Emission: Cline Scientific

 • Aktiekurs
 • 0.08
 • Bransch
 • Life science
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 17 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,1 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14-28 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 3,4 %
PRIS PER
AKTIE
1,1 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
17 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Cline Scientific

 • Aktiekurs
 • 0.08
 • Bransch
 • Life science
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 17 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,1 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14-28 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 3,4 %
PRIS PER
AKTIE
1,1 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
17 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med en unik stamcellsbehandling och AI-baserad cancerdiagnostik

Cline Scientific (”Cline Scientific”, “Cline” eller “bolaget”) är ett life science-bolag med vision att erbjuda unika och livsförändrande medicinska lösningar inom cancerbehandling och regenerativ medicin som gör livet bättre för patienter. Bolaget uppnår detta genom att utveckla avancerade stamcellsterapier och cancerdiagnostik med hjälp av bolagets patenterade nanobaserade gradientteknologi. Denna nanoteknologi är en metod för att producera gradientytor i nanoskala och består av en yta som innehåller flera miljoner nanopartiklar i ett gradientmönster. Gradientteknologin kan användas inom flera forskningsområden och erbjuder nya lösningar på olösta utmaningar. Cline Scientific har två pågående projekt, ett projekt inom stamcellsbaserad terapi för artros, StemCART och ett projekt inom metastaserande cancerdiagnostik, CellRACE.

Cline Scientifics övergripande vision är att tillhandahålla livsförändrande medicinska lösningar för cancerbehandling och stamcellsterapier. Bolagets affärsmodell bygger på att driva projekt fram till tidig klinisk fas för att därefter utlicensiera och/eller avyttra projekten till en eller flera kommersiella partners. För att uppnå detta och i syfte att utveckla de två projekten CellRACE och StemCART fram till klinisk fas behövs ytterligare kapital. Därför har styrelsen i bolaget beslutat att genomföra den nu pågående företrädesemissionen som vid full teckning skulle inbringa en bruttolikvid om 17 miljoner kronor.

Cline Scientific har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för metastaserande bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren, och därutöver pågår redan diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Clines verksamhet inte avspeglas i dagens kurs eftersom bolaget går snabbt framåt i sina projekt. Dock har börsklimatet under 2022 varit ogynnsamt för utvecklingsbolag likt Cline. Detta är dock inte bolagsspecifikt hänförligt till Cline då verksamheten utvecklas helt enligt plan, utan snarare en bieffekt av tillfälligt minskad riskvilja i marknaden. Till exempel har ytterligare 18 cellimplantationsexperiment på broskprover i labbet genomförts nyligen för StemCART, vilket utöver de 12 experiment som genomfördes i det första steget, visade på matrisfunktionalitet. Ytterligare teststeg pågår för närvarande med syftet att optimera läkningskapaciteten. Cline har även lämnat in nationella patentansökningar för StemCART i Kina, USA, Japan, Sydkorea och Australien under augusti månad, vilket förväntas stärka bolagets position gällande immateriella rättigheter. Nästa betydande värdedrivande händelse är att inleda de ytterligare prekliniska studier som krävs innan start av fas 1 studier. Dessa är planerade att påbörjas under andra halvan av 2023.

Ledningen i bolaget har lång erfarenhet inom life science-branschen och det finns både en stark kompetens inom forskning likväl som affärsutveckling. Patrik Sundh, som är VD och största ägare med cirka 22 % av bolaget före emissionen och cirka 12 % efter emissionen (givet full teckning), var bl.a. under sin tid på NovAseptic ansvarig för ett affärsområde som växte från nollförsäljning till en miljardomsättning globalt. Hanne Evenbratt, forsknings- och utvecklingschef på Cline, är doktor i farmaceutisk teknologi från Chalmers Tekniska Högskola, har tidigare bedrivit forskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt varit anställd på AstraZeneca med fokus på bland annat polymeranalys, vilket talar om den kompetens och erfarenhet som Cline lyckats attrahera.

