Samtrygg


Samtrygg Group AB (“Samtrygg” eller “Bolaget”) erbjuder en heltäckande plattform som möjliggör för uthyrare och hyresgäster att hitta varandra för privatuthyrning av bostäder. Plattformen erbjuder mervärde till användarna genom att tillgodose en efterfrågan som till stora delar inte möts från marknaden. Samtrygg har för närvarande, och förväntas framgent ha, goda förutsättningar att kapitalisera på den fragmenterade och omfattande marknaden inom privat- uthyrning, till följd av betydelsefulla investeringar i varumärkeskännedom och plattformen. Med en hög inkrementell marginal för nya signerande kunder och fortsatt god estimerad tillväxt ser Analyst Group en attraktiv möjlighet att investera i Samtrygg till en tilltalande Risk/Reward i samband med pågående emission till en Pre-Money värdering om 45,9 MSEK.


Marknadspotential på väg att realiseras

Marknaden för privatuthyrning innehåller betydande outnyttjad marknadspotential till följd av att ca 200 000 outnyttjade bostadstillfällen finns bara i storstadsregionerna. Behovet att hyra ut dessa bostäder väntas accelerera till följd av ett framtida tuffare ekonomiskt klimat som förväntas sätta finansiell press på bostadsägare att hyra ut bostäder som inte brukas för närvarande.

Operativ hävstång i verksamheten

Nya kontrakt som signeras via Samtrygg har en hög inkrementell marginal till följd av den förhållandevis marginella extra kostnaden nödvändig från Bolaget, vilket skapar en attraktiv skalbarhet i affären. Personalkostnaden förväntas därmed öka i långsammare takt än de totala intäkterna och således förväntas Bolagets EBIT-marginal expandera från 0,3 % år 2022 till 1,3 % år 2025.

Hög efterfrågan driver intäkterna

Bolaget har sedan andra halvan av år 2021 ökat de totala intäkterna kraftigt, motsvarande en tillväxt om 41,3 % år 2022, och totala intäkter om 283,7 MSEK. En fortsatt hög efterfrågan väntas framgent vara en essentiell intäktsdrivare, där Samtryggs totala intäkter estimeras uppvisa en CAGR om 34,9 % perioden 2023-2025 och nå totala intäkter om 696,7 MSEK år 2025.