Emission: Aptahem

 • Aktiekurs
 • 0.03
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 25,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,40 SEK
 • Teckningsperiod
 • 18 nov - 2 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 1,6 %
PRIS PER
AKTIE
0,40 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
58,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Aptahem

 • Aktiekurs
 • 0.03
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 25,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,40 SEK
 • Teckningsperiod
 • 18 nov - 2 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 1,6 %
PRIS PER
AKTIE
0,40 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
58,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett undervärderat läkemedelsbolag som tagit steget in i klinik

Aptahem utvecklar en unik läkemedelskandidat mot sepsis där det idag inte finns någon tillräckligt effektiv behandling. Under hösten 2022 har Aptahem tagit steget in i klinik med läkemedelskandidaten Apta-1, varpå de främsta värdedrivarna i närtid bedöms utgöras av uppnådda steg inom det kliniska studiearbetet. Under året så har bolaget genomfört ett antal nyckelrekryteringar, vilka skapar goda förutsättningar för att genomföra arbetet kring Fas 1-studien för Apta-1. Givet att Aptahem kan fortsätta ta viktiga steg, hänförligt till det kliniska arbetet, så bedömer vi att det finns en god uppsida avseende värderingen i aktien under kommande kvartal.

Om Apta-1: Apta-1 är baserat på Aptahems aptamerteknologi, aptamererna består av enkelsträngat RNA (ssRNA) och är kemiskt framtagna biomolekyler. Aptamerer kan binda till förutbestämda specifika mål vilket kan användas för att bekämpa specifika proteiner som orsakar sjukdomar hos människor. På detta vis har Apta-1 potential att förhindra livshotande tillstånd som kan orsakas av sepsis, tidigare kallat för blodförgiftning, för att därigenom hindra sjukdomstillståndet från att medföra skada på kroppens organ och vävnader. Läkemedelskandidaten är både antiinflammatorisk och antitrombotisk, dessa unika egenskaper kan möjliggöra bekämpandet av sjukdomar där dessa faktorer är involverade.

Abionyx Pharma, noterade på Paris Stock Exchange, rekryterade under oktober 2022 den sista patienten i sin Fas 2-studie för CER-001, en läkemedelskandidat som syftar till att behandla sepsispatienter som har hög risk att drabbas av akut njursvikt. Utfallet från studien förväntas rapporteras innan årsskiftet och i skrivande stund värderas Abionyx till motsvarande 580 MSEK, vilket är ~7x högre jämfört med Aptahem.1 Att Aptahem befinner sig i Fas 1 motiverar en relativt lägre värdering, samtidigt som vi anser att nuvarande värderingsgap är för stort. I takt med att Aptahem uppnår milstolpar i sin Fas 1-studie, och således rör sig närmare Fas 2, borde detta minska den rådande värderingsrabatt som vi anser föreligger.

 1Givet fulltecknad företrädesemission under november 2022.

Den kliniska Fas 1-studien är indelad i två delar; 1a och 1b, där 1a är den obligatoriska delen där Apta-1 testas i friska frivilliga för säkerhet och tolerabilitet, d.v.s., om Apta-1 är säker att använda i människa. Del 1b utgår från en vedertagen modell, vad som är unikt är att Aptahem kan använda Apta-1 i ett terapeutiskt hänseende, vilket inte har genomförts innan, då tidigare läkemedelskandidater som adresserar samma problem har administrerats profylaktiskt. Detta möjliggörs då Apta-1 har en så pass god säkerhetsprofil, varför läkemedelsmyndigheten har godkänt detta. Fas 1b-studien kommer därmed innebära att friska frivilliga stimuleras med ett toxin som får en lätt inflammatorisk förhöjning i kroppen, varpå det kan dokumenteras hur Apta-1 fungerar. Det kommer ge ett första svar på potentialen i Apta-1 (ett tidigt Proof of Concept), vilket i ett nästa steg kan underlätta att gå in i Klinisk Fas 2, såväl som stärka bolaget och behandlingens värde.

Aptahem utvecklas i rätt riktning och till följd av steget in i klinik höjer vi vårt värderingsintervall, där vi i ett Bull scenario härleder ett nuvärde om 400 MSEK (360), och samtidigt upprepar vårt tidigare Bear- och Base scenario. Givet ett antagande om full teckning i den pågående emissionen under november 2022 motsvarar det ett intervall om 0,3 kr (Bear) till 1,9 kr (Bull) per aktie, med 1,3 kr per aktie i ett Base scenario. Vi ser således en fortsatt god risk reward till nuvarande nivåer.

Aptahems nyckelpersoner har god erfarenhet och kompetens från läkemedelsbranschen, där det i bolagets ledning finns personer med lång erfarenhet av att utveckla och kommersialisera bolag främst inom life science. Styrelsen besitter en bred erfarenhet vad gäller läkemedelsutveckling, både inom ”big pharma” och mindre bolag, vilket fortsatt kommer krävas och vara till stor användning i utvecklingen av Apta-1 och de affärsmässiga beslut som behöver tas på vägen. Under år 2022 har ett flertal nyckelpersoner rekryterats, bl.a. Karin Aschan som har anlitats som Regulatory Affairs Director (RAD). Karin har i tidigare roller arbetat med ett flertal internationella projekt inom både Europa och USA, i alla kliniska faser. Hon har därutöver ansvarat för registrering av ett läkemedel inom EU vid den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA). Maria Ekblad har tillträtt som operativ chef (COO), Maria har lång och gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon haft ledande befattningar inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling. Thomas Rupp, som har varit knuten till Aptahem under flera år i rollen som aptamerexpert, har även axlat rollen som CMC Director. Under juni 2022 utsågs Ingela Hallberg, som har lång och gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin, till ny CMO. Med dessa rekryteringar anser vi att Aptahem har goda förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete i klinik.

Utvecklingen av vården av sepsispatienter har under de senaste decennierna främst bestått i utveckling av standardiserade behandlingsprotokoll och checklistor som beskriver vilka åtgärder som vårdpersonalen bör vidta vid vilken tidpunkt för patienter med misstänkt sepsis, men fokuserar inte på administration av särskilda läkemedel. Det är tydligt att det finns ett stort behov för nya läkemedel riktade mot denna patientpopulation då, med undantag för nya typer av antibiotika, det inte har introducerats några nya läkemedel riktade mot sepsis. Immunomodulerande läkemedel (läkemedel som stimulerar eller dämpar immunreaktionen och den klass där Apta-1 kan anses ingå) uppskattas bli en viktig komponent i behandling av sepsis framöver. Projektioner av försäljningsdata pekar på att ungefär 19,9 % av patienterna i USA, 45,5 % av patienterna i Europa och 36,8 % av patienterna i Japan kommer att behandlas med den formen av läkemedel under år 2030.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.