Emission: Chordate Medical

 • Aktiekurs
 • 0.07
 • Bransch
 • Medtech
 • Lista
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 51,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 22 dec - 9 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 45 %
PRIS PER
AKTIE
0,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
78,9 MSEK

Emission: Chordate Medical

 • Aktiekurs
 • 0.07
 • Bransch
 • Medtech
 • Lista
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 51,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 22 dec - 9 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 45 %
PRIS PER
AKTIE
0,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
78,9 MSEK

Möjlighet att investera i ett medtech-bolag som tar upp kampen mot migrän

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat och patenterat en ny behandlingsmetod mot kronisk migrän och kronisk rinit. Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar beräknas uppgå till nära 9 miljarder dollar år 2026. Chordates K.O.S-behandling för kronisk migrän CE-märktes i maj 2021, över ett år före Bolagets plan, och under september 2022 kommunicerades en subgruppsanalys vilken påvisade att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Under november följdes denna upp med en slutanalys, vilken bekräftade resultaten från subgruppsanalysen.

1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Utöver det mänskliga lidandet sjukdomen medför, uppstår även stora samhällsekonomiska kostnader. En studie genomförd i Storbritannien visade att 25 miljoner arbets- och/eller skoldagar går förlorade varje år till följd av migränanfall. I Europa uppskattas 400 000 arbets- och/eller skoldagar gå förlorade per 1 miljon invånare varje år. Den globala marknaden för migränläkemedel förväntas som nämnt nå ett värde om nära 9 miljarder dollar år 2026, med en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 10 % i de sju största marknaderna. USA förväntas fortsätta att dominera världsmarknaden med en andel på 77 % av den totala försäljningen år 2026, följt av Tyskland (6 %) och Italien (5 %). Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket inte är optimalt eller önskvärt för vissa patienter.

Nuvarande behandlingar lämnar ett stort antal patienter underbehandlade; många av medicinerna, för både akut och förebyggande behandling, är ineffektiva hos ett stort antal patienter. Utöver detta är många av dessa läkemedel kontraindicerade hos patienter med vissa sjukdomar. Chordates bedömning är att en effektiv läkemedelsfri och minimalt invasiv migränbehandling utan biverkningar kommer att kunna ges ett betydande värde av de marknadsaktörer som idag investerar i segmentet neuromodulation.

Under 2010-talet har icke-traditionella sätt att försöka behandla migrän växt fram och blivit erkända alternativ, till exempel behandling med onabotulinumtoxinA (Botox), ett läkemedel som visat sig minska frekvensen av huvudvärk hos patienter med kronisk migrän. Dess fördelar och potentiella användning för migrän observerades av en tillfällighet under behandling av patienter vid kosmetisk behandling för rynkor. Men denna behandling innebär samtidigt en procedur som många patienter kan finna obehagliga, ett behandlingstillfälle innebär 30 injektioner runtom huvudet, vilket upprepas var tredje månad och ska utföras av exempelvis en neurologspecialist. Detta visar dock att patienter är villiga att prova nya typer av metoder för behandling av migrän, utöver konventionell medicinering. Chordate, med sin K.O.S-behandling, kan spela en viktig roll och bidra med ett nytt icke-farmaceutiskt alternativ för kroniska migränpatienter.

Subgruppsanalysen från september 2022 visade statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar och K.O.S-behandlingen rapporterades som väl tolererad utan oväntade bieffekter. Författarna till subgruppsanalysen drog slutsatsen att den PM007-studien som Chordate har bedrivit, indikerade att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Senare under hösten kunde en slutanalys av studien kommuniceras, vilken bekräftade resultaten från subgruppsanalysen. Eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ utgör det ett värdefullt tillägg till den nuvarande behandlingsarsenalen, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

Från subgruppsanalys avseende Chordate PM007-studie framgick det att behandlingsresponsen, definierad som ≥30% minskning av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet från baslinjen, uppnåddes hos 41,4% av försökspersonerna som fick aktiv K.O.S, jämfört med 14,9% i gruppen som fick skenbehandling. Förenklat kan det sägas att mellanskillnaden mellan dessa värden, d.v.s. 26,5 %, är den egentliga andelen av patienter som svarat på behandlingen. I en studie avseende Botox har det kunnat redovisas behandlingsresponser omkring 45 % av försökspersonerna som fick aktiv behandling, jämfört med 34 % i gruppen som fick placebo. Den egentliga behandlingsresponsen blir således 11 % och är därmed en lägre respons än vad som framgick i subgruppsanalysen för Chordates K.O.S-behandling. Att K.O.S dessutom rapporterades som väl tolererad utan allvarliga bieffekter är såklart positivt, och kan ställas i relation till behandling med Botox som är behäftat med flera bieffekter för patienten.

Chordates övergripande strategi baseras på hur medtech-branschen har utvecklats, där stora aktörer tjänar mer på att förvärva mindre företag som uppvisat Proof of Concept och har stor marknadspotential, istället för att själva, i egen regi, utveckla innovativa behandlingar. Detta har lett till att många små, snabba och riskvilliga företag levererar bevisade och relativt billiga medtech-projekt, som de stora aktörerna sedan köper upp. Chordates mål är att vara ett sådant projekt, där Bolagets övergripande målsättning är att göra en s.k. Exit.

En stark patentportfölj och starka kliniska resultat innebär att Chordate har ”checkat av” 2 av 3 viktiga hörnstenar i sin Exit-strategi. Fokus nu är att Chordate ska nå Proof of Concept i termer av marknadspenetration, och således bevisa att behandlingen går att kommersialisera. Detta är viktigt för att lyckas attrahera en potentiell uppköpare.

”Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion i Base- Bull- och Bear vad gäller bolagsvärde. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av den kommunicerade företrädesemissionen som, givet full teckning, kommer att öka antalet aktier med ~103 miljoner. Med hänsyn till detta ger det ett värde per aktie om 2,7 kr i ett Base scenario.1 Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”, där vi fortsatt ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år. Fokus fram tills dess är att bevisa Chordates behandlingsmetod och gångbarheten i affärsmodellen, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Vårt värderingsintervall återspeglar således vad en tänkbar Exit-värdering skulle kunna bli inom den nämnda tidshorisonten.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

1Givet fulltecknad företrädesemission under december/januari 2022/2023.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.