Emission: TEQCool

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • MedTech
 • Lista
 • Onoterat
 • Emissionsvolym
 • 24,7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,17 SEK
 • Teckningsperiod
 • 8 – 10 juli
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 57 %
PRIS PER
AKTIE
0,17 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
54 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: TEQCool

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • MedTech
 • Lista
 • Onoterat
 • Emissionsvolym
 • 24,7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,17 SEK
 • Teckningsperiod
 • 8 – 10 juli
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 57 %
PRIS PER
AKTIE
0,17 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
54 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett MedTech-bolag som har bred potential och hög teknikhöjd

TEQCool är ett innovativt medicinteknikbolag som sedan flera år arbetat med att utveckla en patenterad produkt vilken erbjuder mervärden till sjukvården inom terapeutisk kylning. Behandlingen som produkten ämnas möjliggöra är initialt tänkt att riktas till svårt hjärnskadade patienter, vilka frekvent utvecklar feber under behandling. Ambitionen är att genom att sänka temperaturen i patientens hjärna bibehålls neurologisk funktion och reducera mortaliteten. Att kylsystemet är efterfrågat av marknaden är naturligt av ett flertal anledningar, bland annat via att patienter med traumatiska hjärnskador som utvecklar hög feber visat på sex gånger så hög dödlighet som patienter utan feber, således skapas starka incitament att sänka kroppstemperaturen. Analyst Group ser det även som attraktivt att fler av de verksamma personerna i ledningen samt styrelsen innan engagemangen i Bolaget varit aktiva medicinskt, akademiskt samt inom industrin.

Kunskapen inom Bolaget ses till följd av det som både bred och djupgående, vilket har varit och framgent fortsatt förväntas vara en vital komponent för att skapa produkten inom hjärnkylning, vilken Bolaget avser kunna tillhandahålla till marknaden om mindre än tre år.

I relation till nuvarande kylsystem som erbjuds av aktörer på marknaden kommer TEQCools produkt inneha ett flertal kliniska fördelar, vilka förväntas vara avgörande för att vinna marknadsandelar från konkurrenter och kapitalisera på den omfattande marknaden inom kylbehandlingar. Dels särskiljs TEQCools kylsystem från rådande kylsystem genom att primärt kyla ner endast hjärnan istället för hela kroppen, vidare överförs en mindre kyleffekt till patienten och därmed orsakas förre biverkningar. Appliceringen i sig förväntas även leda till färre komplikationer än befintliga system. Detta är av stor vikt då även mindre komplikationer kan få allvarliga konsekvenser hos de svårt sjuka patienterna.

Stark ledning och styrelse

Teamet bakom TEQCool utgörs av ett flertal personer med bred kunskap om branschen och med stora kontaktnät, där ett flertal har över 20 års erfarenhet inom medicinteknik. Masoud Khayyami som har en doktorsexamen i tillämpad biokemi är exempelvis styrelseordförande i TEQCool och  innehar även posten som VD i Cardeon AB, vilket är TEQCools största ägare.

En teknologi som har stora möjligheter

Bolagets teknikhöjd innebär att en unik produkt väntas godkännas. Vår bedömning är att det finns en stor efterfrågan då konkurrerande produkter saknar de specifika fördelar som TEQCools system erbjuder. Teknikhöjden i produkten väntas givet Proof of Concept ge vind i seglen både på den existerande marknaden för terapeutiska kylsystem och inom nya patientgrupper.

Goda möjligheter vid godkännande

Bolaget har som plan att producera en MVP, Minimum Viable Product, redan under år 2024 för att produkten sedan ska kunna genomgå de kliniska teststadier som krävs inför ansökan om marknadsgodkännande. Utsikterna vid ett lyckat godkännande om 2-3 år anses goda och tillhandahåller potentiellt ett flertal attraktiva möjligheter såsom en potentiell Exitmöjlighet.

