TCECUR Q4-23


Ett år präglat av förändringar

TCECUR (”TCECUR” eller ”Koncernen”) avslutade år 2023 med en något lägre omsättning och lönsamhet än estimerat, men sett till helåret har Koncernens solida affärsmodell bekänt färg, vilket illustreras av den organiska tillväxten om 10,5 %. En stark orderstock vid utgången av Q4-23 indikerar att det nya året börjat på samma inslagna bana, vilket stärker vår tes om att även nuvarande år kan präglas av fortsatt stadig tillväxt. Med en robust balansräkning (Nd/EBITDA 0,8x), en ny erfaren VD vid rodret och fortsatt fokus på lågt hängande frukter för att stärka lönsamheten, anser Analyst Group att TCECUR är väl positionerade för fortsatt lönsam tillväxt. Utifrån en reviderad helårsprognos för år 2024 estimeras ett EBITDA-resultat om ca 65,2 MSEK (71,2) i ett Base scenario, vilket leder till ett potentiellt nuvärde per aktie om 55,2 kr (66,7).

  • Svåra jämförelsesiffror

Under årets sista kvartal rapporterade TCECUR en omsättning om 173,3 MSEK (177,6), motsvarande en minskning om 2,4 % Y-Y. Därmed understeg Koncernens nettoomsättning våra estimat i ett Base scenario om 176,6 MSEK, där den primära orsaken till minskningen var en stor leverans till Trafikverket under Q4-22, vilket därmed ökade omsättningen avsevärt. TCECUR avslutar året med en solid orderbok om 186,5 MSEK, vilket i kombination med en stark strukturell medvind i samtliga marknader där dotterbolagen verkar, bådar gott för fortsatt hållbar tillväxt.

  • Bruttomarginalen understeg våra estimat

Bruttomarginalen uppgick till 50,5 % (48,1), i jämförelse med Q3-23, då bruttomarginalen uppgick till 49,1 %, vilket således understeg våra estimat om 52,3 %. Detta kan härledas till resursbrist, främst inom affärsområdet Nationella Säkerhetssystem, vilket tvingade Koncernen att öka användningen av underleverantörer och därigenom hämmades bruttomarginalen. De ovan nämnda faktorerna, i kombination med att en rad projekt översteg kostnaderna enligt prognos, samt ökade investeringar till följd av uppstarten av två lovande initiativ, gjorde att även EBITDA-resultatet understeg våra estimat (21,5 MSEK vs. 24,8 MSEK). EBITDA-marginalen uppgick till 12,4 %, vilket var 1,7 procentenheter lägre än vad vi hade räknat med.

  • Reviderade värderingsintervall i samtliga scenarion

I sämre konjunkturstider tenderar stabilitet och förutsägbara kassaflöden att premieras, vilka är egenskaper som TCECUR besitter. Analyst Group anser dock att detta inte återspeglas i värderingen, varför vi bedömer att aktien för närvarande erbjuder en attraktiv risk/reward. I samband med rapporten väljer vi att revidera våra estimat, vilka innefattar en något lägre omsättningstillväxt samt lönsamhetsutveckling under prognosperioden. Baserat på ett estimerat EBITDA-resultat om 65,2 MSEK för helåret 2024, en EV/EBITDA-multipel om 9,8x och en oförändrad kapitalstruktur, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 55,2 kr (66,7) i ett Base scenario.

7

Värdedrivare

8

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.