JS Security


En investering i JS Security Technologies Group AB (“JS Security” eller “Bolaget”) ger möjlighet att i ett tidigt skede få exponering mot ett spännande IT-bolag, aktivt inom cybersäkerhet till en attraktiv värdering. JS Security besitter via Bolagets egenutvecklade decentraliserade datalagringsinfrastruktur en sällsynt nisch i relation till de flesta andra bolag verksamma inom datalagring. Med en starkt marknadstillväxt på en global marknad ser Analyst Group goda möjligheter för Bolaget att framgent fortsätta skala upp verksamheten med strukturellt starka marknadsvindar i ryggen. Organisk och förvärvsdriven tillväxt förväntas möjliggöras i och med att JS Security väntas kapitalisera på den snart förstärkta kassapositionen.


Om Bolaget

JS Security är en svensk cybersäkerhetskoncern vilken består av moderbolaget JS Security samt dotterbolagen StoneBeach AB och JS Security Technologies AB. JS Security grundades år 2019 med visionen att alla i samhället ska äga sin egen data och information samt kunna garantera dess säkerhet. Marknaden som Bolaget verkar inom anser Analyst Group vara ytterst relevant till följd av de geopolitiska konflikter vilka eskalerat cyberhot mot samhället, något som enbart delar av samhället dessförinnan redan var drabbade av men som blir allt mer påtagligt. Bolagets teknikhöjd utgörs bland annat av två egenutvecklade revolutionerande decentraliserade system, vilka benämns SB-Storage och SB-Net. Systemen bygger på den säkra Web3-teknologin som erbjuder förvaring av information, filer och data. Bolagets särskiljs mot ett flertal andra bolag vilka är verksamma inom cybersäkerhet till följd av att datalagringen är decentraliserad. Decentraliserad lagring medför ökad säkerhet i relation till centraliserad lagring, eftersom att den lagrade informationen är utspridd.

Trots att centraliserad lagring av data konkurrerar med JS Securitys lösning bland kunder konkurrerar inte de olika teknologierna med varandra. I ett potentiellt framtida scenario finns det möjlighet att aktörerna som erbjuder centraliserad lagrad data blir kunder eller samarbetspartners till aktörer, såsom JS Security, vilka erbjuder specialiserad och säkrare decentraliserad datalagring.

Företrädesemissionen under juni förväntas vid ett fulltecknat erbjudande tillföra Bolaget en likvid om 11,6 MSEK före emissionskostnader. Likviden planeras främst användas till utvecklingen av SB-Storage och SB-Net, vilket förväntas öka produkternas teknikhöjd till den mån att ytterligare kunder kan attraheras. Därutöver planeras likviden användas till sälj- och marknadsföringsaktiviteter, vilka är vitala för att öka JS Securitys varumärkeskännedom och konkurrensfördelar.