarna tillhör Leo-kretsen och därmed omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen vilket medför att transaktionen är beroende av godkännande av att emittera vederlagsaktierna till säljarna vid nästkommande årsstämma. En kallelse till årsstämma kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande från MTI. Efter transaktionen kommer Pontus Engström inte inneha något direkt ägande i FTA, hans ägande kommer istället att integreras och ökas i MTI, vilket bidrar till att stärka transparensen och motivationen i hans roll som VD – något Analyst Group ser positivt på då det ökar incitamenten till att fortsätta skapa aktieägavärde för MTI. En kallelse till årsstämma kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande från MTI.

Analyst Group syn på MTIs investering i FinTech Africa AB

MTIs förvärv av ytterligare aktier i FTA är en strategisk samt betydelsefull åtgärd som medför flera positiva aspekter för Bolaget. Genom att öka Bolagets ägande till cirka 36,5 % i FTA, en ledande aktör inom SME-finansiering i Tanzania, stärks MTIs position på en underutvecklad men växande marknad. Samtidgt ökar VD Pontis Engström sitt direkta ägande i MTI, vilket vi ser positivt på. I och med FTAs goda lönsamhet är transaktionen ytterligare ett bevis på Bolagets strategiska skift mot att fokusera på stabila kassaflöden. I vår senaste analytikerkommentar (läs här) påvisade Analyst Group substansrabatten MTI handlas till i dagsläget och att vi ser en betydande uppsida i aktien, vilket Analyst Group fortfarande ser efter detta avtal.

Om Fintech Africa

FinTech Africa AB grundades år 2018 av Petter Sandgren och Pontus Engström. FTA, genom bolagets helägda dotterbolag Mtaji Wetu Finance Limited (”Mtaji”), erbjuder små- samt medelstora bolag tjänster såsom lösningar för kundbetalningspåminnelser och fakturafinansiering. Mtaji har sedan start uppnått en hög tillväxttakt där under andra halvåret av år 2023 visade bolaget på en omsättningstillväxt om 1 143 %. Dessutom har Mtajis lönsamhet utvecklats i rätt riktning, vilket reflekteras i att bolaget uppnådde en EBITDA-marginal om 46,9 % under andra halvåret av år 2023. Anledningarna till att MTI ökar sitt ägande i FTA är att Mtaji bedriver en slimmad och lönsam affärsmodellen inom den underutvecklade SME-finansieringsmarknaden i Tanzania, vilket bidrar till utvecklingen av små bolag i Tanzania.

Transaktionen

Transaktionen kommer att genomföras genom ett andelsbyte där säljarna erhåller nyemitterade aktier i MTI mot aktier i FTA. För att garantera att affären är i enlighet med aktieägarnas intressen har William Wedemalm, som är chef för Valuation hos Placering Valuation, genomfört en värdering av FTA. Placering Valuation är ett fristående värderingsinstitut och resultatet av värderingen är att FTA bedöms vara värt 32 MSEK, motsvarande 267,51 SEK per aktie. I och med att MTI i dagsläget handlas till en rabatt om cirka 54 %, beslutades att en likvärdig rabatt skulle appliceras på värderingen utfört av Placering Valuation, vilket resulterade i en slutlig värdering om cirka 15 MSEK för FTA. Köpeskillingen för FTA-aktier fastställes till 123,06 SEK och aktiekursen i Apportemissionen kommer fastställas till 1,76 SEK per aktie i MTI.