Zoomability Q4-22


Ökade marknadsföringssatsningar har burit frukt

Zoomability har som ett resultat av intensifierade marknadsföringssatsningar och ett mer gynnsamt marknadsklimat ökat försäljningen under år 2022 med 36 %. Ett fortsatt breddat distributionsnätverk, potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet samt att såväl gjorda som framtida marknadsaktiviteter fortsätter att bära frukt, är några av de triggers som väntas bidra till att Zoomability kan fortsätta stärka omsättningen under prognosperioden. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 8,8 MSEK och med en tillämpad forward EV/S-multipel om 1,9x samt en diskonteringsränta om 14,9 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 2,3 kr (2,4) i ett Base scenario.

  • Något högre omsättning än estimerat under Q4-22

Nettoomsättningen under Q4-22 uppgick till 1,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 28 % Y-Y och 21 % Q-Q, där utfallet var över våra estimat om 1,6 MSEK. Summerat för helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 6,6 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 36 %, vilket b.la. har drivits av mer öppnade samhällen och tidigare kapitalinjektion som möjliggjort ökade marknadsföringssatsningar. Under kvartalet samt under inledningen av år 2023 har Bolaget ingått nya partneravtal, däribland med GoToMarketUSA, som blir en viktig säljpartner för Zoomability under år 2023 då Bolaget ämnar intensifiera satsningarna i USA, vilket är Bolagets största marknad historisk sett. Zoomability har ännu inte erhållit ett godkännande avseende rullstollsdirektivet av RISE, men det bedöms fortsatt vara en viktig tillväxtdrivare för Zoomability under år 2023 och framgent, då det b.la. skulle öppna upp den norska hjälpmedelsmarknaden.

  • Låg teckningsgrad i genomförd företrädesemission

Under Q4-22 genomförde Zoomability en företrädesemission vilken inbringande en nettolikvid om ca 4,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om ca 43 %. Utfallet var lägre än vad Analyst Group estimerat och bedöms kunna sätta käppar i hjulen för den planerade expansionen under år 2023. Ett högre kapitaltillskott hade möjliggjort en starkare uppskalning av produktionen samt att Zoomability vågat satsa ännu mer på marknadsföring, vilket hade kunnat göda en starkare försäljningsutveckling under år 2023, enligt Analyst Group.

  • Reviderat värderingsintervall

Till följd av det lägre kapitaltillskottet än estimerat har Analyst Group valt att göra revideringar i prognoserna, likväl i värderingsintervallet, givet ovan resonemang. Vi ser dock fortsatt god möjlighet till stark tillväxt under år 2023 givet öppnare samhällen, att tidigare genomförda marknadssatsningar bär frukt, ett potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet (EN12184) och ett breddat distributionsnätverk. Vidhängande teckningsoptioner från företrädesemissionen blir viktiga pusselbitar för att säkerställa finansieringen av den framtida tillväxtresan, varigenom Bolaget i ökad utsträckning tillåts öka fokuset på sälj och marknadsföring i såväl USA som Europa.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.