Chordate Medical


Siktet inställt mot en Exit

Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion vad gäller bolagsvärde. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av den kommunicerade företrädesemissionen som, givet full teckning, kommer att öka antalet aktier med ~103 miljoner. Med hänsyn till detta ger det ett värde per aktie om 2,7 kr i ett Base scenario. Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”, där vi fortsatt ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år. Fokus fram tills dess är att bevisa Chordates behandlingsmetod och gångbarheten i affärsmodellen, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Vårt värderingsintervall återspeglar således vad en tänkbar Exit-värdering skulle kunna bli inom den nämnda tidshorisonten.

  • Fyller på kassan

I vår analys från oktober skrev vi att Chordates strategi kommer innebära fortsatt negativa kassaflöden och med hänsyn till senaste tidens burn rate, samt rapporterad kassa, estimerade vi att Bolaget skulle vara finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023. Med den därefter meddelade företrädesemissionen visade sig detta också vara fallet. Vid full teckning kommer Chordate att tillföras 51,3 MSEK före emissionskostnader, där merparten ska användas till marknadsstrategiska aktiviteter.

  • Migränstudien är i mål

Subgruppsanalysen från september visade statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar och K.O.S-behandlingen rapporterades som väl tolererad utan oväntade bieffekter. Författarna till subgruppsanalysen drog slutsatsen att PM007-studien indikerade att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Senare under hösten kunde en slutanalys av studien kommuniceras, vilken bekräftade resultaten från subgruppsanalysen. Eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ utgör det ett värdefullt tillägg till den nuvarande behandlingsarsenalen, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

  • Fokus är fortsatt en Exit

Stark patentportfölj och starka kliniska resultat innebär att Chordate har ”checkat av” 2 av 3 viktiga hörnstenar i sin Exit-strategi. Fokus nu är att Chordate ska nå Proof of Concept i termer av marknadspenetration, och således bevisa att behandlingen går att kommersialisera. Detta är viktigt för att lyckas attrahera en potentiell uppköpare.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.