Aptahem


Studien fortsätter enligt plan

Aptahem fyller på kassan via en företrädesemission vilken som högst kan inbringa ca 35 MSEK. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade rNPV-värde om 246 MSEK (246) i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,32 kr. Det är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i november, vilket är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 246 MSEK för Aptahem.

  • Positiva signaler från studien

De resultat som Aptahem kunde se från de tidigare genomförda extraanalyserna var så pass tillfredställande att Bolaget kände sig trygga att under november avsluta den första delen den Kliniska Fas 1-studien för Apta-1. Fokus nu är bl.a. att finslipa nästa steg i den kliniska utvecklingen, där effektprofilen i Apta-1 för första gången kommer att undersökas.

  • Flera nyheter att se fram emot

Som aktieägare så finns det flera potentiella nyheter att se fram emot under de kommande månaderna, där en trigger i närtid är de preliminära resultaten från del 1a av Fas 1-studien, såväl som den finala rapporten. Utöver det räknar vi med att Bolaget även kommer att återkomma med mer information kring upplägget i den kommande Proof of Concept-studien, samt när denna skulle kunna starta. Parallellt med det kliniska arbetet kan Aptahem även komma att kommunicera ytterligare patentgodkännanden och vetenskapliga publikationer.

  • Fyller på kassan

Företrädesemission om 35 MSEK är säkerställd till 40 % vilket kommer stärka kassan, där merparten av likviden är avsedd för att utföra och färdigställa fas 1b-studien för Apta-1. Med tillhörande TO8, vilka löper under april 2024, kan Aptahem dessutom komma att tillföras ytterligare kapital, där detta kapital främst är avsett för att förbereda och utföra Fas 2-studien.

  • Upprepar det motiverade värdet

Sedan vår analysuppdatering i november har Aptahem som nämnt kommunicerat att de avslutat den första delen av den pågående kliniska studien, såväl som att Bolaget har stärkt upp sin patentportfölj ytterligare. Då den kliniska studien fortsätter enligt plan är vår fundamentala syn på Aptahem oförändrad. Vi väljer därför att i denna analysuppdatering upprepa vårt tidigare värderingsintervall i absoluta tal i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.