Aptahem


Har tagit steget in i klinik

Aptahem har tagit steget in i klinik vilket innebär att vi har ett flertal intressanta milstolpar att se fram emot under kommande kvartal. För att kunna genomföra studien fyller Bolaget på kassan via en företrädesemission och i takt med att Aptahem kan kommunicera uppnådda steg i Fas 1-studien, kan det trigga aktiekursen. Aptahem fortsätter även att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklings-programmet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem där vi i ett Base scenario, med hänsyn till den pågående emissionen, härleder ett nuvärde per aktie om 1,3 kr. Detta är i linje med vår tidigare värdering i termer av bolagsvärde, men en justering utifrån antalet tillkommande aktier från företrädesemissionen under november, givet full teckning.

  • Noterad ”Peer” visar värderingspotential

Abionyx Pharma, noterade på Paris Stock Exchange, rekryterade under oktober 2022 den sista patienten i sin Fas 2-studie för CER-001, en läkemedelskandidat som syftar till att behandla sepsispatienter som har hög risk att drabbas av akut njursvikt. Utfallet från studien förväntas rapporteras innan årsskiftet och i skrivande stund värderas Abionyx till motsvarande 580 MSEK, vilket är ~7x högre jämfört med Aptahem.1 Att Aptahem befinner sig i Fas 1 motiverar en relativt lägre värdering, samtidigt som vi anser att nuvarande värderingsgap är för stort. I takt med att Aptahem uppnår milstolpar i sin Fas 1-studie, och således rör sig närmare Fas 2, borde detta minska den rådande värderingsrabatt som vi anser föreligger.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Aptahem utvecklas i rätt riktning och till följd av steget in i klinik höjer vi vårt värderingsintervall, där vi i ett Bull scenario härleder ett nuvärde om 400 MSEK (360), och samtidigt upprepar vårt Bear- och Base scenario. Givet ett antagande om full teckning i den pågående emissionen motsvarar det ett intervall om 0,3 kr till 1,9 kr per aktie, med 1,3 kr per aktie i ett Base scenario. Vi ser således en fortsatt god risk reward på nuvarande nivåer.

  • Ökad sannolikhet att inleda partnerskap

Parallellt med att Aptahem har inlett sin Fas 1-studie för Apta-1, vilken består av två delar (”a” och ”b”),  är det rimligt att anta att Bolaget samtidigt kan intensifiera sina partneringdiskussioner och planera för kommersialiseringsfasen. Att del b av Fas 1-studien dessutom är en s.k. provokationsstudie, vilket innebär att de friska frivilliga injiceras med bakterietoxinet lipopolysackarid (LPS), kan effekten av Apta-1 studeras på de symptom som uppstår. Det kan ge en tidig indikation på Apta-1’s potential, minska den studie-relaterade risken inför Fas 2 och öka sannolikheten att ingå partnerskap.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.