För utvecklingsbolag i tidig fas är det viktigt att belysa eventuellt behov av ytterligare finansiering. Finansieringsfrågan, samt risk för misslyckad kommersialisering i något av projekten ger en osäkerhet kring framtida kassaflöden. Sammantaget anser dock Analyst Group att den kortsiktiga oron angående bolagets finansiella ställning är diskonterad, samt att det värsta sentimentet förknippad med nuvarande marknadsläge kan vara förbi, och således kan bli en värdedrivare för Cline under kommande kvartal. Likväl anser vi att Clines värdering idag inte återspeglar var bolaget faktiskt befinner sig, varför vi upprepar vårt värderingsintervall som vi kommunicerat i vår senaste analys från den 9 september 2022, där vi härlett ett intervall om 20 MSEK till 162 MSEK, med 111 MSEK i ett Base scenario. Till följd av den pågående företrädesemissionen justeras dock vårt intervall i termer av värde per aktie. Givet ett antagande om att emission fulltecknas, skulle det innebära ett värderingsintervall om 0,7 kr (Bear) till 5,3 kr (Bull), med 3,6 kr i ett Base scenario. Därmed så anser Analyst Group att en investerare, genom att delta i pågående emission där Pre-Money uppgår till 17,0 MSEK, bjuds in till en attraktiv värderingsnivå.

 1. StemCART – en unik behandling med värde för patienten, sjukvården och samhället

StemCART-projektet möjliggör behandling av artros, något som cirka 230 miljoner personer i Europa samt Nordamerika lider av. Nuvarande behandlingar består främst av resurskrävande ledoperationer, eller genom individbaserad odling av broskceller, vilket resulterar i att ett lägre antal behandlingar kan genomföras. Clines gradientteknologi möjliggör, utifrån en allogen stamcellsterapi, en skalbar produktion av broskceller utan patientspecifika begränsningar. Genom StemCART kan därmed fler patienter få hjälp, samtidigt som indirekta kostnader som sjukhusvistelser, rehab, återbesök och samhällskostnader för uteblivet arbete, kan minskas. Det utförs cirka 1,5 miljoner knäledsoperationer i enbart Nordamerika årligen, vilket väntas öka i takt med att den åldrande befolkningen växer. Detta skapar en stor marknadspotential för StemCART.

 1. CellRACE – möjliggör en individanpassad cancerbehandling

CellRACE är en produkt som mäter beteendemönstret hos tumörceller och risken att dessa sprider sig, vilket är anledningen till 90 % av dödsfallen idag. Det finns inga direkt effektiva metoder på marknaden idag, och Clines diagnostik ska ge läkare möjligheten att individanpassa behandlingar för minskad över- och underbehandling. Inom Europa och USA, vilka är bolagets huvudmarknader, uppgår antalet nya fall av bröstcancer till cirka 2 miljoner per år. Teknologin används i samband med att ett cellprov tas, vilket estimeras behöva göras en gång per år under en femårsperiod, vilket innebär en total marknadspotential om cirka 9,3 miljoner lab-on-a-chip per år.

 1. Flera triggers förväntas driva värderingen fram till avyttring av projekt

På längre sikt drivs Clines värdering av framtida kassaflöden, vilka kommer att kunna erhållas genom avyttring av utvecklingsprojekt till partners. Således blir partneravtalens utformning, milstolpar, försäljningspris och marknadsandel faktorer som påverkar den framtida intjäningen, och värderingen. Bolagsvärdet estimeras dock stiga i takt med uppnådda mål utifrån den kommunicerade tidsplanen, då dessa leder till ökad sannolikhet för marknadslansering och möjlighet att avyttra projekten till ett större life science-bolag.

Möjlighet att investera i en unik artrosbehandling

Jag tror starkt på förutsättningarna för vår metod att ta fram ny broskvävnad för implantering i stor skala. Den möjliggörs med hjälp av vår unika teknikplattform, vår patenterade nanobaserade ytteknologi med breda medicinska applikationsmöjligheter. Vi driver som bekant nu två huvudprojekt som var för sig har stor kommersiell potential samtidigt som de även blir koncepttest (proof-of-concept) för vår teknikplattform. Vi söker nu finansiering för att föra vårt projekt StemCART till nästa steg för att nå vårt slutgiltiga mål – att genomföra en fas 1-studie. Avsikten är sedan att sälja projektet till en större aktör som har resurserna att ta det vidare till en marknadslansering. Vi har påbörjat ett aktivt sökande av tänkbar partner för att ingå partnerskap eller utlicensiera produkten. Tidsmässigt projekteras fas 1 studien kunna starta under 2024. För vårt andra huvudprojekt cancerdiagnostikprodukten CellRACE pågår samtidigt AI-mjukvaruutveckling för analys av cellrörelser. Det sker med hjälp av IFLAI, ett företag sprunget ur AI-forskning på Göteborgs Universitet. Mjukvaran beräknas vara klar under hösten 2022. Därmed är vi ett steg närmare i utvecklingen av en säker och mycket tidsbesparande diagnosmetod inom ett område där ingen säker sådan metod finns idag.

