Emission: JS Security

 • Aktiekurs
 • 0.18
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 11,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,3 SEK
 • Teckningsperiod
 • 7 juni - 21 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 39 %
PRIS PER
AKTIE
0,3 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
3,9 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: JS Security

 • Aktiekurs
 • 0.18
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 11,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,3 SEK
 • Teckningsperiod
 • 7 juni - 21 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 39 %
PRIS PER
AKTIE
0,3 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
3,9 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett cybersäkerhetsbolag som med starka referenskunder står inför tillväxt

JS Security är en svensk cybersäkerhetskoncern vilken består av moderbolaget JS Security samt dotterbolagen StoneBeach AB och JS Security Technologies AB. JS Security grundades år 2019 med visionen att alla i samhället ska äga sin egen data och information samt kunna garantera dess säkerhet. Marknaden som Bolaget verkar inom anser Analyst Group vara ytterst relevant till följd av de geopolitiska konflikter vilka eskalerat cyberhot mot samhället, något som enbart delar av samhället dessförinnan redan var drabbade av men som blir allt mer påtagligt. Bolagets teknikhöjd utgörs bland annat av två egenutvecklade revolutionerande decentraliserade system, vilka benämns SB-Storage och SB-Net. Systemen bygger på den säkra Web3-teknologin som erbjuder förvaring av information, filer och data. Bolagets särskiljs mot ett flertal andra bolag vilka är verksamma inom cybersäkerhet till följd av att datalagringen är decentraliserad. Decentraliserad lagring medför ökad säkerhet i relation till centraliserad lagring, eftersom att den lagrade informationen är utspridd.

Trots att centraliserad lagring av data konkurrerar med JS Securitys lösning bland kunder konkurrerar inte de olika teknologierna med varandra. I ett potentiellt framtida scenario finns det möjlighet att aktörerna som erbjuder centraliserad lagrad data blir kunder eller samarbetspartners till aktörer, såsom JS Security, vilka erbjuder specialiserad och säkrare decentraliserad datalagring.

Företrädesemissionen under juni förväntas vid ett fulltecknat erbjudande tillföra Bolaget en likvid om 11,6 MSEK före emissionskostnader. Likviden planeras främst användas till utvecklingen av SB-Storage och SB-Net, vilket förväntas öka produkternas teknikhöjd till den mån att ytterligare kunder kan attraheras. Därutöver planeras likviden användas till sälj- och marknadsföringsaktiviteter, vilka är vitala för att öka JS Securitys varumärkeskännedom och konkurrensfördelar.

Värdeskapande förvärv

I början av år 2022 tillträddes StoneBeach, vilket är ett företag med mångårig expertis samt starka referenskunder inom informations- teknik, vilket JS Security väntas kapitalisera på. Utöver förvärvet av StoneBeach har Bolaget nu knytit till sig StoneBeachs tidigare VD Mårten Bergsten som ny VD, som har över  20 års erfarenhet från IT- och informationssäkerhetsbranschen.

Verksamma i snabbväxande marknader

Marknaden som JS Security är verksamma inom förväntas växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) om ca 13,3 % fram till år 2031. Analyst Group anser att det rådande intresset kring cybersäkerhet, vilket har accelererat bl.a. till följd av konflikten i Ukraina, har potential att agera draglok i Bolagets uppskalningsfas.

Referenskunder accelererar uppskalning

De välrenommerade kunderna vilka   JS Security genom förvärvet av StoneBeach inkluderar i kundstocken väntas framgent fungera som en  grund för att fortsätta expansionen av organisationen. Den förtroendegivande effekten dessa kunder har på nyetableringar med kunder speglas redan i kundavtalen vilka JS Security nyligen förnyat och de ordrar som erhållits i början av år 2023.

JS Security har vid ingången av år 2023 lyckats vinna större ordrar, vilket Analyst Group ser som gynnsamma tendenser till att JS Securitys säljkanaler som tidigare etablerats har börjat leverera. Bara under december 2022 till februari 2023 har Bolaget erhållit ordrar till ett värde om 6,9 MSEK, vilket överstiger nettoomsättningen för hela     år 2022, vilken landade på 6,3 MSEK. Givet att de etablerade försäljningskanalerna fortsätter leverera, och således accelererar försäljningen, väntas även JS Security närma sig break even på EBIT-nivå. Resultatet estimeras förbättras till följd av att Bolagets produkter och tjänster förväntas kräva mindre ökade kostnader i relation till omsättning och således påvisa en operativ hävstång i verksamheten.

”Med större ordrar som lagts under början av året och en värdering som har kommit ned sedan noteringen år 2021 ser Analyst Group en lovande möjlighet att investera i ett intressant bolag inom cybersäkerhet till en attraktiv Risk/Reward”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under december år 2021 förvärvade JS Security det väletablerade informationssäkerhetsbolaget StoneBeach, vilka har över 15 års erfarenhet av att skapa konkurrenskraftiga lösningar inom dokument- och ärendehantering. Framgent väntas JS Security fortsatt exekvera på potentiella synergier av förvärvet genom att integrera Bolagets underliggande teknologier till de redan attraktiva system som StoneBeachs kunder idag använder.

Till följd av att JS Securitys decentraliserade lagrings- teknologi genom korsförsäljning tillhandahålls till StoneBeachs kunder skapas mervärde för dessa. Analyst Group anser därför att JS Security besitter en gynnsam position för att fortsätta på Bolagets inslagna väg och accelerera tillväxten och expansionen ytterligare.

Därutöver har StoneBeach kundavtal med starka referenskunder såsom Swedbank, Scania, SBAB och IFU.

Inom cybersäkerhet är det av stort vikt att inneha en kundstock med välkända kunder då marknadsförings- arbetet inom branschen i hög utsträckning bygger på att skapa förtroende. Analyst Group ser att dessa kunder möjliggör en självförstärkande effekt då de kan attrahera än mer namnstarka kunder, vilket förväntas leda till fler välrenommerade kunder och således påskynda Bolagets försäljningstillväxt.

Sammantaget så ser Analyst Group att JS Security har goda möjligheter att vinna ytterligare betydande marknadsandelar i en starkt växande marknad, till följd av nischen inom decentraliserad lagring samtidigt som fortsatta synergier förväntas som en effekt av det tidigare förvärvet förvärvet av StoneBeach.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.