TEQCool


En investering i TEQCool AB (”TEQCool” eller ”Bolaget”) möjliggör att i ett tidigt skede komma in som ägare i ett bolag med hög teknikhöjd till en attraktiv värdering. TEQCool, som avser att ansöka om godkännande för att noteras på NGM Nordic SME, har goda möjligheter att penetrera en etablerad och växande marknad till följd av ett erfaret och bevisat team som utvecklar en produkt med tydliga kliniska konkurrensfördelar inom befintliga kylsystem. Med betydande kontakter inom forskningsvärlden och en tydlig plan för att senast år 2026 erhålla marknadsgodkännande är vägen mot en kommersialisering av produkten utkristalliserad, därtill innehar TEQCool en bred portfölj av patent, vilket minskar verksamhetsrisken och bevisar teknikhöjden för att kapitalisera på flertalet marknader.


Business Case

Nedan beskrivs ett tänkbart händelseförlopp för TEQCool, både före och efter ett potentiellt marknadsgodkännande.

1.När en MVP har framställts, vilket förväntas vara under år 2024, ämnas tre kliniska tester utföras vilka ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande.

2.Ett initialt godkännande inom EU förväntas följas av en smidig och effektiv uppskalning av försäljningen då distributionsavtal redan finns förankrade i sju europeiska länder, där den betydelsefulla marknaden i Storbritannien bland annat är täckt.

3.Initialt, när främst maskinen säljs, förväntas bruttomarginalen vara lägre. När en bredare användarbas etablerats och volymen behandlingar per maskin ökat väntas däremot en tydlig marginal- expansion på bruttonivå i takt med att försäljningen gradvis väntas få större exponering mot engångsartiklarna, vilka har betydligt starkare bruttomarginal än systemen.

4.Penetration av nya marknader, såsom USA, estimeras temporärt hämma bruttomarginalen för att därefter visa på exponentiell ökning i relation till omsättningen.

5.Ett breddat kunderbjudande till andra omfattande delgrupper såsom patienter vilka behandlas för hjärtstopp estimeras accelerera försäljningen ytterligare.