Tangiamo Touch Q4-22


Place Your Bets

Försäljningsmässigt var år 2022 ett utmanande år för Tangiamo, där större förändringar i ledning och styrelse genomfördes. Försäljningen har under år 2023 fått förnyad fart, där Bolaget redan erhållit ordrar till ett värde om drygt 11,5 MSEK, däribland från Loto Quebec. Bolaget står idag med en starkare såväl produkt- som patentportfölj och genom intakta distributionsavtal samt en potentiell GLI-certifiering, tillsammans med redan erhållna ordrar, estimeras en stark försäljningstillväxt framgent. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 17,4 MSEK och med en tillämpad EV/S-multipel om 1,6x samt en diskonteringsränta om 14,9 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,087 (0,061) kr i ett Base scenario.

  • Når viktig kommersiell milstolpe

Under Q4-22 uppgick nettoomsättningen till 0,6 MSEK (0), vilket innebär att nettoomsättningen under år 2022 uppgick till 2,2 MSEK, vilket är väsentligt lägre än år 2021 då nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK. Under Q1-23 erhöll Tangiamo en efterlängtad order från Loto Quebec till ett värde om ca 10,5 MSEK, således i det övre intervallet än vad som tidigare kommunicerats, vilket utgör en viktigt kommersiell milstolpe för Bolaget, som dessutom kan ge fortsatt momentum i nyförsäljningen framgent givet en stärkt kundreferenslista. Även om GLI-certifieringen av Multiplay Roulette ännu inte har slutförts, tillika erhållits, utgör det fortsatt en viktig värdedrivande trigger då det ger Tangiamos produkt-portfölj en viktig kvalitetsstämpel och förstärker försäljnings-potentialen på den nordamerikanska marknaden såväl som andra globala marknader.

  • Upprevideringen av patentportföljen visar styrka

I Q4-rapporten meddelade Tangiamo, som ett led i tidigare försäljning av teknologirättigheter till Grupo Caribant under Q4-22, att värdet på Bolagets patentportfölj har uppreviderats med ca 9,4 MSEK till ca 10,5 MSEK, efter en omfattande utvärdering av en tredje part. Analyst Group anser att Tangiamo, genom upprevideringen av patentportföljen tillsammans med affären med Grupo Caribant, har visat styrkan i Bolagets patentportfölj, vilket även har medfört till en stärkt balansräkning.

  • Reviderat värderingsintervall

Realiseringen av Loto Quebec-ordern i det övre än tidigare kommunicerade intervallet samt värdeökningen av patentportföljen har reducerat några av de operationella, tillika balansräkningsmässiga, risker som tidigare bedömdes finnas. Vidare anser Analyst Group att ordern från Loto Quebec kan ge ringar på vattnet under år 2023, varför vi har höjt våra omsättningsestimat, vilket således har medfört ett reviderat värderingsintervall.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.