NOSIUM Q4-23


Emissionen spelar en mycket viktig roll

NOSIUM har presenterat sin bokslutskommuniké där vi anser att Bolaget levererar en neutral rapport utan några större överraskningar på vare sig upp- eller nedsidan. Det viktiga nu i närtid blir att genomföra företrädesemissionen på bästa möjliga sätt, för att därigenom få ett nödvändigt andningsutrymme att kunna ta rätt operativa beslut. Den stora värdedrivaren under året som vi ser är om NOSIUM lyckas genomföra sina avyttringar enligt förväntan, vilket därmed skulle stärka bolagets finansiella position ytterligare och därmed även öppna upp för nya investeringsmöjligheter. I denna analysuppdateringar härleder vi ett värde per aktie om 0,078 kr i ett Base scenario, vilket även tar hänsyn till den kommande emissionen där ca 623m aktier ska emitteras, givet full teckningsgrad.

  • Resultat tyngt av nedskrivningar

Under det fjärde kvartalet år 2023 uppvisade NOSIUM på koncernnivå en omsättning om 3,9 MSEK (3,4), motsvarande en ökning om 16,6 % mot jämförbart kvartal 2022. En högre kostnadsbas resulterade dock i ett försämrat rörelseresultat (EBIT) om -4 MSEK (-3), vilket i kombination med värdeförändringar i tidigare investeringar, motsvarande -12,1 MSEK under Q4-23, resulterade i ett nettoresultat om -16,6 MSEK för perioden. Resultatet är därmed till största del tyngt av dessa nedskrivningar och avskrivningar av gjorde investeringar, vilket ej påverkar kassaflödet eller verksamheten i stort.

  • Har haft ett utmanande år

2023 har varit ett minst sagt utmanande år för många, så även för NOSIUM. Bolaget har varit tvungna att verka i en mer pessimistisk miljö med svagt intresse för investeringar. Trots detta har NOSIUM tagit viktiga kliv under de senaste fyra kvartalen och det primära fokuset nu är bl.a. att genomföra ett antal avyttringar under 2024. Om NOSIUM spelar sina kort rätt, i kombination med ett mer optimistisk marknadssentimentet, räknar Bolaget med att kunna inbringa mellan 15-30 MSEK under året från dessa avyttringar. Det skulle således väsentligt stärka kassan och det egna kapitalet. Dessutom ska NOSIUM under mars genomföra sin företrädesemission där det primära syftet med emissionen att lätta NOSIUM:s balansräkning och betala av det brygglån som upptogs tidigare under sommaren förra året, vilket därmed kommer resultera i ett bättre kassaflöde till följd av lägre räntekostnader.

  • Uppdaterat värderingsintervall

I samband med emissionen utgår vi från en fullgod teckningsgrad vilket därmed resulterar i att ca 623m aktier trycks, vilket påverkar vårt härledda värde per aktie. I denna analysuppdatering framgår därför vårt uppdaterade värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.