NOSIUM Q1-23


Har skruvat upp tempot

Under de senaste månaderna har NOSIUM skruvat upp tempot och meddelat förvärv, aktieförsäljningar och nya portföljvärderingar, såväl som att balansräkningen stärkts via en riktad emission. I skrivande stund består NOSIUM:s portfölj av totalt 14 innehav och med hänsyn till senast aktuell information om rådande portföljbolags värderingar, egna estimat, befintlig balansräkning och förväntad utveckling under resten av året, härleder vi i denna analysuppdatering ett motiverat bolagsvärde om 99 MSEK (74), motsvarande ett värde per aktie om 1,8 kr i ett Base scenario.

  • Högre värdering av fastighetsbeståndet

NOSIUM anlitade under april Newsec för att genomföra en ny värdering av fastighetsportföljen, vilket resulterade i en värdering om 21,1 MSEK, att jämföra med 16,6 MSEK under september 2022. Vi har tidigare räknat med att NOSIUM skulle genomföra renoveringar och att det i sig rimligen skulle kunna motivera ett högre värde, vilket nu också blivit fallet. Under Q4-22 och Q1-23 har nämligen två av fastigheterna fått fler sängplatser och en högre standard på verksamhetsytor och sovrum lämpade för retreats, events och konferenser. Med hänsyn till den totala belåningen om 3,5 MSEK, ger det en värdering om 17,6 MSEK på skuldfri basis av beståndet.

  • Portföljen består nu även av noterade innehav

Under mars avyttrade NOSIUM 2,5m B-aktier i Green Apps Technologies och erhöll betalning i form av 0,74m B-aktier i ANTCO. Investment Group AB (”ANTCO”). I och med affären fick NOSIUM sitt första noterade innehav i sin aktieportfölj. Kort därefter, närmare bestämt en och en halv månad, meddelade NOSIUM att de genomfört en riktad emission om 7,8 MSEK samt investerat 2 MSEK i det noterade bolaget Dividend Sweden, motsvarande 7,1 % av kapitalet. Dividend Sweden har en portfölj bestående av både noterade och onoterade innehav, där den noterade portföljen värderas till ca 7 MSEK och den onoterade portföljen till ca 54 MSEK per den 31 mars 2023. Det totala bokförda värdet på Dividend Swedens värdepapper uppgick därmed till 61 MSEK, vilket indikerar än högre värdering av NOSIUM:s innehav.

  • Vi höjer vårt motiverade värde

Vår Sum-of-the-Parts-analys, där vi värderar respektive portföljbolag i sin helhet, visar fortsatt på att NOSIUM är undervärderade. Utifrån de marknadsvärden som vi kunnat observera i samband med tidigare kapital- och transaktionsrundor, såväl som egna estimat med tillämpad multipel, härleder vi en värdering av NOSIUM om 1,8 kr per aktie i ett Base scenario, vilket utifrån senaste stängningskursen innebär att NOSIUM handlas till en värderingsrabatt om 62 %. Värdet per aktie motsvarar i absoluta tal ett bolagsvärde om 99 MSEK, vilket således är högre än vår tidigare härledda värdering om 74 MSEK från februari i år. Den huvudsakliga förklaringen till detta är dels värdeförändringar i de tidigare innehaven, dels att NOSIUM har genomfört ytterligare investeringar under våren.