”Givet Bolagets teknikhöjd och mångfacetterade bruk, så förväntas ett Proof of Concept leda till ytterligare möjligheter inom andra användningsområden. Ser man till peers aktuella värderingar och produkter så anser Analyst Group att man genom en investering i TEQCool ges en möjlighet att investera i ett intressant bolag till en attraktiv risk/reward”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Till följd av att de patienter som behandlas med nedkylning tillhör en fragil grupp är det av yttersta vikt att minska biverkningarna av behandlingen, vilket TEQCool förväntas medföra genom Bolagets innovativa produkt inom kylsystem. Därutöver övervakar TEQCools produkt både kropps- och hjärntemperatur, till skillnad från aktuella system som finns på marknaden idag, vilka i hög utsträckning kan variera hos patienterna och således är essentiella att kontrollera för. Den mer avancerade övervakningen av hjärntemperaturen kompletteras även av att patienterna som genomgår behandlingen kan vara i vaket tillstånd, till skillnad från patienter som behandlas med intravasculär kylning eller ytkylning. Således möjliggörs även behandling av patienter som

huvudsakligen är vakna, såsom stroke-patienter vilka därutöver utgör en omfattande del av marknaden. Övervakningen av både hjärn- och kroppstemperatur samt möjligheten att utföra behandlingen på vakna patienter skapar därmed två ytterligare kliniska fördelar där TEQCools produkt särskiljer Bolaget från konkurrenter och som därför förväntas möjliggöra en mer smärtfri penetration av marknaden.

För att möjliggöra att produkten som utvecklas uppnår de åtråvärda kliniska konkurrensfördelarna gentemot konkurrensen på marknaden för terapeutiska kylsystem ämnas 80 % av emissionslikviden, vilken vid full teckning av erbjudandet uppgår till 24,7 MSEK innan emissionskostnader, öronmärkas till teknisk utveckling. Med säkerställd finansiering, genom emissionen, den expertis inom området som Bolagets välrenommerade

ledning besitter och de investeringar som görs för att producera en än mer konkurrenskraftig produkt, ser Analyst Group att vitala pusselbitar läggs för att nå en så lukrativ kommersialisering som möjligt med en hög genombrottskraft.

Ytterligare förberedelser som genomförs för att den planerade kommersialiseringen av produkten skall nå framgång är scientific marketing, vilket innebär att skapa varumärkeskännedom bland ledande kliniker och s.k. Key Opinion Leaders. TEQCools lednings djupa kunskap om marknaden och kontaktnät som byggts upp de senaste decennierna medför legitimitet till Bolaget i den förtroendebyggande fasen som TEQCool befinner sig i just nu. Förtroendet vilket TEQCool systematiskt installerar på marknaden förankras ytterligare av att samtliga tre kliniska studier som ingår i den kliniska testningen kommer genomföras vid Universitetssjukhuset i Lund.

Analyst Group anser att en stark efterfrågan från marknaden efter mer effektiva, smidiga och träffsäkra kyllösningar förväntas ge TEQCool strukturell medvind i det strategiska arbetet som leder upp till det förväntade godkännandet av produkten år 2026.

 

 

Nedan beskrivs ett tänkbart händelseförlopp för TEQCool, både före och efter ett potentiellt marknadsgodkännande.

 1. När en MVP har framställts, vilket förväntas vara under år 2024, ämnas tre kliniska tester utföras vilka ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande.
 2. Ett initialt godkännande inom EU förväntas följas av en smidig och effektiv uppskalning av försäljningen då distributionsavtal redan finns förankrade i sju europeiska länder, där den betydelsefulla marknaden i Storbritannien bland annat är täckt.
 3. Initialt, när främst maskinen säljs, förväntas bruttomarginalen vara lägre. När en bredare användarbas etablerats och volymen behandlingar per maskin ökat väntas däremot en tydlig marginalexpansion på bruttonivå i takt med att försäljningen gradvis väntas få större exponering mot engångsartiklarna, vilka har betydligt starkare bruttomarginal än systemen.
 4. Penetration av nya marknader, såsom USA, estimeras temporärt hämma bruttomarginalen för att därefter visa på exponentiell ökning i relation till omsättningen.
 5. Ett breddat kunderbjudande till andra omfattande delgrupper såsom patienter vilka behandlas för hjärtstopp estimeras accelerera försäljningen ytterligare.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.