Tangiamo Touch Q1-19


Den nya försäljningsstrategin börjar bära frukt

Tangiamo har installerat över 200 elektroniska spelbord och annan utrustning i ca 30 länder runt om i världen, bland kunderna finns några av världens största kasinoföretag. Under 2019 har flera kundavtal tecknats och under Q3-19 planeras systemprodukten Gaming Bridge att lanseras, vilket innebär att Tangiamo tar steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom Gaming. Till 2020 estimeras omsättningen öka till ca 20 MSEK och givet gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett värde per aktie om 1,10 kr i ett Base scenario.


  • Större fokus på att digitalisera och höja användarupplevelsen

I många av länderna där gambling är legaliserat finns ett stort antal casinos eller liknande instanser och utbudet är ofta mättat. Tangiamos erbjudande är idag primärt Bolagets elektroniska spelbord, där marknadsmässiga värdedrivare förväntas vara en ökad efterfrågan från operatörer, inom landbaserade spelbord, att digitalisera, öka användarupplevelsen och ytoptimera.

  • Tangiamo siktar på fler avtal för vinstdelning

En viktig parameter för att Bolaget ska kunna närma sig ett positivt kassaflöde är bl.a. att öka antalet vinstdelningsavtal, något som generar återkommande intäkter med god marginal. Tangiamo har nyligen inlett partnerskap med bl.a. Magic Bet och Bell Casino avseende vinstdelningsavtal. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina ca 40 gaming halls. Bell Casino är en speloperatör som driver spelverksamhet på ca 93 fartyg i Europa.

  • Gaming Bridge planeras att lanseras under Q3-19

Gaming Bridge är en fristående systemprodukt för kasinon som binder samman fysiska spelbord med remote och online gaming. Gaming Bridge kan erbjudas för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag. Tangiamo tar således steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och online. Tangiamo planerar att lansera Gaming Bridge under Q3-19 vilket resulterar i ytterligare en intäktskälla.

  • Tangiamo är fortfarande en relativt liten aktör på en komplex marknad

Tangiamo är fortfarande en relativt liten aktör med exponering mot en marknad som består av stora aktörer. Spelmarknaden i olika jurisdiktioner styrs av flera lagar och regleringar, vilka kan vara både komplexa och föränderliga. Ändringar i bestämmelser kan få en negativ påverkan på Tangiamos verksamhet och hämma tillväxten, vilket i förlängningen kan resultera i en försenad lönsamhet.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.