NOSIUM Q1-24


God position för fortsatta avyttringar och affärer

NOSIUM har levererat en solid inledning av år 2024, där Q1-rapporten visade på en minskad nettoomsättning till följd av ett minskat antal helägda portföljbolag. Under Q1-24 och efter kvartalets utgång har NOSIUM exekverat på planen att avyttra tillgångar, där arbetet med ytterligare avyttringar och strukturaffärer förväntas fortsätta under resterande del av år 2024. Ytterligare avyttringar och/eller strukturaffärer utgör därmed värdedrivare under året, vilket förväntas stärka Bolagets finansiella position ytterligare och därmed även öppna upp för nya investeringsmöjligheter. Baserat på en Sum of the Parts (SOTP)-värdering härleder vi i denna analysuppdatering ett värde per aktie om 0,094 kr (0,078) i ett Base scenario, motsvarande ett bolagsvärde (Market Cap) om 43 MSEK (53).

  • Minskad kostnadsbas under kvartalet

Under Q1-24 uppvisade NOSIUM på koncernnivå en omsättning om 2,2 MSEK (4,1), motsvarande en minskning om 46 % Y-Y. Den minskade omsättningen förklaras huvudsakligen av att NOSIUM under Q1-24 var huvudägare i betydligt färre portföljbolag än under samma period föregående år, därigenom har också kostnadsmassan för koncernen minskat under kvartalet, vilket har resulterat i ett förbättrat rörelseresultat (EBIT) både Y-Y och Q-Q. NOSIUM uppvisar ett negativt EBIT-resultat, uppgående till -2,4 MSEK, att jämföra med -2,9 MSEK (Q1-23) och -4 MSEK under (Q4-23). I delårsrapporten bedömer NOSIUMs VD, Daniel Ehdin, att Bolagets siffror kommer att förbättras väsentligt under år 2024, där positivt kassaflöde och stärkt kassa är NOSIUMs viktigaste nyckeltal framgent.

  • Exekverar på uttalad strategi

NOSIUM har fortsatt arbetet med Bolagets helägda portföljbolag för att göras redo för avyttringar och andra typer av strukturaffärer, vilket bland annat har resulterat i en avyttring av Börsjakten Invest AB om 1 MSEK under kvartalet. Efter kvartalets utgång har NOSIUM ytterligare sålt 24,6 % av aktierna för 2,6 MSEK. Efter försäljningarna uppgår NOSIUMs ägande till 11 % av kapitalet och cirka 50 % av rösterna i Börsjakten Invest AB. Försäljningarna är en del av en uttalad strategi att sälja tillgångar värda 15–30 MSEK under år 2024. Genom lyckade avyttringar har NOSIUM efter kvartalets utgång stärkt kassan, vilket i kombination med fortsatt fokus på avyttringar samt minskade kostnader, utgör en god position för ytterligare avyttringar eller strukturaffärer framgent.

  • Uppdaterat värderingsintervall

NOSIUM har under årets första kvartal genomfört en företrädesemission samt avyttrat aktier, där NOSIUM tillfördes en nettolikvid om 3,4 MSEK, vilket följaktligen har stärkt Bolagets finansiella situation. Till följd av utfallet i emission, samt avyttringar av aktier i NOSIUMs portfölj, härleds ett uppdatera värderingsintervallet i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.