Plejd


Merförsäljning och expansion internationellt bådar för tillväxt

Plejd är för närvarande aktiva inom Sverige och Norge med trolig försäljningsstart i Finland mot slutet av året, samtidigt som ytterligare internationell expansion är att vänta. Omsättningen år 2019 estimeras till ca 125 MSEK och Bolaget förväntas att växa sin omsättning med en CAGR om 40 % per år 2019 – 2021. Genom en relativvärdering, motiveras ett potentiellt värde per aktie om ca 63 kr år 2020 i ett Base scenario.

 

  • Tillväxtutsikter för IoT-marknaden

Plejd är verksamma på marknaden för Internet of Things (IoT) inom nischen smart belysning, ett segment som förväntas uppgå till ca 78 mdUSD år 2022 med en motsvarade CAGR om 12,7 %. Plejds målmarknad uppskattas värderas till ungefär 50 % av denna marknad, då Bolagets primära slutkundsprofil är bostadsägare och kommersiella fastighetsägare. Segmentet för smarta hem som helhet förväntas att uppgå till 122 mdUSD år 2022 med en genomsnittlig CAGR om ca 14 %. Plejd är väl positionerade på denna marknad i Sverige och till viss del Norge och Finland, och med ytterligare internationell expansion finns det stora förutsättningar till att ta ytterligare marknadsandelar.

  • Applicerbara produkter som skapar merförsäljning

Plejds produkter används dels för att undvika att dra en elkabel i väggen likväl som det skapar ett enhetligt belysningssystem som är heltäckande, något som är applicerbart på en bred marknad. Merförsäljning för Bolaget skapas då användare väljer att bygga ut sitt befintliga Plejd-system. Detta är även något som gynnar elektriker som har sett en ökad efterfrågan på deras tjänster. Sammantaget anses detta vara en nyckelfaktor som får elektriker att välja Plejds produkter framför konkurrenter, och något som möjliggör en stark tillväxt för Plejd.

  • Plejd förväntas visa fortsatt stark tillväxt

Plejd har sedan början av Bolagets satsning på smart belysning uttalat sig om att tillväxt är i fokus. Bolaget har gått från en omsättning år 2016 om ca 4,6 MSEK till att 2018 omsätta ca 77,1 MSEK, samtidigt som H1-19 visat på en fortsatt stark tillväxt om ca 48 %. Med redan påbörjad försäljning i Norge och i Finland under innevarande kvartal, samt genom ytterligare expansion internationellt, anser Analyst Group att Plejd är rätt positionerat för ytterligare tillväxt framgent.

  • Satsningar internationellt kan innebära risk

Exponeringar mot nya marknader innefattar ofta höga kostnader vilket medför en finansiell risk, samtidigt som att kundprofiler kan skilja sig nationellt. Risken vid exponeringen på den finländska och norska marknaden antas förvisso inte att vara alltför hög då ca 80 % av grossisterna som Plejd säljer till även är verksamma på dessa marknader. Vidare har Plejd en nettokassa om 68 MSEK att luta sig tillbaka på.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.