StemCART – lösning för att behandla artros

Artros drabbar uppskattningsvis 16 procent av världens befolkning och är den snabbast växande orsaken till funktionshinder som beräknas öka med 40 procent fram till 2025. Vår stamcellsodlingsmetod StemCART kan möta ett stort behandlingsbehov av artros, dvs av skadat/nedslitet brosk. Vi har nyligen med framgång avslutat den första serien av ex-vivotester, i vårt fall tester med humant material från operation. Vi hade tre syften; verifiera kvaliteten på de odlade broskcellerna (kondrocytceller), observera bevis på broskregenerering och utvärdera matrismaterialet (den omgivande strukturen bestående av kollagen och proteiner med hög glykoshalt). Alla tre områdena har visat mycket positiva resultat. Nästa steg är att genomföra ytterligare optimering och preklinisk prövning av StemCART. Flera spännande uppföljningssteg från dessa resultat planeras och kommer att leda till att StemCART går in i nästa utvecklingsfas, att ta produkten in i GMP-produktion 2024 (Good Manufacturing Practice, riktlinjer för godkänd produktionsprocess) och möta EMA:s krav för att få godkännande att påbörja en fas I-studie i Europa. Studien beräknas starta 2024. Våra förutsättningar underlättas av EMA:s långsiktiga arbete med att effektivisera och därmed underlätta utvecklingen av just vävnadstekniska produkter, Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP). Vi möter EMA:s klassificeringskrav för SME-företag (Small and Medium-sized Enterprises). En klassificering som kommer att underlätta det framtida regulatoriska arbetet. Vi har också sett till att säkra patentskyddet med inlämnade internationella patentansökningar.

 Strategi – rikta resurserna på ett koncepttest

Sedan Cline Scientific grundades för tio år sedan har vi gått från att varit ett teknologibolag till att nu vara ett utvecklingsbolag. Vi utgår från vår teknikplattform med ökande insikter i dess funktion och kommersiella möjligheter. I takt med att utvecklingen mognat och tagit mer påtaglig form valde vi 2015 att gå upp i värdekedjan och själva ta fram koncepttest (PoC, proof of concept) inom två projekt. För att vara resurseffektiva med vårt tillgängliga rörelsekapital i rådande konjunkturläge har vi valt att nu initialt söka finansiering för vårt cellterapiprojekt StemCART. Det blir samtidigt en win-win-situation där StemCART har en egen stark kommersiell potential samtidigt som fler liknande lösningar för andra stamcellsterapier tack vare vår ytteknologi bedöms på sikt vara möjlig för att möta fler medicinska behov. Vårt utvecklingsarbete för CellRACE kommer samtidigt att fortsätta. Det är också ett projekt som vi har stora förhoppningar på.

Affärsmodell med möjlighet till växande intäkter

Det som gör oss unika jämfört med andra utvecklingsbolag inom life science är att vi inte avser att ta våra produkter hela vägen till marknadslansering utan att i ett tidigare skede att åstadkomma en licensaffär eller partnerskap med en större aktör som har resurserna att ta produkten vidare till marknadslansering. Det sker normalt med överenskomna betalningar som görs vid definierade milstolpar. Detta gängse förfarande innebär att partnern begränsar sina finansiella risker och gör milstolpebetalningar vid passerade överenskomna utvecklingssteg. När produkten sedan väl är lanserad kan vi via licensavgifter erhålla en andel av partners försäljning. Vi tar redan nu kontakt med potentiella partners för att skapa medvetenhet och intresse inför att projektet genomgått en fas 1-studie.

Kort tid kvar till att uppnå påtagliga resultat

Jag tror starkt på vår ytteknologi och de projekt den lagt grunderna till. Vi har nu två intressanta projekt som kan möta stora behov inom vården och förutom vård- och patientnyttan också skapa stora värden för Cline Scientific. Efter att varit med och startat Cline Scientific 2012 och med tio års utvecklingsarbete kan vi nu stå inför påtagliga resultat redan år 2024 då vi planerar att påbörja en klinisk fas 1 studie för StemCART. Jag har valt att investera min tid utan att ta ut full vd-ersättning (vilket framgår i vår årsredovisning och som är på samma nivå idag) baserat på våra goda förutsättningar; vi har kompetensen, ett växande samarbetsnätverk med specialister och, inte minst, påtagliga prekliniska resultat. Ytterligare en förutsättning är att även ha finansiering för att ta projektet vidare inom givna tidsramar. I gengäld erbjuder vi en intressant investeringsmöjlighet med stor potential. Du är välkommen att med din investering bidra till vårt utvecklingsarbete som i slutändan väsentligt kan öka livskvaliteten för många artrosdrabbade.

Patrik Sundh, VD
Cline Scientific AB

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.