Freetrailer har sedan 2015, då Bolaget såg ett behov av självbetjäningslösningar för uthyrning av släpvagnar prioriterat intern produktutveckling. Freetrailer har trots utveckling av  produktutbudet, fortsatt  växa under perioden, och är genom deras nyutvecklade teknik redo för att växla upp ytterligare. Bolaget antas genom deras teknik kunna anknyta allt fler partneravtal på redan existerande marknader, samtidigt som expansion till Tyskland, Finland och Benelux väntas inledas inom tre år. I ett Base scenario indikerar en DCF-modell en uppsida om 40,9 % från introduktionskursen om 4,5 DKK.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas Bolaget ingå fler partneravtal på existerande marknader, och växa Bolagets vagnbestånd om cirka 27,9 % (CAGR), i jämförelse med Base scenariot där tillväxten uppgick till 23,0 %. Detta väntas uppnås genom en något högre årlig tillväxt på Bolagets existerande marknader, om 21,5 %, jämförelsevis 15,3 % i Base. Vidare estimeras inga skillnader mot Base scenariot vad gäller expansionen till utländska marknader, då Bolagets möjlighet att ingå nya partneravtal fortsatt utgör en osäkerhetsfaktor. Sammanlagt ges ett totalt antal vagnar om 5 040 i ett Bull scenario. För att betjäna den starka tillväxten beräknas Bolaget dock behöva öka personalstyrkan, i en något snabbare takt än i Base scenariot. Utöver de anställningar som estimeras göras inom kundservice samt personal för att underhålla vagnarna, estimeras i scenariot att Bolaget kommer behöva utöka antalet administrativ personal med 4 anställda, varpå Bolagets totala personalstyrka estimeras uppgå till 72 under 22/23 (60 i Base scenariot). Bolagets leasingkostnader väntas emellertid fortsatt uppgå till 5 485,6 DKK per vagn, och följa utvecklingen av antalet vagnar. Sammanlagt ges en omsättning om 95,5 MDKK och en EBITDA-marginal om 16,1 % under 22-23. I en DCF-modell ger detta ett EV om 81,1 MDKK, vilket justerat för nettoskulden samt antalet aktier givet fullteckning av nyemissionen ger ett implicit värde per aktie om 7,84 DKK, vilket motsvarar en uppsida om 74,3 % relativt noteringskursen om 4,50 DKK. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario väntas Freetrailer uppnå en lägre tillväxt i Bolagets vagnbestånd. På existerande marknader estimeras Bolaget uppnå 2 300 vagnar 22-23, motsvarande en CAGR om 9,4 %. Freetrailer antas dock fortfarande uppnå samma tillväxt internationellt, detta på grund av Bolagets långvariga relation med IKEA, stärkt av Bolagets ledning. Totalt estimeras en CAGR om 18,5 % i Bolagets sammanlagda bestånd, där antalet vagnar estimeras till 3 440 under 22-23. Den totala mängden anställda väntas i Scenariot uppgå till 52 under 22-23, vilket resulterar i personalkostnader om 19,4 MDKK under året. Leasingkostnaderna förväntas, likt både Bull och Bear scenariona, följa Bolagets vagnbestånd. Sammanlagt estimeras Bolaget uppnå en omsättning om 63,0 MDKK, samt en EBITDA-marginal om 12,9 %. Den lägre EBITDA-marginalen i Scenariot uppkommer då Bolagets, relativt Base, låga omsättningstillväxt inte ger samma skalbarhet. En DCF-värdering indikerar ett EV om 32,7 MDKK, vilket justerat för Bolagets nettoskuld samt antalet aktier givet fullteckning av emissionen, ger ett implicit värde per aktie om 2,58 DKK, motsvarande en nedsida om 42,6 % relativt noteringskursen 4,50 DKK. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

  • Lansering av självbetjäningslösningen Freelock

Bolagets nyutvecklade lösning, Freelock, gör att Bolagets släp kan låsas upp med hjälp av en Bluetooth-koppling till Freetrailers bokningsapp. Detta innebär att Freetrailer kan hyra ut släpvagnarna helt självbetjänat. I samband med introduktionen av Freelock vid IKEAs varuhus i Gentofte, Danmark, såg Freetrailer en ökning om ca 50 % av antalet uthyrningar, vilket påvisar lösningens potential. Freelock finns för tillfället endast på ett fåtal av Freetrailers stationer, men ska framgent installeras på samtliga vagnar. Detta estimeras leda till att antalet uthyrningar per vagn ökar, som i sin tur väntas öka Bolagets möjlighet till merförsäljning.

  • Expansion på existerande och nya marknader

Bolaget står i och med lanseringen av Freelock redo för att expandera. Planen är att fram till räkenskapsåret 19-20 fokusera på tillväxt på existerande marknader, där Bolaget menar att en realistisk plan är att ha 5 000 vagnar i rotation 22-23, att jämföra med dagens siffra om 1 470 stycken. Därefter planeras expansion till nya geografiska marknader, först till Finland 19-20, följt av Tyskland och Benelux under 20-21.

  • Lågt personalbehov skapar skalbarhet

Bolagets uthyrning av släpvagnar sker på de platser Freelock är introducerat helt betjäningsfritt, snarare än via stationslösningar, vilket innebär att Freetrailer inte har samma personalkrav som vid mer traditionell vagn-uthyrning. Av Bolagets totala personalkostnader uppskattas endast 46 % komma från roller där Bolaget kommer behöva öka antalet anställda, detta för att betjäna Bolagets tillväxt de kommande åren. Vidare innebär det att Bolaget inte behöver skala upp kostnader  i samma takt som omsättning ökar, vilket väntas medföra marginalexpansion.

  • I Base scenario värderas Freetrailer till 6,34 DKK.

I ett Base Scenario estimeras Freetrailer omsättnings-tillväxt mellan 17-18 till 22-23 uppgå till 20,3 % (CAGR), samtidigt som EBITDA-marginalen estimeras till 16,3 %. I en diskonterad kassaflödesmodell där diskonterings-räntan estimeras till 12,7 %, indikeras ett implicit värde per aktie om 6,34 DKK, motsvarande en potentiell uppsida om 40,9 % från noteringskursen om 4,50 DKK.