Emission: Aptahem

 • Aktiekurs
 • 0.03
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 34,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,06 SEK
 • Teckningsperiod
 • 15-29 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 40 %
PRIS PER
AKTIE
0,06 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
11,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Aptahem

 • Aktiekurs
 • 0.03
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 34,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,06 SEK
 • Teckningsperiod
 • 15-29 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 40 %
PRIS PER
AKTIE
0,06 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
11,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett undervärderat läkemedelsbolag som fortsätter att göra kliniska framsteg

Aptahem AB (publ) (”Aptahem” eller ”Bolaget”) är ett biotekniskt bolag som utvecklar RNA-baserade läkemedel för behandling av akuta, livshotande tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, Bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. Aptahem lämnade under september 2022 in sin ansökan om att få starta den Kliniska Fas 1-studien, vilken blev godkänd under november 2022. Aptahem har sedan dess fortsatt att visa framsteg i sitt kliniska arbete.

Den kliniska fasen med Apta-1 fortsätter enligt plan och för att kunna fortsätta hålla ett högt tempo i det kliniska arbetet ska Aptahem under inledning av året fylla på kassan via en företrädesemission, vilken som högst kan inbringa 29,6 MSEK efter emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen har Aptahem erhållit tecknings- och garantiåtagande motsvarande ca 13,8 MSEK, vilket utgör ca 40 % av den totala emissionslikviden. Av dessa utgör 8,5 % teckningsförbindelser, vilket Analyst Group ser som en positiv indikation, då det tyder på ett starkt förtroende från befintliga aktieägare för bolaget och dess fortsatta utveckling, speciellt givet rådande marknadsklimat, där riskaptiten för olönsamma småbolag avtagit drastiskt det senaste året.

I november 2023 meddelade Aptahem att del 1a av den kliniska studien för Apta-1 avslutas i friska frivilliga försökspersoner. Aptahem har bedömt att tillräckliga data och information om Apta-1 gällande säkerhet och tolerabilitet har samlats in för att avsluta den delen av studien och därigenom påskynda framstegen mot Proof-of-Concept-studien. Aptahem kommer att presentera det preliminära resultatet så snart dessa finns tillgängliga, och Bolaget planerar nu för nästa steg för att fortsatta den kliniska utvecklingsriktningen under H1-24. Trots att Bolaget fortsätter uppvisa kliniska framsteg, där viktiga målstolpar nås, handlades aktien innan beskedet om företrädesemissionen i sidled mellan maj och december 2023, fluktuerande omkring 0,25 kr. Analyst Group anser att den fundamentala utvecklingen inom bolaget inte har återspeglats i aktiekursen. Under de sju månader då aktien har handlats i sidled har Aptahem uppnått kliniska framsteg. Dessa framsteg, allt annat lika, ökar sannolikheten för framgång (Probability of Success), vilket rent konkret för Apta-1 innebär en högre sannolikhet att ta sig igenom de kliniska faserna och på sikt nå regulatoriskt godkännande och därmed inledning av kommersialiseringsfasen. Vi håller fast vid uppfattningen att Aptahem för närvarande är undervärderade, och att värderingen rimligen bör korrelera med Bolagets kliniska framgångar som gjorts hittills. I skrivande stund värderas Aptahem till 11,5 MSEK pre-money, d.v.s. innan företrädesemissionen, vilket enligt vår bedömning erbjuder en lockande risk/reward för investerare som söker ett undervärderat bioteknikbolag som springer vidare i sitt kliniska arbete. Givet att närliggande triggers kan materialiseras kan dessutom TO8, med inlösen under mars/april 2024, bli socker på toppen där teckningskursen för dessa som högst kan bli 0,09 kr.

Aptahems läkemedelskandidat besitter unika egenskaper som öppnar upp för betydande marknadspotential, särskilt med tanke på att sepsis för närvarande behandlas främst med antibiotika. Därmed kan behovet av en adekvat behandling anses vara minst sagt stort. Analyst Group har identifierat en handfull konkurrenter till Aptahem, som alla har en läkemedelskandidat mot sepsis i klinisk fas. Även om det råder skillnader mellan nämnda peers och Aptahem så anser vi att denna jämförelse ger en indikation på att Bolaget för närvarande flyger under investerarkollektivets radar, vilket vi anser har återspeglats i den för närvarande låga värderingen.

Sammantaget anser Analyst Group att investeringscaset för Aptahem är attraktivt, och att den långsiktiga potentialen i Apta-1 inte reflekteras i aktiekursen, då aktien handlats i sidled samtidigt som Bolaget utvecklats i rätt riktning rent fundamentalt. Analyst Group anser att det finns flera triggers i närtid, där fortsatta framsteg i de kliniska studierna och uppnådda milstolpar kan fungera som katalysatorer för uppvärdering av aktien framgent. När emissionen är genomförd bör marknadens oro för den kortsiktiga finansieringsrisken dämpas, vilket potentiellt kan avlägsna den ”våta filt” som legat över aktien de senaste månaderna, och potentiellt leda till att investerare skiftar uppmärksamheten mot den positiva operativa utvecklingen i Bolaget.

Företrädesemissionen kan inbringa som högst 34,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 5,0 MSEK, varav garantiersättningen uppgår till ca 1,9 MSEK. Följande är den kommunicerade fördelningen av nettolikviden, givet full teckning.

I syfte att ta Bolagets läkemedelskandidat Apta-1 genom kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas har Bolaget beslutat att genomföra företrädesemissionen. Emissionslikviden avses primärt användas till att avrapportera den avslutade fas 1a-studien och genomföra ytterligare studier för att avancera Apta-1. Därtill planeras företrädes-emissionen finansiera vidare utveckling av befintliga projekt samt övrig rörelsekapitalförstärkning för att öka uthålligheten i Bolaget.

Fas 1a är den obligatoriska delen där Apta-1 testats i friska frivilliga för säkerhet och tolerabilitet, d.v.s. om Apta-1 är säker att använda i människa. I fas 1b-studien kommer Apta-1 att administreras som behandlande i stället för att ges i förebyggande syfte vilket kan ses som ett mer realistiskt sätt att efterlikna en riktig behandling vid en skarp, akut situation. Detta är möjligt då Apta-1 har en så pass god säkerhetsprofil. Fas 1b-studien kommer därmed innebära att friska frivilliga stimuleras med ett toxin som får en lätt inflammatorisk förhöjning i kroppen, varpå det kan dokumenteras hur Apta-1 fungerar. Det kommer ge ett första svar på potentialen i Apta-1 (ett tidigt Proof of Concept), vilket i ett nästa steg kan underlätta att gå in i klinisk fas 2, såväl som att föra argumentation mot potentiella partners.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer vara tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa detta material.