Emission: Samtrygg

 • Aktiekurs
 • 3.32
 • Bransch
 • Konsumentservice
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 6,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 21 juni - 7 juli
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 69 %
PRIS PER
AKTIE
5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
45,9 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Samtrygg

 • Aktiekurs
 • 3.32
 • Bransch
 • Konsumentservice
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 6,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 21 juni - 7 juli
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 69 %
PRIS PER
AKTIE
5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
45,9 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Bevisad och lönsam plattform som tacklar hyresboendekrisen

Samtrygg, som grundades år 2013, är verksamt inom privatuthyrning av bostäder, vilket avser uthyrning som sker mellan privatpersoner. Uthyrningen av privata bostäder sker på en marknad som utmanas av komplex lagstiftning, brottslighet, finansiell oro och en omfattande informationsasymmetri mellan uthyrare och hyresgäster. Tjänsten som Samtrygg tillhandahåller adresserar ett flertal av dessa problem samtidigt som Bolaget samlar åtskilliga av de befintliga bostadserbjudanden som finns på marknaden på samma plattform, under samma tak. Således skapas mervärde för både uthyrare och hyresgäster som använder tjänsten. Bolaget genererar intäkter genom att ta ut en 15 % avgift ovanpå kostnaden som uthyrare vill hyra ut till och växer därmed intäkterna i takt med att fler uthyrare använder hemsidan. Historiskt har Bolaget uppvisat en årlig total intäktstillväxt om 24 % under perioden 2020-2022, vilket påvisar efterfrågan i marknaden. Av de uppskattningsvis 200 000 privatuthyrningar som gjordes under år 2022 uppskattas endast ca 5 % ha kanaliserats av de aktörer på marknaden som erbjuder tillhörande trygghetstjänster kopplade till uthyrning, likt Samtrygg. Genom att erbjuda de mest omfattande trygghetstjänsterna på marknaden, vilket bland annat innehåller en personlig hyreskonsult som bistår med allt från hyressättning till kontraktsskrivning och därutöver erbjuda en speciellt framtagen hemförsäkring samt garantier om att hyran blir inbetald i tid, förväntas Samtrygg framöver ha kapacitet att kanalisera en ännu större andel av marknaden, till följd av differentieringen gentemot större aktörer utan motsvarande erbjudanden.

För att fortsatt kunna skala upp organisationen och ta marknadsandelar ser Analyst Group det som kritiskt att Bolaget fortsätter med det betydelsefulla varumärkesbyggande arbetet, vilket Samtrygg för närvarande investerar mycket kapital i. De betydande investeringar vilka genomförs inom organisationen anser Analyst Group framgent kommer göra Samtrygg till en större konkurrent gentemot andra aktörer och därmed erhålla större förtroende och legitimitet från marknaden. Investeringarna vilka genomförs inom organisationen förväntas på medellång sikt förbättra lönsamheten och accelerera intäkterna samtidigt som Bolaget prognostiseras kapitalisera på en allt mer robust marknadsposition på en marknad där storleken är avgörande i det förtroendebyggande arbetet gentemot både uthyrare och hyresgäster. De större investeringarna som genomfördes i Bolaget med början år 2021 har genererat en bättre bottom-line med ett positivt nettoresultat samtidigt som de totala intäkterna har ökat. Bara under Q1-2023 uppnåddes flera åstadkommanden vilka samtliga indikerar att Samtrygg är på rätt väg i Bolagets uppskalningsfas. Exempelvis nådde Samtrygg all time high, ATH, rörande antalet annonser som lagts upp på plattformen, antalet visningar som genomförts och antalet kontrakt vilka ingåtts på samtrygg.se. Nämnda bedrifter visar att investerare har goda möjligheter att vara med och ta del av uppskalningen av en organisation som befinner sig i en kraftigt tillväxtfas på en marknad med hög potential.

Av erbjudandet som vid full teckning väntas tillföra Samtrygg 6,1 MSEK avser Bolaget att investera 70 % av likviden i ytterligare varumärkeskännedom som fortsatt väntas driva tillväxten. Därutöver kan en övertilldelningsoption, vilken kan tillföra Samtrygg upp till 1,7 MSEK, nyttjas. I och med att Bolaget är lönsamt på EBITDA-nivå och haft ett positivt fritt kassaflöde både under år 2022 och under Q1-2023 anser även Analyst Group att risken för ytterligare emissioner som späder ut ägandet framöver minskar. Bolagets satsningar inom uppskalningen av organisationen, vilka främst riktas mot varumärkeskampanjer, har attraherat mer trafik till Bolagets plattform. Därutöver har Samtryggs större storlek installerat marknaden med uppfattningen att Bolaget är en större aktör som därmed kan ses som mer förtroendeingivande. Analyst Group anser dock fortsatt att Samtryggs största hinder för att ta ytterligare marknadsandelar är den begränsade varumärkeskännedom hos marknaden.

I takt med att Samtrygg växer väntas Bolaget ha möjlighet att kanalisera en större andel av de 200 000 uthyrningar på marknaden för privatuthyrningar. En full kanalisering av marknaden av aktörer med trygghetstjänster, likt Samtrygg, har potential att exponentiellt växa branschen från de ca 10 000 uthyrningar, vilka förmedlas av aktörer med trygghetstjänster för närvarande, till 200 000 uthyrningar. Antalet privatuthyrningar förväntas därutöver accelereras av den outnyttjade marknadspotentialen om 200 000 bostäder som står tomma och inte hyrs ut för närvarande. Kombinerat med privatuthyrningarna som genomförs årligen besitter således marknaden för aktörer med trygghetstjänster potential att växa totalt 40x till 400 000 uthyrningar. Branschen estimeras växa kraftigt till följd av att problematiken med bostadsbrist och privatuthyrningar utan tillhörande trygghetstjänster förväntas fortgå, vilket Samtrygg väntas kapitalisera på.

Marknadspotential på väg att realiseras

Marknaden för privatuthyrning innehåller betydande outnyttjad marknadspotential till följd av att ca 200 000 outnyttjade bostadstillfällen finns bara i storstadsregionerna. Behovet att hyra ut dessa bostäder väntas accelerera till följd av ett framtida tuffare ekonomiskt klimat som förväntas sätta finansiell press på bostadsägare att hyra ut bostäder som inte brukas för närvarande.

Operativ hävstång i verksamheten

Nya kontrakt som signeras via Samtrygg har en hög inkrementell marginal till följd av den förhållandevis marginella extra kostnaden nödvändig från Bolaget, vilket skapar en attraktiv skalbarhet i affären. Personalkostnaden förväntas därmed öka i långsammare takt än de totala intäkterna och således förväntas Bolagets EBIT-marginal expandera från 0,3 % år 2022 till 1,3 % år 2025.

Hög efterfrågan driver intäkterna

Bolaget har sedan andra halvan av år 2021 ökat de totala intäkterna kraftigt, motsvarande en tillväxt om 41,3 % år 2022, och totala intäkter om 283,7 MSEK. En fortsatt hög efterfrågan väntas framgent vara en essentiell intäktsdrivare, där Samtryggs totala intäkter estimeras uppvisa en CAGR om 34,9 % perioden 2023-2025 och nå totala intäkter om 696,7 MSEK år 2025.

Eftersatt bostadsbyggande

Antalet bostäder som byggts under perioden  2006-2021 har inte ökat i samma takt som behovet har, till följd av detta uppskattades 182 000 bostäder saknas år 2022, vilket skapat en omfattande bostadsbrist.

Ökad storlek bygger förtroende

Tillväxtfasen som Bolaget befinner sig i genererar med ökad bolagsstorlek ett starkare varumärke, vilket är en nyckel för att genom ökad legitimitet kapitalisera på marknaden.

Betydande behov framöver

Bostadsbyggandet förväntas kraftigt avta under år 2023 och år 2024, vilket väntas bidra till att Bolagets erbjudandes relevans kommer öka i styrka.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.